Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Legalis

Portál odborných informácií z oblasti súkromného práva.

Stránka produktu

Portál je určený:

  • advokátom, advokátskym kanceláriám,
  • sudcom,
  • podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve,
  • širokej právnickej verejnosti, študentom právnických fakúlt.

Cieľom portálu je:

  • zabezpečiť prístup k vždy aktuálnej legislatíve v oblasti práva a všeobecným spravodajským informáciám týkajúcim sa právnych odvetví,
  • monitorovať aktuálne dianie a prinášať prehľad právnych predpisov, ktoré sú prepojené so systémom právnych informácií ASPI, čím je zaručená aktuálna právna úprava.
  • zjednodušiť každodennú pracovnú činnosť pomocou jednoduchých používateľských prístupov.

Obsah portálu je zložený z nasledujúcich kategórií:

AKTUALITY – aktuálne dianie v oblasti práva, legislatívnych zmien a všeobecné spravodajské informácie týkajúce sa právnych odvetví.

ČLÁNKY – autorské príspevky zo súkromnoprávnych odvetví, ktoré sa venujú aktuálnym právnym otázkam na vybrané témy. 

LEGISLATÍVA - prehľad právnych predpisov, ktoré sú prepojené so systémom právnych informácií ASPI, čím je zaručená aktuálna právna úprava.

SÚKROMNÉ PRÁVO - odborný dvojmesačník vydavateľstva Wolters Kluwer, ktorého cieľom je prinášať aktuálne problémy z oblasti súkromného práva. Časopis sa zaoberá súčasnými témami civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi, obsahuje odborné recenzované články, ktoré sa zameriavajú na témy tak z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, ako aj z ďalších odvetví súkromného práva. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2015.

ZO SÚDNEJ PRAXE - odborný časopis, v ktorom odborníci z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. Popri komentovaných rozhodnutiach časopis prezentuje aj pôvodné články k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2011.

JUSTIČNÁ REVUE - časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Mesačník obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. Odbornú stránku predložených príspevkov posudzuje redakčná rada na základe odborných recenzných posudkov. Súčasťou časopisu sú aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa uverejňujú na základe výberu spomedzi rozhodnutí prijatých v ostatných dvoch až troch mesiacoch pred ich uverejnením v Justičnej revue. Súčasťou je aj judikatúra súdov Slovenskej republiky.

PRÁVNY OBZOR - teoretický časopis pre otázky štátu a práva, v ktorom sa uverejňujú pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2008.

Prečo sa rozhodnúť pre portál

Aktuálnosť a kvalita informácií – Obsah internetového portálu pripravuje tím odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou.

Úspora času – Portál šetrí váš čas a monitoruje situáciu za vás, pretože máte neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Včasná informovanosť – Na všetky zmeny vás včas upozorníme. Súčasne sa dozviete aj o ich vplyve na Vašu prácu.

Právna istota a spoľahlivosť – Vďaka prepojeniu s právnym informačným systémom ASPI sú informácie vždy v súlade s platnou právnou úpravou.

Jednoduchá a rýchla orientácia – Prehľadná štruktúra obsahu aplikácie aktívne ponúka všetky informácie súvisiace s vašim výberom.

Voľnosť výberu – V ponuke sú tri verzie produktu – vyberte si len to, čo pre svoju prácu skutočne potrebujete.