Samospráva

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Právo pre ROPO a obce s archívom (Wolters Kluwer)
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o finančnej kontrole a audite (Zacharidesová, V.)
Komentár k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj (Říha, J.)
Komentár k Zákonu o obecnom zriadení (Tekeli, J., Hoffmann, M.)
Komentár k Zákonu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o organizovaní verejných športových podujatí (Strapáč, P., Tomáš, Š.)
Komentár k Zákonu o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach (Strapáč, P.)
Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (Konečná Veverková, I.)
Komentár k Zákonu o podmienkach výkonu volebného práva (Domin, M.)
Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy (Harušťáková, I.)
Komentár k Zákonu o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami (Gallová, J.)
Komentár k Zákonu o volebnej kampani - komentár (Domin, M., 2019)
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach (Majorová, M. a spol., 2015)
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve (Konečná Veverková, I., 2017)
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (Veverková, I., 2013)
Ekonomické minimum starostu (Veverková, I., 2015)
Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (Sýkora, J., 2016)
Kompetenčné právo v obecnej samospráve - Konfliktné oblasti (Tekeli, J., 2016)
Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni (Belajová, A. a kol., 2014)
Susedské spory v obci (Spišiaková, H., 2017)
Nakladanie s majetkom obce (Tekeli, J., 2018)
Nové pravidlá odmeňovania v obci (Tekeli, J., 2016)
Reklamné stavby podľa stavebného zákona (Spišiaková, H., 2018)
Rozpočet obce a vyššieho územného celku (Konečná Veverková, I., 2017)
Slobodný prístup k informáciám - povinnosti obcí a miest (Soldán, A., 2015)
Sprievodca miestnou samosprávou (Briestenský, L., 2018)
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (Konečná Veverková, I., 2017)
Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienka územných celkov SR pre verejnú správu (Kováč, M., 2016)
Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy pre verejnú správu (2016)
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (Hamalová, M. a kol., 2014)
Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku (Nižňanský, V. a kol., 2014)
Výkladový slovník pre verejnú správu (Cibáková, V. a kol., 2016)
Základy verejnej správy (Klimovský, D., 2014)
Rozpočtové pravidlá v praxi (Konečná Veverková I., 2018)
Smart regióny v Slovenskej republike (Pauhofová, I., Staněk, P., Stehlíková, B., 2019)
Všeobecnosť volebného práva (Domin M., 2018)
Všeobecne záväzné nariadenia Banskobystrického kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Bratislavského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy
Všeobecne záväzné nariadenia Košického kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Nitrianskeho kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Prešovského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Trenčianskeho kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Trnavského kraja
Všeobecne záväzné nariadenia Žilinský kraj
Otázky a odpovede z oblasti verejnej správy