Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vedecká rada vydavateľstva

Vedecká rada pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu

Vedecká rada vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu pôsobí ako poradný orgán vydavateľstva pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu.

Členmi Vedeckej rady sú odborníci z akademickej obce i aplikačnej praxe špecializujúci sa na oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu, ktorí boli za člena nominovaní vydavateľstvom Wolters Kluwer, s.r.o. alebo rozhodnutím Predsedníctva Labour Law Association / Asociácia pracovného práva.

Vedecká rada vykonáva nasledujúce úlohy:

  • posudzuje tituly edičného plánu vydavateľstva a doručené rukopisy autorov žiadajúcich o publikáciu svojich autorských diel vo vydavateľstve v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu;
  • navrhuje a odporúča doplnenie edičného plánu vydavateľstva o nové knižné alebo časopisecké tituly;
  • vypracúva prostredníctvom svojich členov lektorské posudky alebo recenzné posudky na tituly vydavateľstva alebo na doručené autorské rukopisy;
  • odporúča vydavateľstvu ďalších nezávislých odborníkov za účelom vypracovania lektorských posudkov alebo recenzných posudkov, pokiaľ ich vypracovanie nie je schopná zabezpečiť vlastnými členmi;
  • poskytuje poradenskú a recenznú činnosť v ďalších oblastiach, v ktorých pôsobí vydavateľstvo, a to najmä v oblasti poskytovania informačných produktov a služieb na základe žiadosti vydavateľstva.

Členmi vedeckej rady sú:

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (predseda)
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (tajomník)
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

doc. Ing. PhDr. Ladislav Mura, PhD..
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M..
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Advokátska kancelária Henrich Dušek

JUDr. Jana Žuľová, PhD..
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

JUDr. Marianna Novotná, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.
Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave

Štatút vedeckej rady bol schválený jej členmi dňa 31. marca 2017.

Vedecká rada pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie

Vedecká rada vydavateľstva Wolters Kluwer SR s.r.o. pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie pôsobí ako poradný orgán vydavateľstva Wolters Kluwer SR s.r.o. pre oblasť teórie a inovácií v marketingu, marketingovej komunikácie, riadenia reklamných a marketingových agentúr, tvorby a produkcie reklamných komunikátov, ktorý plní svoje úlohy vymedzené v tomto štatúte.

Vedecká rada vydavateľstva Wolters Kluwer SR s.r.o. pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie vykonáva na základe dobrovoľnej činnosti svojich členov a podľa potrieb vydavateľstva Wolters Kluwer, s.r.o. nasledujúce úlohy:

  • posudzuje tituly edičného plánu vydavateľstva Wolters Kluwer, s.r.o. a doručené rukopisy autorov žiadajúcich o publikáciu svojich autorských diel vo vydavateľstve Wolters Kluwer SR s.r.o. v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie;
  • navrhuje a odporúča doplnenie edičného plánu vydavateľstva Wolters Kluwer SR s.r.o. o nové knižné alebo časopisecké tituly;
  • vypracúva prostredníctvom svojich členov lektorské posudky alebo recenzné posudky na tituly vydavateľstva Wolters Kluwer SR s.r.o. alebo na doručené autorské rukopisy;
  • odporúča vydavateľstvu Wolters Kluwer SR s. r. o. ďalších nezávislých odborníkov za účelom vypracovania lektorských posudkov alebo recenzných posudkov, pokiaľ ich vypracovanie nie je schopná zabezpečiť vlastnými členmi;
  • poskytuje poradenskú a recenznú činnosť v ďalších oblastiach, v ktorých pôsobí vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s.r.o., a to najmä v oblasti poskytovania informačných produktov a služieb na základe žiadosti vydavateľstva Wolters Kluwer SR s.r.o.

Členmi Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer SR s.r.o. pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie sú odborníci z akademickej obce i aplikačnej praxe špecializujúci sa na oblasť teórie a inovácií v marketingu, marketingovej komunikácie, riadenia reklamných a marketingových agentúr, tvorby a produkcie reklamných komunikátov, ktorí boli za člena nominovaní vydavateľstvom Wolters Kluwer SR s.r.o..

Členmi vedeckej rady sú:

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.(predseda)
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

PhDr. Adam Madleňák, PhD. (tajomník)
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Ing. Róbert Štefko, PhD.
Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

prof. Ing. Jozef Vodák, PhD.
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

JUDr. Ing. Jana Klieštiková, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Štatút vedeckej rady bol schválený jej členmi dňa 1. marca 2018.