Právo životného prostredia

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Balog, B., Bizoňová, G., Jankovičová, K.)
Komentár k Zákonu o lesoch (Tittlová, M., Papáček, P.)
Komentár k Zákonu o odpadoch (Takáč, P.) a (Gašparíková, B., Takáč, P.)
Komentár k Zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Katrlík, R.)
Komentár k Zákonu o štátnej správe starostlivosti o živ. prostr. (Balog, B.)
Komentár k Zákonu o ochrane prírody a krajiny (Múčková, B., Balog, B., Jenčo, J., Kiča, M.)
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (Gavalec, M.)
Zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP č. 24/2006 Z. z. v angličtine