ASPI PREMIUM

Civilné sporové a nesporové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Zo súdnej praxe s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Civilnému sporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (Horváth, E.)
Komentár k Zákonu o upomínacom konaní (Ivanko, D., Rusnáková, M. a kol., 2018)
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (Kerecman, P., Fabianová, Z., Frištiková, T.)
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (Horváth, E.)
Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR (Pirošíková, M., Bálintová, M.)
Orgány ochrany práva (Svák, J., Balog, B., Polka, L., 2017)
Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo (Krošlák, D., Moravčíková, M., 2015)
Sporové konanie pre každého (Benedik, M., 2017)
Civilný sporový poriadok (Gešková, K.)
Civilný mimosporový poriadok (Tomašovič, M.)
Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v angličtine
Prevodová tabuľka k rekodifikácii (CSP, CMP, SSP vs. OSP)
Rekodifikácia - dôvodové správy k ustanoveniam
Sprievodca rekodifikáciou (Tomašovič, M., Fečík, M.)
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Občianske právo procesné (OSP)

Daňové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Dane a účtovníctvo v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
 DPH v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Dane v súdnej praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Daňovému poriadku (Beran, K., Mrvová, M.)
Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel (Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o dani z príjmov (Horniaček, P., Mezeiová, V.)
Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (Bubeníková, I., Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti (Nižňanský, J.)
Komentár k Zákonu o používaní registračnej pokladnice (Solíková, V.)
Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (Rybanský, L.)
Komentár k Zákonu o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M.)
Judikatúra vo veciach daňového práva (Hirková, M., Rumana, I.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2011-2012 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2013 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2014 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2015 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2016 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2017 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M., 2019)
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (Dobšovič, D., 2015)
Daňové úniky v Slovenskej republike (Šimonová, J., 2017)
Daňovníctvo - daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v SR (Kušnírová, J., 2016)
Úvod do práva transferového oceňovania (Kočiš, M., 2015)
Internetový obchod (Tužinský, M. a kol., 2016)
Daňové postupy (JNC Legal s. r. o. - Nižňanský, J., Fúrová, L.)
Daňové právo - daňovník, daňový poradca
Daňové právo/správca dane
Otázky a odpovede z oblasti daní

Občianske právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Súkromné právo s archívom (Wolters Kluwer)
ARS NOTARIA s archívom od roku 2006 (Notárska komora SR)
Právny obzor s archívom (Ústav štátu a práva SAV)
Komentár k Občianskemu zákonníku
Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov
Judikatúra vo veciach dedičského práva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach dobrých mravov (Valuška, P., Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody (Vojtko, P., Nemcová, K.)
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov I. diel (Jakubáč, R.,Jakubáč, Z.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov II. diel (Jakubáč, R., Jakubáč, Z.)
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Kerecman, P., Ficová, K.)
Cezhraničné dedenie (Breznoščáková, M., 2015)
Dlhy poručiteľa a ich vysporiadanie v dedičskom konaní (Breznoščáková, M., 2016)
Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady (Ondrášiková, P., 2015)
Zodpovednosť za vady diela (Lukáčka, P. a kol., 2016)
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. - v angličtine
Občianske právo hmotné
Otázky a odpovede z oblasti občianskeho práva

Obchodné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Obchodnému zákonníku (Ovečková, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (Králičková, B.)
Komentár k Zákonu zmenkovému a šekovému - komentár k právnej úprave zmeniek (Jablonka, B.)
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach reklamy (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach zmeniek (Strapáč, P.)
Devízové právo v Slovenskej republike - Devízový zákon s komentárom (Kubincová, S., 2014)
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (Remišová, A. a kol., 2015)
Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (Kadlečík, K., Markovič, P., 2015)
Medzinárodné ekonomické právo (Milošovičová, P., Nováčková, D., Wefersová, J., 2017)
Podnikateľské právo (Krošlák, D., Nevolná, Z., Olšovská, A., 2014)
Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (Remišová, A., 2015)
Zasielateľstvo a logistika (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
Doprava a elektronické podnikanie (Buková, B. a kol., 2014)
Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve (Mitterpachová, J., 2015)
Obchodné spoločnosti (PRK Partners)
Obchodný zákonník (HANDELSGESETZBUCH) DE 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v angličtine
Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v angličtine
Obchodné právo
Otázky a odpovede z oblasti obchodného práva

Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Duševné vlastníctvo s archívom
Komentár k Autorskému zákonu – 185/2015 Z. z (Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J.)
Komentár k Medzinárodným ochranným známkam podľa Madridského systému (Komentár k Protokolu k Madridskej dohode; Komentár k Vyhláške o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok; Komentár k Vykonávaciemu predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode)
Komentár k Zákonu o ochranných známkach
Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii (Kukliš, Ľ., Tarabčák, I.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D., 2018)
Judikatúra vo veciach mediálneho práva (Zemková, J., Ondrušková, T.)
Regulácia elektronických médií (Kukliš, Ľ., 2015)

Priestupkové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o priestupkoch (Spišiaková, H.)
Judikatúra vo veciach priestupkového práva (Hajdinová, J., Babiaková, E.)
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (Babiaková, E., Hajdinová, J.)
Priestupkové konanie (Srebalová, M., Horvat, M., Maslen, M.)
Priestupkové právo

Spotrebiteľské právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cest. ruchu (Budjač, M., Šurín, L.)
Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Judikatúra vo veciach úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov (Budjač, M.)
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Lazíková, J., 2018)
Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľom (M. Budjač, 2018)

Správne právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Správnemu poriadku (Sobihard, J.)
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku (Hanzelová, I., Rumana, I., Šingliarová, I.)
Komentár k Zákonu o sťažnostiach (Horvat, M.)
Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (Ikrényi, P., Tkáč, J., Bako, M., Vokálová, D., Ikrényi, I.)
Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B.)
Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (Rumana, I., Šingliarová, I.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu (Jakubáč, R.)
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb (Horvat, M., 2017)
Umenie tvoriť zákony (Balog, B., 2019)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok (Horvat, M., Cepek, B.)
Sťažnosti (Fúrová, L.)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok
Otázky a odpovede z oblasti správneho práva

GDPR/ochrana údajov

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k GDPR/všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)
Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov (Tkáč, J.)
Nové pravidlá ochrany osobných údajov (Valentová T., Žuľová J., Švec M., 2018)
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (Švec, M., Valentová, T., 2016)
Ochrana osobných údajov
GDPR/Ochrana osobných údajov (PRK Partners, s. r. o.)

Konkurzné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (Pospíšil, B., Macek, J., Maliar, M., Kitta, V.)
Komentár k Zákonu o správcoch (Králik, M.)
Komentár k Vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (Králik, M.)
Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania (Štofková, P.)
Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (Štofková, P., 2012)
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v angličtine
Konkurzné právo

Pracovné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.) + (Matejka, O. a kol.)
Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (Matejka, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o cestovných náhradách (Horváthová, M.)
Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní (Hager, B., Sapáková, J., Janošková, N., Liebscherová, K.)
Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (Macková, Z., Mačuha, M.)
Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o sociálnom fonde (Horváthová, M.)
Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S.)
Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (Kročková, K., Grancová, B.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (Poruban, A., Kotira, P., Čapkovičová, A., Balážová, K.)
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Harajdič, J.)
Právo kolektívne vyjednávať a jeho realizácia v praxi (Schuszteková, S., 2015)
Agentúrne zamestnávanie (Olšovská, A., Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., Bulla, M.)
Konto pracovného času (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., 2017)
Legal or Illegal (Hamuľák, J., 2017)
Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí (Briestenský, L., 2011)
Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Žulová, J. a kol., 2015)
Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Černáková, J., 2017)
Pracovnoprávne vzťahy v samospráve (Thurzová, M. a kol., 2016)
Pracovný čas (Toman, J., 2018)
Riadenie ľudských zdrojov (Joniaková, Z. a kol., 2016)
Pracovný pomer (Olšovská, A., 2017)
Prekážky v práci (Toman, J., 2018)
Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku (Švec, M. a kol., 2018)
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (Toman J., 2019)
Pracovnoprávne postupy (Matejka, O.)
Kolektívne vyjednávanie (Švec, M., Drobný, M., Labour Law Association)
Kompetencie zástupcov zamestnancov (Švec, M., Drobný, M., Szabóová, T., Labour Law Association)
Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v angličtine
Pracovné právo
Otázky a odpovede z oblasti pracovného práva

Rodinné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o rodine (Horváth, E., Varga, E.)
Judikatúra vo veciach bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom (Fabianová, Z., Frištiková, T.)
Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom (Tragalová, D., 2018)
Rodinné právo

Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Stavebnému zákonu (kolektív autorov)
Komentár ku Geologickému zákonu (Balog, B., Kaššák, R.)
Komentár k Zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (Nociar, A.)
Komentár k Zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (Vargaeštok, P.,  Slamka, M.)
Komentár ku Katastrálnemu zákonu (Halama, O.)
Komentár k zákonu o pozemkových spoločenstvách (Jakubáč, R., Maslák, M., Štefanko, J.)
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach stavebného konania (Babiaková, E., Leňová, L.)
Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v angličtine
Stavebné konanie

Trestné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Trestnému poriadku (kolektív autorov)
Komentár k Trestnému zákonu (kolektív autorov)
Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Záhora, J., Šimovček, I.)
Komentár k Zákonu o obetiach trestných činov (Záhora, J.)
Komentár k Zákonu o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L., 2019)
Komentár k Zákonu o ochrane svedka (Záhora, J., 2019)
Judikatúra SDEÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
Judikatúra SDEÚ vo veciach trestných (Klimek, L.)
Judikatúra NS SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Černáková, L.)
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí (Černáková, L.)
Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (Priadka, I., 2019)
Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve (Maďar, M., 2019)
Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (Šamko, P., 2015)
Trestný čin podvodu (Šamko, P., 2015)
Korupcia (Tittlová, M., 2015)
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní (Kyjac, Z., 2015)
Trestná zodpovednosť právnických osôb (Turayová, Y. a kol., 2016)
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Valicová, V., 2014)
Investigatívna psychológia (Kubík, O., 2019)
Trestnoprávne sankcie ukladané FO (Tittlová, M., 2018)
Trestnoprávne postupy (Tittlová, M., Vlha, M.)
Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. - v angličtine
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v angličtine
Trestné právo

Verejné obstarávanie

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Verejné obstarávanie. Právo a prax - s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní (Tkáč, J., Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje fin. limit pre nadlimitnú zákazku (Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dok. (Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (Griga, M.)
Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov (Janurová, K., Mareková, M.)
Judikatúra SDEÚ vo veciach verejného obstarávania (Griga, M., Tkáč, J.)
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania (Zemková, J., Šindliarová, I.)
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok (Tkáč, J., 2013)
Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi (Púček, Ľ., Zamišková, A., 2015)
Verejné obstarávanie/verejný obstarávateľ a uchádzač, verejné obstarávanie podľa 343/2015 Z. z. (I.T.E.I. s. r. o., Griga, M.)
Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v angličtine
Verejné obstarávanie (Tkáč, J.)

Systém ASPI si, samozrejme, môžete vyskladať aj individuálne, presne podľa vašich potrieb.

Kontaktovať obchodného zástupcu