Logo Wolters Kluwer

4. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

4. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Možnosti a limity konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov

Dátum konania:

 • 19. 10. 2022 – od 12.00 h do 15.30 h
 • 20. 10. 2022 – od 12.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia

 • online cez MS Teams

Odborní garanti

 • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Usporiadateľ

 • Wolters Kluwer SR s. r. o.

Partneri

 • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • Portál www.pracovnepravo.sk

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad tentoraz so zameraním na možnosti a limity konania za subjekty v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.

Vady konania subjektov pracovnoprávnych vzťahov majú často fatálne následky na ochranu ich vlastných práv a právom chránených záujmov počas realizácie pracovnoprávnych vzťahov. Neplatnosť uskutočnených organizačných zmien zamestnávateľov, neplatné skončenia pracovných pomerov či dodatočné peňažné alebo nepeňažné kompenzácie ako formy sankcií za pochybenia v procese konania subjektov pracovnoprávnych vzťahov sú len pomyselným vrcholom problémov. Kto, prečo a ako má (môže) konať za subjekty pracovnoprávnych vzťahov a v akých konkrétnych pracovnoprávnych konaniach alebo procesoch sa pripúšťa odchýlenie od všeobecne prijímaných právnych premís v aplikačnej praxi, bude predmetom diskusie na 4. odbornej konferencii k pracovnému právu.


Prečo by ste na konferencii nemali chýbať?

Popredné pracovnoprávne podujatie na Slovensku

 • Využite jedinečnú šancu zúčastniť sa 4. odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom „Možnosti a limity konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov“ za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej i Českej republiky, ktorí budú spolu s vami diskutovať o problematických otázkach  v pracovnom práve.

Dozviete sa dôležité informácie o legislatívnych zmenách v pracovnom práve (aktuálnych aj pripravovaných)

 • Cieľom konferencie je informovať odborníkov o najnovšom a pripravovanom vývoji legislatívy a judikatúry v oblasti pracovného práva.

Získate ucelený pohľad na problematiku konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov

 • Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky budú odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva

 • Dva problémové okruhy – množstvo tém, názorov, riešení. Odborníci vystupujúci na konferencii sú pripravení odpovedať na vaše otázky.


Program konferencie

Program konferencie bude rozdelený do dvoch kľúčových oblastí:

 • I. Konanie za zamestnávateľa
 • II. Konanie za zamestnanca a zástupcov zamestnancov
 • Program priebežne dopĺňame.

Spíkri

V rámci konferencie vystúpia:

 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. – Odbor pracovnoprávnych vzťahov, Sekcia práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. –Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • JUDr. Pavol Rak, PhD. –Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Noerr
 • JUDr. Jaroslav Škubal – PRK Partners Praha
 • Mgr. Ida Budayová Kuklišová – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, A.K.F. LEGAL
 • JUDr. Viliam Vaňko, ml. – advokát
 • JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. - Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • Mgr. Tatiana Valentová – Algger
 •  a mnohí ďalší ... (priebežne dopĺňame)
 • Moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., generálny tajomník Labour Law Association


Registračné poplatky

Účastnícky poplatok 195 € + DPH

V tejto cene je zahrnuté:

 • 2-dňová online konferencia
 • záznam z konferencie
 • vstup na portál www.pracovnepravo.sk na 2 mesiace – balíček PRÉMIUM
 • 20 % zľava z ceny licencie vybraného balíčka portálu www.pracovnepravo.sk (zľava platí do 31.12.2022)

Zľavy z účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok* pri objednávke

do 31.7.2022
 zľava 20 %

od 1.8. do 31.8.2022 zľava 10 %

od 1.9.2022

195 €   156 €

195 €   175,50 €

195 €

*Ceny sú uvedené bez DPH.

Registrácia

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 10. 10. 2022. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:

 • Do 10. 10. 2022 – 80 % účastníckeho poplatku
 • Od 11. 10. 2022 do 18. 10. 2022 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Bližšie informácie: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 / 58 10 20 12