Konkurzné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (Pospíšil, B., Macek, J., Maliar, M., Kitta, V.)
Komentár k Zákonu o správcoch (Králik, M.)
Komentár k Vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (Králik, M.)
Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania (Štofková, P.)
Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (Štofková, P., 2012)
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v angličtine
Konkurzné právo