Znalectvo, tlmočníctvo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o znalcoch a tlmočníkoch (Dankovčik, J., Rajničová Knapíková, A.)
Komentár k Vyhláške č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (Strapáč, P.)
Komentár k Vyhláške č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (Strapáč, P.)
Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku (Strapáč, P., Ďurana, M., 2014)
Znalectvo (Kubica, M., Kardoš, P., Jakubec, M., 2013)