ASPI KOMPLET

Civilné sporové a nesporové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Zo súdnej praxe s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Civilnému sporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (Horváth, E.)
Komentár k Zákonu o upomínacom konaní (Ivanko, D., Rusnáková, M. a kol., 2018)
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (Kerecman, P., Fabianová, Z., Frištiková, T.)
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (Horváth, E.)
Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR (Pirošíková, M., Bálintová, M.)
Orgány ochrany práva (Svák, J., Balog, B., Polka, L., 2017)
Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo (Krošlák, D., Moravčíková, M., 2015)
Sporové konanie pre každého (Benedik, M., 2017)
Civilný sporový poriadok (Gešková, K.)
Civilný mimosporový poriadok (Tomašovič, M.)
Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v angličtine
Prevodová tabuľka k rekodifikácii (CSP, CMP, SSP vs. OSP)
Rekodifikácia - dôvodové správy k ustanoveniam
Sprievodca rekodifikáciou (Tomašovič, M., Fečík, M.)
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Občianske právo procesné (OSP)

Daňové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Dane a účtovníctvo v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
 DPH v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Dane v súdnej praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Daňovému poriadku (Beran, K., Mrvová, M.)
Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel (Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o dani z príjmov (Horniaček, P., Mezeiová, V.)
Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (Bubeníková, I., Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti (Nižňanský, J.)
Komentár k Zákonu o používaní registračnej pokladnice (Solíková, V.)
Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (Rybanský, L.)
Komentár k Zákonu o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M.)
Judikatúra vo veciach daňového práva (Hirková, M., Rumana, I.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2011-2012 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2013 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2014 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2015 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2016 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2017 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M., 2019)
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (Dobšovič, D., 2015)
Daňové úniky v Slovenskej republike (Šimonová, J., 2017)
Daňovníctvo - daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v SR (Kušnírová, J., 2016)
Úvod do práva transferového oceňovania (Kočiš, M., 2015)
Internetový obchod (Tužinský, M. a kol., 2016)
Daňové postupy (JNC Legal s. r. o. - Nižňanský, J., Fúrová, L.)
Daňové právo - daňovník, daňový poradca
Daňové právo/správca dane
Otázky a odpovede z oblasti daní

Občianske právo hmotné/notári

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Súkromné právo s archívom (Wolters Kluwer)
ARS NOTARIA s archívom od roku 2006 (Notárska komora SR)
Právny obzor s archívom (Ústav štátu a práva SAV)
Komentár k Občianskemu zákonníku
Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov
Judikatúra vo veciach dedičského práva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach dobrých mravov (Valuška, P., Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody (Vojtko, P., Nemcová, K.)
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov I. diel (Jakubáč, R.,Jakubáč, Z.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov II. diel (Jakubáč, R., Jakubáč, Z.)
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Kerecman, P., Ficová, K.)
Cezhraničné dedenie (Breznoščáková, M., 2015)
Dlhy poručiteľa a ich vysporiadanie v dedičskom konaní (Breznoščáková, M., 2016)
Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady (Ondrášiková, P., 2015)
Zodpovednosť za vady diela (Lukáčka, P. a kol., 2016)
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. - v angličtine
Občianske právo hmotné
Otázky a odpovede z oblasti občianskeho práva

Obchodné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Obchodnému zákonníku (Ovečková, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (Králičková, B.)
Komentár k Zákonu zmenkovému a šekovému - komentár k právnej úprave zmeniek (Jablonka, B.)
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach reklamy (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach zmeniek (Strapáč, P.)
Devízové právo v Slovenskej republike - Devízový zákon s komentárom (Kubincová, S., 2014)
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (Remišová, A. a kol., 2015)
Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (Kadlečík, K., Markovič, P., 2015)
Medzinárodné ekonomické právo (Milošovičová, P., Nováčková, D., Wefersová, J., 2017)
Podnikateľské právo (Krošlák, D., Nevolná, Z., Olšovská, A., 2014)
Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (Remišová, A., 2015)
Zasielateľstvo a logistika (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
Doprava a elektronické podnikanie (Buková, B. a kol., 2014)
Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve (Mitterpachová, J., 2015)
Obchodné spoločnosti (PRK Partners)
Obchodný zákonník (HANDELSGESETZBUCH) DE 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v angličtine
Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v angličtine
Obchodné právo
Otázky a odpovede z oblasti obchodného práva

Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Duševné vlastníctvo s archívom
Komentár k Autorskému zákonu – 185/2015 Z. z (Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J.)
Komentár k Medzinárodným ochranným známkam podľa Madridského systému (Komentár k Protokolu k Madridskej dohode; Komentár k Vyhláške o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok; Komentár k Vykonávaciemu predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode)
Komentár k Zákonu o ochranných známkach
Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii (Kukliš, Ľ., Tarabčák, I.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D., 2018)
Judikatúra vo veciach mediálneho práva (Zemková, J., Ondrušková, T.)
Regulácia elektronických médií (Kukliš, Ľ., 2015)

Priestupkové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o priestupkoch (Spišiaková, H.)
Judikatúra vo veciach priestupkového práva (Hajdinová, J., Babiaková, E.)
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (Babiaková, E., Hajdinová, J.)
Priestupkové konanie (Srebalová, M., Horvat, M., Maslen, M.)
Priestupkové právo

Spotrebiteľské právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cest. ruchu (Budjač, M., Šurín, L.)
Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Judikatúra vo veciach úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov (Budjač, M.)
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Lazíková, J., 2018)
Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľom (M. Budjač, 2018)

Správne právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Správnemu poriadku (Sobihard, J.)
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku (Hanzelová, I., Rumana, I., Šingliarová, I.)
Komentár k Zákonu o sťažnostiach (Horvat, M.)
Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (Ikrényi, P., Tkáč, J., Bako, M., Vokálová, D., Ikrényi, I.)
Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B.)
Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (Rumana, I., Šingliarová, I.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu (Jakubáč, R.)
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb (Horvat, M., 2017)
Umenie tvoriť zákony (Balog, B., 2019)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok (Horvat, M., Cepek, B.)
Sťažnosti (Fúrová, L.)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok
Otázky a odpovede z oblasti správneho práva

GDPR/ochrana údajov

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k GDPR/všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)
Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov (Tkáč, J.)
Nové pravidlá ochrany osobných údajov (Valentová T., Žuľová J., Švec M., 2018)
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (Švec, M., Valentová, T., 2016)
Ochrana osobných údajov
GDPR/Ochrana osobných údajov (PRK Partners, s. r. o.)

Konkurzné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (Pospíšil, B., Macek, J., Maliar, M., Kitta, V.)
Komentár k Zákonu o správcoch (Králik, M.)
Komentár k Vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (Králik, M.)
Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania (Štofková, P.)
Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (Štofková, P., 2012)
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v angličtine
Konkurzné právo

Pracovné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.) + (Matejka, O. a kol.)
Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (Matejka, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o cestovných náhradách (Horváthová, M.)
Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní (Hager, B., Sapáková, J., Janošková, N., Liebscherová, K.)
Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (Macková, Z., Mačuha, M.)
Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o sociálnom fonde (Horváthová, M.)
Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S.)
Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (Kročková, K., Grancová, B.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (Poruban, A., Kotira, P., Čapkovičová, A., Balážová, K.)
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Harajdič, J.)
Právo kolektívne vyjednávať a jeho realizácia v praxi (Schuszteková, S., 2015)
Agentúrne zamestnávanie (Olšovská, A., Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., Bulla, M.)
Konto pracovného času (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., 2017)
Legal or Illegal (Hamuľák, J., 2017)
Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí (Briestenský, L., 2011)
Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Žulová, J. a kol., 2015)
Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Černáková, J., 2017)
Pracovnoprávne vzťahy v samospráve (Thurzová, M. a kol., 2016)
Pracovný čas (Toman, J., 2018)
Riadenie ľudských zdrojov (Joniaková, Z. a kol., 2016)
Pracovný pomer (Olšovská, A., 2017)
Prekážky v práci (Toman, J., 2018)
Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku (Švec, M. a kol., 2018)
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (Toman J., 2019)
Pracovnoprávne postupy (Matejka, O.)
Kolektívne vyjednávanie (Švec, M., Drobný, M., Labour Law Association)
Kompetencie zástupcov zamestnancov (Švec, M., Drobný, M., Szabóová, T., Labour Law Association)
Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v angličtine
Pracovné právo
Otázky a odpovede z oblasti pracovného práva

Rodinné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o rodine (Horváth, E., Varga, E.)
Judikatúra vo veciach bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom (Fabianová, Z., Frištiková, T.)
Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom (Tragalová, D., 2018)
Rodinné právo

Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Stavebnému zákonu (kolektív autorov)
Komentár ku Geologickému zákonu (Balog, B., Kaššák, R.)
Komentár k Zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (Nociar, A.)
Komentár k Zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (Vargaeštok, P.,  Slamka, M.)
Komentár ku Katastrálnemu zákonu (Halama, O.)
Komentár k zákonu o pozemkových spoločenstvách (Jakubáč, R., Maslák, M., Štefanko, J.)
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach stavebného konania (Babiaková, E., Leňová, L.)
Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v angličtine
Stavebné konanie

Trestné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Trestnému poriadku (kolektív autorov)
Komentár k Trestnému zákonu (kolektív autorov)
Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Záhora, J., Šimovček, I.)
Komentár k Zákonu o obetiach trestných činov (Záhora, J.)
Komentár k Zákonu o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L., 2019)
Komentár k Zákonu o ochrane svedka (Záhora, J., 2019)
Judikatúra SDEÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
Judikatúra SDEÚ vo veciach trestných (Klimek, L.)
Judikatúra NS SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Černáková, L.)
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí (Černáková, L.)
Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (Priadka, I., 2019)
Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve (Maďar, M., 2019)
Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (Šamko, P., 2015)
Trestný čin podvodu (Šamko, P., 2015)
Korupcia (Tittlová, M., 2015)
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní (Kyjac, Z., 2015)
Trestná zodpovednosť právnických osôb (Turayová, Y. a kol., 2016)
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Valicová, V., 2014)
Investigatívna psychológia (Kubík, O., 2019)
Trestnoprávne sankcie ukladané FO (Tittlová, M., 2018)
Trestnoprávne postupy (Tittlová, M., Vlha, M.)
Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. - v angličtine
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v angličtine
Trestné právo

Verejné obstarávanie

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Verejné obstarávanie. Právo a prax - s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní (Tkáč, J., Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje fin. limit pre nadlimitnú zákazku (Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dok. (Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (Griga, M.)
Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov (Janurová, K., Mareková, M.)
Judikatúra SDEÚ vo veciach verejného obstarávania (Griga, M., Tkáč, J.)
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania (Zemková, J., Šindliarová, I.)
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok (Tkáč, J., 2013)
Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi (Púček, Ľ., Zamišková, A., 2015)
Verejné obstarávanie/verejný obstarávateľ a uchádzač, verejné obstarávanie podľa 343/2015 Z. z. (I.T.E.I. s. r. o., Griga, M.)
Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v angličtine
Verejné obstarávanie (Tkáč, J.)

BOZP/ochrana pred požiarmi

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Bezpečnosť práce v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Paceková, T.)
Komentár k Zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)
Komentár k Zákonu o ochrane pred požiarmi (Komár, P.)
Osobné ochranné pracovné prostriedky (Kardošová, M., 2014)
BOZP a PO (Inštitút bezpečnosti práce, Račko, T., Fančovič, M.)
Vyhláška o požiarnej prevencii (Act on occupational health and safety) -121/2002 Z. z.
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Regulation on Fire Prevention) - 124/2006 Z. z.
Zákon o ochrane pred požiarmi (Act on Fire Protection) - 314/2001 Z. z.

Byty a nebytové priestory

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Strapáč, P. a kol.)
Komentár k Zákonu o správcoch bytových domov (Budjač, M., Šurín, L.)
Komentár k Zákonu o krátkodobom nájme bytu (Budjač, M., Fančovič, B.)
Komentár k Vyhláške o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch (Budjač, M., Šurín, L.)
Kometár k nájomným vzťahom v súkromnom práve - nájomné vzťahy v Občianskom zákonníku, v Zákone o krátkodobom nájme bytu, v Zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov (Strapáč, P. a kol.)
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (Budjač, M., Fančovič, B.,)
Krátkodobý nájom bytu (Duláková, D., 2018)

Colné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Roháček, P.)
Colné právo – Nový Colný kódex Únie (Prosman, M., Vysocký, R., 2018)

Exekúcie, pohľadávky

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Exekučnému poriadku (kolektív autorov)
Judikatúra vo veciach exekučného konania I-III (Budjač, M., Gibaľová, J.)
Správa a vymáhanie pohľadávok I a II (Daniel, P., 2013, 2015)
Exekučné konanie (Tomašovič, M.)
Správa a vymáhanie pohľadávok (Daniel, P.)

Finančné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o dohľade nad finančným trhom (Slezáková, A., Mikloš, P. a kol.)
Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Sidak, M., Sládeková, A., 2014)
Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu (Slezáková, A., Tkáč, P., Novotná, M., 2016)
Konanie vo veciach dohľadu (Slezáková, A., Slezák, P., Nádaský, S., 2018)
Bankové právo záväzkové (Peceň P., Meliš R., 2018)

Mimosúdne riešenie sporov

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (Mičinský, Ľ., Olík, M.)
Komentár k Nariadeniu Brusel I (Lacko, P.)
Komentár k Nariadeniu Rím I (Lacko, P.)
Komentár k Zákonu o dobrovoľných dražbách (Budjač, M., Gibaľová, J., Straka, P., Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o mediácii (Budjač, M., Šimonová, K., Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní (Hučková, R.)
Mediácia - praktický sprievodca (Swanová, B. a kol., 2016)
Právomoc a rozhodné právo v obč. a obch. vzťahoch s cudzím prvkom (Lacko, P., 2014)

Právo sociálneho zabezpečenia

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (Volčko, V., Pázmány, T., Tomková, K., Onderková, L.)
Judikatúra vo veciach sociálnych, I. a II. diel (Závadská, E., Kokodičová, K.)
Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (Árendáš, P., Chovancová, B., Gvozdják, V., 2017)
 Mzdy profesionálne, 2. vydanie (Matlovičová, I., 2019)
Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka (Matlovičová, I., 2016)
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím (Fedorová, K., 2019)
Osobitosti v mzdovej učtárni (Matlovičová, I., 2019)
Otázky a odpovede z oblasti odvodov a miezd

Právo v zdravotníctve

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Právo a manažment v zdravotníctve s archívom (Wolters Kluwer)
HealthASPI
Lekár verzus legislatíva (Doktor, Z., 2012)
Mediácia v zdravotníctve (Kutlík, F., 2017)
Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve (Kádek, P., 2014)
Zdravotnícky manažment a financovanie (Ozorovský, V., Vojteková, I., 2016)
Trestné právo v zdravotníctve (Kádek, P., 2016)
Otázky a odpovede z oblasti zdravotníctva

Právo životného prostredia

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Balog, B., Bizoňová, G., Jankovičová, K.)
Komentár k Zákonu o lesoch (Tittlová, M., Papáček, P.)
Komentár k Zákonu o odpadoch (Takáč, P.) a (Gašparíková, B., Takáč, P.)
Komentár k Zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Katrlík, R.)
Komentár k Zákonu o štátnej správe starostlivosti o živ. prostr. (Balog, B.)
Komentár k Zákonu o ochrane prírody a krajiny (Múčková, B., Balog, B., Jenčo, J., Kiča, M.)
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (Gavalec, M.)
Zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP č. 24/2006 Z. z. v angličtine

Regulácia sieťových odvetví

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o regulácii v sieťových odvetviach (Ikrényi, P., Ľahký, M., Prekop, R.)
Komentár k Zákonu o energetike (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)
Komentár k Zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie – praktický komentár (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)

Samospráva

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Právo pre ROPO a obce s archívom (Wolters Kluwer)
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o finančnej kontrole a audite (Zacharidesová, V.)
Komentár k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj (Říha, J.)
Komentár k Zákonu o obecnom zriadení (Tekeli, J., Hoffmann, M.)
Komentár k Zákonu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o organizovaní verejných športových podujatí (Strapáč, P., Tomáš, Š.)
Komentár k Zákonu o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach (Strapáč, P.)
Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (Konečná Veverková, I.)
Komentár k Zákonu o podmienkach výkonu volebného práva (Domin, M.)
Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy (Harušťáková, I.)
Komentár k Zákonu o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami (Gallová, J.)
Komentár k Zákonu o volebnej kampani - komentár (Domin, M., 2019)
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach (Majorová, M. a spol., 2015)
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve (Konečná Veverková, I., 2017)
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (Veverková, I., 2013)
Ekonomické minimum starostu (Veverková, I., 2015)
Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (Sýkora, J., 2016)
Kompetenčné právo v obecnej samospráve - Konfliktné oblasti (Tekeli, J., 2016)
Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni (Belajová, A. a kol., 2014)
Susedské spory v obci (Spišiaková, H., 2017)
Nakladanie s majetkom obce (Tekeli, J., 2018)
Nové pravidlá odmeňovania v obci (Tekeli, J., 2016)
Reklamné stavby podľa stavebného zákona (Spišiaková, H., 2018)
Rozpočet obce a vyššieho územného celku (Konečná Veverková, I., 2017)
Slobodný prístup k informáciám - povinnosti obcí a miest (Soldán, A., 2015)
Sprievodca miestnou samosprávou (Briestenský, L., 2018)
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (Konečná Veverková, I., 2017)
Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienka územných celkov SR pre verejnú správu (Kováč, M., 2016)
Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy pre verejnú správu (2016)
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (Hamalová, M. a kol., 2014)
Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku (Nižňanský, V. a kol., 2014)
Výkladový slovník pre verejnú správu (Cibáková, V. a kol., 2016)
Základy verejnej správy (Klimovský, D., 2014)
Rozpočtové pravidlá v praxi (Konečná Veverková I., 2018)
Smart regióny v Slovenskej republike (Pauhofová, I., Staněk, P., Stehlíková, B., 2019)
Všeobecnosť volebného práva (Domin M., 2018)
Všeobecne záväzné nariadenia Banskobystrického kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Bratislavského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy
Všeobecne záväzné nariadenia Košického kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Nitrianskeho kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Prešovského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Trenčianskeho kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Trnavského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Žilinský kraj
Otázky a odpovede z oblasti verejnej správy

Súdy/prokuratúra

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ondrejová, A.)
Komentár k Zákonu o ochrane pred odpočúvaním (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o Policajnom zbore (Tittlová, M., Medelský, J.)
Komentár k Zákonu o strelných zbraniach (Solej, A., Solejová, T.)
Komentár k Zákonu o výkone trestu odňatia slobody (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o výkone väzby (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o poľovníctve (Ľupták, M., Sarvaš, M.)
Judikatúra vo veciach azylu (Harajdič, J.)
Pobyt cudzincov - judikatúra (Berthotyová, E., 2017)
Zaistenie cudzincov (Berthotyová, E., 2017)
 Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru (Mezei, J., Šimonová, J., Nociar, J., Dinič, J., Fufaľ, I., 2019)

Školstvo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o výchove a vzdelávaní - školský zákon (Krajčír, Z., Mlsnová, J., Surmajová, Ž.)
Ekonomika školy a školského zariadenia (Konečná Veverková, I., 2014)
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach (Konečná Veverková, I., 2017)
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia (Böhmerová, A., Stanislavová, M., 2016)
Materská škola - organizácia a manažment (Konečná-Veverková, I., 2018)
Základná škola - organizácia a manažment (Konečná Veverková, I., 2014)
Stredná škola - organizácia a manažment (Konečná Veverková, I., 2015)
Pracovnoprávne vzťahy v školstve (Belešová, J., 2017)
Riadenie školy a školského zariadenia (Veverková, I., 2013)
Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov (Bieleszová, D., 2015)
Sociálna a didaktická komunikácia (Šuťáková, V., Ferencová, J., Zahatňanská, M., 2017)
Škola a kvalita (Turek, I., 2015)
Školská a rovesnícka mediácia (Bieleszová, D., 2017)
Školská mediácia - riešenie konfliktov a sporov zmierovaním (Bieleszová, D., 2015)
Zriaďovateľ školy - práva - povinnosti - zodpovednosť (Konečná Veverková, I., 2016)
Metodický deň učiteľov (Pivarníková, O., 2018)
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (Stanislavová, M., 2018)
Školské výlety a exkurzie (Lengyel, P., 2018)

Účtovníctvo/audítorstvo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o účtovníctve (Baláž, O.)
Komentár k postupom účtovania v podvojnom účtovníctve (Baláž, O.)
Komentár k postupom účtovania pre ROPO a obce (Marcin Jakubíková, H.)
Komentár k účtovnej závierke pre veľké, malé a mikro účtovné jednotky (Baláž, O.)
Komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve (Acsová, J.)
Audit a audítorstvo (Maděra, F., 2015)
Audítorská dokumentácia (Kareš, L., 2015)
Audítorské postupy (Kareš, L., 2014)
Audítorské štandardy (Kareš, L., Krišková, P., 2015)
Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca (Spitzová, A., 2013)
Jednoduché účtovníctvo a dane neziskových organizácií (Lukačovičová, J., 2016)
Teória auditu (Kareš, L., 2015)
Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva (Seneši, N., Máziková, K., 2018)
Účtovníctvo a dane fyzických osôb (Baštincová, A., 2014)
Účtovníctvo vlastníckych transakcií (Máziková, K. a kol., 2016)
Účtovné súvzťažnosti (Mateášová, M., Meluchová, J., Ondrušová, L., Vašeková, M., 2018)
Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi (Farkaš, R., 2019)
 Vlastné imanie obchodných spoločností (účtovné aspekty) (Farkaš, R., 2018)
Otázky a odpovede z oblasti účtovníctva

Ústavné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať (Gajdošová, M.)
Interpretácia a argumentácia v práve (Mrva, M., Turčan, M., 2016)
Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Ľalík, T., 2015)
Parlamentná imunita na Slovensku, v Čechách, v niektorých iných štátoch Európy a v judikatúre európskych súdov (Valo, M., 2018)
Ústavnoprávne aspekty územnej správy (Trellová, L., 2018)

Znalectvo, tlmočníctvo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o znalcoch a tlmočníkoch (Dankovčik, J., Rajničová Knapíková, A.)
Komentár k Vyhláške č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (Strapáč, P.)
Komentár k Vyhláške č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (Strapáč, P.)
Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku (Strapáč, P., Ďurana, M., 2014)
Znalectvo (Kubica, M., Kardoš, P., Jakubec, M., 2013)

Nástroje

Kalkulačky SR                 
Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL a Klient/Server)                 
Obchodný vestník (NGA)                 
Monitor pripravovanej legislatívy (NGA)                 
Monitoring spravodajstva TASR v oblasti práva a ekonomiky (Cloud)

Systém ASPI si, samozrejme, môžete vyskladať aj individuálne, presne podľa vašich potrieb.

Kontaktovať obchodného zástupcu