ASPI ŠTANDARD

Civilné sporové a nesporové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Zo súdnej praxe s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Civilnému sporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (Horváth, E.)
Komentár k Zákonu o upomínacom konaní (Ivanko, D., Rusnáková, M. a kol., 2018)
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (Kerecman, P., Fabianová, Z., Frištiková, T.)
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (Horváth, E.)
Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR (Pirošíková, M., Bálintová, M.)
Orgány ochrany práva (Svák, J., Balog, B., Polka, L., 2017)
Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo (Krošlák, D., Moravčíková, M., 2015)
Sporové konanie pre každého (Benedik, M., 2017)
Civilný sporový poriadok (Gešková, K.)
Civilný mimosporový poriadok (Tomašovič, M.)
Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v angličtine
Prevodová tabuľka k rekodifikácii (CSP, CMP, SSP vs. OSP)
Rekodifikácia - dôvodové správy k ustanoveniam
Sprievodca rekodifikáciou (Tomašovič, M., Fečík, M.)
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Občianske právo procesné (OSP)

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Dane a účtovníctvo v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
 DPH v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Dane v súdnej praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Daňovému poriadku (Beran, K., Mrvová, M.)
Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel (Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o dani z príjmov (Horniaček, P., Mezeiová, V.)
Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (Bubeníková, I., Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti (Nižňanský, J.)
Komentár k Zákonu o používaní registračnej pokladnice (Solíková, V.)
Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (Rybanský, L.)
Komentár k Zákonu o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M.)
Judikatúra vo veciach daňového práva (Hirková, M., Rumana, I.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2011-2012 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2013 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2014 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2015 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2016 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2017 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M., 2019)
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (Dobšovič, D., 2015)
Daňové úniky v Slovenskej republike (Šimonová, J., 2017)
Daňovníctvo - daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v SR (Kušnírová, J., 2016)
Úvod do práva transferového oceňovania (Kočiš, M., 2015)
Internetový obchod (Tužinský, M. a kol., 2016)
Daňové postupy (JNC Legal s. r. o. - Nižňanský, J., Fúrová, L.)
Daňové právo - daňovník, daňový poradca
Daňové právo/správca dane
Otázky a odpovede z oblasti daní

Občianske právo hmotné/notári

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Súkromné právo s archívom (Wolters Kluwer)
ARS NOTARIA s archívom od roku 2006 (Notárska komora SR)
Právny obzor s archívom (Ústav štátu a práva SAV)
Komentár k Občianskemu zákonníku
Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov
Judikatúra vo veciach dedičského práva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach dobrých mravov (Valuška, P., Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody (Vojtko, P., Nemcová, K.)
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov I. diel (Jakubáč, R.,Jakubáč, Z.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov II. diel (Jakubáč, R., Jakubáč, Z.)
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Kerecman, P., Ficová, K.)
Cezhraničné dedenie (Breznoščáková, M., 2015)
Dlhy poručiteľa a ich vysporiadanie v dedičskom konaní (Breznoščáková, M., 2016)
Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady (Ondrášiková, P., 2015)
Zodpovednosť za vady diela (Lukáčka, P. a kol., 2016)
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. - v angličtine
Občianske právo hmotné
Otázky a odpovede z oblasti občianskeho práva

Obchodné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Obchodnému zákonníku (Ovečková, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (Králičková, B.)
Komentár k Zákonu zmenkovému a šekovému - komentár k právnej úprave zmeniek (Jablonka, B.)
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach reklamy (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach zmeniek (Strapáč, P.)
Devízové právo v Slovenskej republike - Devízový zákon s komentárom (Kubincová, S., 2014)
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (Remišová, A. a kol., 2015)
Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (Kadlečík, K., Markovič, P., 2015)
Medzinárodné ekonomické právo (Milošovičová, P., Nováčková, D., Wefersová, J., 2017)
Podnikateľské právo (Krošlák, D., Nevolná, Z., Olšovská, A., 2014)
Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (Remišová, A., 2015)
Zasielateľstvo a logistika (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
Doprava a elektronické podnikanie (Buková, B. a kol., 2014)
Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve (Mitterpachová, J., 2015)
Obchodné spoločnosti (PRK Partners)
Obchodný zákonník (HANDELSGESETZBUCH) DE 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v angličtine
Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v angličtine
Obchodné právo
Otázky a odpovede z oblasti obchodného práva

Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Duševné vlastníctvo s archívom
Komentár k Autorskému zákonu – 185/2015 Z. z (Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J.)
Komentár k Medzinárodným ochranným známkam podľa Madridského systému (Komentár k Protokolu k Madridskej dohode; Komentár k Vyhláške o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok; Komentár k Vykonávaciemu predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode)
Komentár k Zákonu o ochranných známkach
Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii (Kukliš, Ľ., Tarabčák, I.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D., 2018)
Judikatúra vo veciach mediálneho práva (Zemková, J., Ondrušková, T.)
Regulácia elektronických médií (Kukliš, Ľ., 2015)

Priestupkové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o priestupkoch (Spišiaková, H.)
Judikatúra vo veciach priestupkového práva (Hajdinová, J., Babiaková, E.)
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (Babiaková, E., Hajdinová, J.)
Priestupkové konanie (Srebalová, M., Horvat, M., Maslen, M.)
Priestupkové právo

Spotrebiteľské právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cest. ruchu (Budjač, M., Šurín, L.)
Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Judikatúra vo veciach úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov (Budjač, M.)
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Lazíková, J., 2018)
Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľom (M. Budjač, 2018)

Správne právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Správnemu poriadku (Sobihard, J.)
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku (Hanzelová, I., Rumana, I., Šingliarová, I.)
Komentár k Zákonu o sťažnostiach (Horvat, M.)
Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (Ikrényi, P., Tkáč, J., Bako, M., Vokálová, D., Ikrényi, I.)
Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B.)
Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (Rumana, I., Šingliarová, I.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu (Jakubáč, R.)
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb (Horvat, M., 2017)
Umenie tvoriť zákony (Balog, B., 2019)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok (Horvat, M., Cepek, B.)
Sťažnosti (Fúrová, L.)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok
Otázky a odpovede z oblasti správneho práva

Systém ASPI si, samozrejme, môžete vyskladať aj individuálne, presne podľa vašich potrieb.

Kontaktovať obchodného zástupcu