Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Tatiana Valentová: Kto nepozná kontext ochrany osobných údajov, nemôže správne uplatňovať ani právnu úpravu prekážok v práci

Rozhovor s Mgr. Tatianou Valentovou ako jedným zo spíkrov, ktorí vystúpia na odbornej konferencii, bol pripravený v súvislosti s prípravami 2. odbornej konferencie o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 23. 4. 2020 v hoteli Tatra v Bratislave a vystúpia na nej poprední odborníci na pracovné právo z Českej a Slovenskej republiky.


Pani Valentová, vaše meno je spojené s našou odbornou konferenciou od jej prvého ročníka, pričom vaše vystúpenie bolo hodnotené ako jedno z najlepších. Ako sa cítite v prostredí „prackárov“, hoci sa profesionálne priamo nezameriavate na oblasť pracovnoprávnych vzťahov?

Ďakujem veľmi pekne za vaše milé slová. Je pre mňa naozaj príjemné počuť, že pre profesionálov z oblasti pracovného práva je rovnako zaujímavá oblasť ochrany osobných údajov. Ak by som mala vyjadriť svoje osobné pocity, povedala by som, že som v tomto prostredí stretla naozaj veľa zaujímavých ľudí, ktorí ma dokázali obohatiť po profesionálnej stránke a rozšíriť aj môj predmet záujmu o problémy, ktoré som dovtedy nevnímala v načrtnutom rozsahu a šírke so zásadným presahom do oblasti individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Účasť na podobných podujatiach preto veľmi rada prijmem, a to najmä vtedy, keď sa na jednom mieste stretne skupina ľudí, ktorých rada označím za „who is who“ v oblasti pracovného práva.

V akej miere vnímate spojitosť ochrany osobných údajov s prekážkami v práci, ktoré sú témou 2. odbornej konferencie o pracovnom práce?

Oblasť prekážok v práci predovšetkým na strane zamestnanca je v podstate integrálne prepojená s problematikou osobných údajov ako takých, resp. priamo s ich ochranou. Nemusíme sa obmedzovať len na identifikáciu osobných údajov v prípade dôležitých osobných prekážok v práci na strane zamestnanca v podobe ošetrenia či vyšetrenia a rozsah údajov, ktoré môže zamestnávateľ od zamestnávateľa žiadať a spracúvať ich. Kontext osobných údajov je v tomto ohľade výrazne širší a súvisí bezprostredne so zdravotným stavom samotného zamestnanca, povinnosťami zamestnávateľa prideľovať zamestnancovi prácu, na ktorú je zdravotne spôsobilý, a z toho sa odvíjajúcim celým radom povinností súvisiacich s lekárskymi prehliadkami zamestnanca, tehotenstvom, zdravotnými obmedzeniami zamestnancov a pod. Právna úprava osobných údajov tak vstupuje do realizácie pracovnoprávnych vzťahov ako interdisciplinárny prvok spolu s medicínskym právom, právom sociálneho zabezpečenia a pod. Pracovnoprávne vzťahy sa tak nedajú realizovať bez uplatnenia relevantných právnych i spoločenských poznatkov z oblasti ochrany osobných údajov a naopak.

Ak by ste mali určiť oblasť najčastejších pochybení zamestnávateľov v oblasti ochrany osobných údajov v spojitosti s prekážkami v práci, ktorá by to bola?

Myslím si, že kľúčovým problémom je rozsah spracúvaných informácií o zamestnancovi, ktoré zamestnávateľ ani nepotrebuje na to, aby dokázal správnym spôsobom uplatniť u zamestnanca prekážku v práci, teda ospravedlniť ju za stanovených podmienok. Často sa môžeme v praxi stretnúť s prípadmi, že si zamestnávatelia nechajú predkladať celé lekárske správy o tom, kde, kto a prečo zamestnanca ošetril, akú má diagnózu a pod. Rovnako však musíme priznať, že zamestnanci často prinesú zamestnávateľovi najrôznejšie dokumenty, ktoré od nich nikto ani nepýtal. Je preto veľmi dôležité, aby mal zamestnávateľ dobre nastavený systém ochrany osobných údajov a poučených zamestnancov, aby presne vedel, ktoré údaje potrebuje získať,   akým spôsobom s nimi môže/musí nakladať a pri ktorých už vzniká potenciálne riziko. Základnou podmienkou pre efektívne nastavenie tohto systému je však miera poznania, ktorou disponuje zamestnávateľ i jeho zamestnanci,  žiaľ,  tá je vo všeobecnosti na nie veľmi vysokej úrovni. Osobne preto vítam možnosť diskutovať s kolegami i ostatnými účastníkmi konferencie a hľadať odpovede na otázky a riešenia problémov, s ktorými sa v praxi stretávajú.

Rozhovor s jednou z vystupujúcich na  2. odbornej konferencie pripravilo vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o. Viac o konferencii, na ktorej vystúpi aj Mgr. Tatiana Valentová, sa dozviete na https://www.wolterskluwer.sk/sk/okpp2020 .

Tatiana Valentová je špecialistkou v oblasti ochrany osobných údajov. Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Svoje praktické skúsenosti zúročila aj pri príprave novej legislatívy v ochrane osobných údajov a sekundárnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). V rámci ochrany osobných údajov sa v súčasnosti špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť informácií a komplexnú implementáciu GDPR do praktického prostredia spoločností. Publikuje v oblasti ochrany osobných údajov, spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu. Prednáša na konferenciách, vedie semináre a workshopy tematicky zamerané na ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dopady na práva a slobody fyzických osôb. Je autorkou praktického komentára ku GDPR. Je chairmanom slovenského DPO Clubu.