Spotrebiteľské právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cest. ruchu (Budjač, M., Šurín, L.)
Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
Judikatúra vo veciach úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov (Budjač, M.)
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Lazíková, J., 2018)
Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľom (M. Budjač, 2018)