Občianske právo hmotné/notári

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Súkromné právo s archívom (Wolters Kluwer)
ARS NOTARIA s archívom od roku 2006 (Notárska komora SR)
Právny obzor s archívom (Ústav štátu a práva SAV)
Komentár k Občianskemu zákonníku
Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov
Judikatúra vo veciach dedičského práva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach dobrých mravov (Valuška, P., Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody (Vojtko, P., Nemcová, K.)
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov I. diel (Jakubáč, R.,Jakubáč, Z.)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov II. diel (Jakubáč, R., Jakubáč, Z.)
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Kerecman, P., Ficová, K.)
Cezhraničné dedenie (Breznoščáková, M., 2015)
Dlhy poručiteľa a ich vysporiadanie v dedičskom konaní (Breznoščáková, M., 2016)
Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady (Ondrášiková, P., 2015)
Zodpovednosť za vady diela (Lukáčka, P. a kol., 2016)
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. - v angličtine
Občianske právo hmotné
Otázky a odpovede z oblasti občianskeho práva