Obsah systému ASPI

Knižnica systému ASPI obsahuje viac ako 65 500 predpisov v rekonštruovanom, resp. úplnom znení od roku 1918, viac ako 3 000 000 rozhodnutí súdov SR, z ktorých vybrané rozhodnutia sú spracované do podoby judikátu, právnickú a ekonomickú literatúru, navigátory (procesné právne postupy), predpisy EÚ, časopisy, vzory, kalkulačky, bibliografické odkazy, obchodný vestník, preloženú legislatívu a spravodajstvo TASR, monografie a všeobecne záväzné nariadenia. Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými, aktuálnymi informáciami a ustavične je rozširované portfólio autorov, zdrojov a textov, čo je viac ako 4,1 miliónov dokumentov.

Aktuálny katalóg ASPI

Stiahnite si aktuálny katalóg systému ASPI

Stiahnuť

Základ ASPI:

Základ ASPI je súčasťou každej licencie ASPI. Obsahuje predpisy SR, vybrané predpisy ČR, judikatúru, základnú literatúru, kompletnú bibliografiu a rovnopis Zbierky zákonov od roku 1918.

Systém ASPI obsahuje viac ako 65 500 právnych predpisov v rekonštruovanom znení, resp. v úplnom znení od roku 1918 (výberovo nájdete aj dokumenty z 18. a 19. storočia) vo všetkých časových zneniach; predpisy obsahujú prepojenia na súvisiacu vnútroštátnu legislatívu a legislatívu Európskej únie, na rozhodovaciu činnosť súdov na všetkých stupňoch, aktívne a pasívne derogácie predpisov, vykonávacie a nadradené predpisy, špeciálne a subsidiárne predpisy.

Predpisy sú spracovávané denne a ich úplné znenie je spracovávané vždy v čo najkratšom čase – tzn. do 1 dňa, maximálne do 2 pracovných dní. Výhodou je prehľadná orientácia, jednoduché vyhľadávanie predpisov na základe čísla predpisu, názvu, autora, kľúčového textu až po číslo čiastky či dátumu.

Zjednodušenie práce so zobrazenými dokumentami umožňuje funkcia exportu do textového editora, text si potom môžete uložiť napríklad vo worde a používať jeho akúkoľvek funkcionalitu (vyhľadávanie, zvýrazňovanie....)

Súčasťou predpisovej časti systému sú: · 1 Vestník NBS - znenia viac ako 900 právnych predpisov Národnej banky Slovensko (predpisy sa rekonštruujú) · 2 Finančný spravodajca – databáza viac ako 2 400 usmernení, pokynov, oznámení, vzorov tlačív Ministerstva financií SR (dokumenty sa rekonštruujú) · 3 Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – viac ako 1 200 dokumentov od roku 2001 (dokumenty sa nerekonštruujú) · 4 Vestník Ministerstva životného prostredia SR– viac ako 700 dokumentov od roku 2003 (dokumenty sa nerekonštruujú) · 5 Vestník Ministerstva zdravotníctva SR – viac ako 1 200 dokumentov od roku 2005 (dokumenty sa rekonštruujú) · 6 Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 350 dokumentov od roku 2008 (dokumenty sa nerekonštruujú) · 7 Uznesenia vlády SR · 8 Stavovské predpisy (Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej komory exekútorov, Notárskej komory SR, Slovenskej komory mediátorov)

Právne predpisy EÚ a judikatúra SDEÚ

Databáza viac ako 3 000 000 súdnych rozhodnutí publikovaných v zbierkach a na verejne dostupných portáloch - rozhodnutia Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Špecializovaného trestného súdu, krajských a okresných súdov. Súčasťou je aj historická judikatúra autorov Bohuslava a Vážneho. Vybrané rozhodnutia sú spracovávané v spolupráci s odborníkmi z jednotlivých oblastí pôsobiacimi na Najvyššom súde SR alebo v praxi do podoby právnej vety. Ďalej obsahuje vybrané rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Rozhodnutia sú prepojené na právne vzťahy k súvisiacim predpisom.

Obsahom sú vybrané časopisy, dôvodové správy, vestníky, kazuistiky, pokyny, usmernenia a stanoviská, konkrétne:

 1. Dôvodové správy od roku 1990 ( viac ako 5 800 záznamov)
 2. Kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (280 dokumentov)
 3. Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (viac ako 3100 dokumentov)
 4. Výkladové stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov
 5. Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov (celkom viac ako 3100 dokumentov)
 6. Usmernenia a pokyny Protimonopolného úradu SR
 7. Metodické pokyny a usmernenia Finančného riaditeľstva SR (250 dokumentov)
 8. Dokumenty Národného inšpektorátu práce (viac ako 100 dokumentov)

Periodiká:

 1. Bulletin slovenskej advokácie (cca 2 000 dokumentov)
 2. Magister officiorum (cca 200 dokumentov)
 3. Corpus delicti (60 dokumentov)
 4. Legal Point

Komentáre: Zaradené na základe dohody s autorom bezplatne:

 1. Komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže – Protimonopolný úrad SR
 2. Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok – Úrad priemyselného vlastníctva SR
 3. Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok – Úrad priemyselného vlastníctva SR

Monograe: Zaradené na základe dohody s autorom bezplatne:

 1. Ako majú úrady postupovať? Popis priebehu správneho ko-nania – Imrich Vozár
 2. Bezpečné používanie strojov – Národný inšpektorát práce a František Cyprich
 3. Bezpečne s počítačmi. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Daniela Gecelovská
 4. Chemické riziká. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce a Daniela Gecelovská
 5. Informačné technológie v cestovnom ruchu (Gajdošík, T. a kol.)
 6. Kontroling podnikov cestovného ruchu (Gúčik, M. a kol.)
 7. Kvalita a spokojnosť zákazníkov v cestovnom ruchu (Gúčik, M.)
 8. Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia – Vybrané otázky - Peter Wilfling
 9. Marketing podnikov cestovného ruchu (Marian Gúčik a kol.)
 10. Marketingové komunikácie v cestovnom ruchu (Maráková, V.)
 11. Najčastejšie priestupky zamestnávateľov. Praktické využitie Zákonníka práce pre zamestnancov a zamestnávateľov – Národný inšpektorát práce a Miroslava Skičková
 12. Obmedzte hluk. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát prácea Miloš Janoušek
 13. Opravne motorových vozidiel. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce
 14. Pád a zrútenie osôb. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce
 15. Pekárne. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce
 16. Podnikanie v cestovnom ruchu (Kučerová, J. a kol.)
 17. Pracovisko s počítačom. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Miroslava Gážiová
 18. Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to – Národný inšpektorát práce, Transparency International Slovensko, Pavel Nechala a Jana Mochňacká
 19. Priemyselné čistenie. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce
 20. Príručka pre začínajúceho podnikateľa – Národný inšpektorát práce, Jana Mochňacká, Laurencia Jančurová a Daniela Gecelovská
 21. Psychická záťaž. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce
 22. Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu
 23. Ručná manipulácia s bremenami v doprave. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce
 24. Ručná manipulácia s bremenami v maloobchode. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce
 25. Ručná manipulácia s bremenami v stavebníctve. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce
 26. Ručná manipulácia s bremenami v zdravotnej starostlivosti. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce
 27. Ručná manipulácia s bremenami všeobecne. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce
 28. Ručná manipulácia s bremenami. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Laurencia Jančurová
 29. Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti. Porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre ľudské práva – Eva Kováčechová a Peter Wilfling
 30. Spracovanie dreva a výroba nábytku. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce
 31. Suché čistenie. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce
 32. Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov (Magurová, H. a kol.)
 33. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Problémy z praxe. Rozhodnutia súdov – Peter Wilfling
 34. Zamestnávanie mladistvých. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Laurencia Jančurová
 35. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva – Martin Husovec
 36. Zodpovednosť verejných činiteľov. Právna úprava a aplikačná prax disciplinárnej a trestnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu – Zuzana Čaputová a Juraj Gyarfáš

Kompletné zaistenie bibliografie z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti

Bibliografia obsahuje bibliografie kníh a článkov z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti s väzbou na predpisy a register vrátane anotácií nakladateľov a časopisov – kvalitná podpora Vašej knižnice a nástroj pri hľadaní potrebných zdrojov pre Vašu prácu. S Bibliografiou získate

 • možnosť vyhľadávania nad celou bibliografiou (okrem bežných bibliografických/popisných údajov aj podľa súvisiacich slovenských predpisov a predpisov EÚ, právnych oblastí, hesiel registra, rozsahu dátumu vydania, formálne a obsahovo vymedzených druhov dokumentov
 • stále aktuálne informácie
 • previazanosť s ostatnými informačnými zdrojmi v systéme ASPI vrátane hypertextových odkazov na súvisiace právne predpisy a na plné texty článkov publikovaných v moduloch Judikatúra a Literatúra
 • ľahkú orientáciu v bibliografických záznamoch
 • jednoduchý export do textového editora
 • do Bibliografie je v súčasnosti zaradených vyše 53 000 článkov vybraných odborných periodík od roku 1997 do súčasnosti a vyše 5400 odborných publikácií vybraných nakladateľov kompletnej retrospektívy od začiatku tohto tisícročia do súčasnosti. Zastúpených je vyše 6000 autorov. V Bibliografii v súčasnosti aktualizujeme publikácie vydavateľstiev: Wolters Kluwer s.r.o., C•H•Beck, Heuréka, Eurounion, Leges, Epos a Veda.

Autorský obsah:

Systém ASPI môže obsahovať voliteľný autorský obsah. Prednastavený je v troch základných balíkoch - Štandard, Premium a Komplet. Každý z týchto balíkov obsahuje všetky autorské zdroje z tematických oblastí označených pruhom príslušnej farby.

Balík ASPI ASPI
ŠTANDARD
ASPI
PREMIUM
ASPI
KOMPLET
Obsahuje tematické oblasti:
Počet tematických oblastí: 8 15 32
Počet zdrojov: 137+ 232+ 388+
Tematická oblasť ASPI
ŠTANDARD
ASPI
PREMIUM
ASPI
KOMPLET
ASPI základ
Civilné sporové a nesporové právo
Daňové právo
Občianske právo hmotné/notári
Obchodné právo
Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby
Priestupkové právo
Spotrebiteľské právo
Správne právo
GDPR/ochrana osobných údajov  
Konkurzné právo  
Pracovné právo  
Rodinné právo  
Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností  
Trestné právo  
Verejné obstarávanie  
BOZP/ochrana pred požiarmi    
Byty a nebytové priestory    
Colné právo    
Exekúcie, pohľadávky    
Finančné právo    
Mimosúdne riešenie sporov    
Právo sociálneho zabezpečenia    
Právo v zdravotníctve    
Právo životného prostredia    
Regulácia sieťových odvetví    
Samospráva    
Súdy/prokuratúra    
Školstvo    
Účtovníctvo/audítorstvo    
Ústavné právo    
Znalectvo, tlmočníctvo    
Kalkulačky SR    
Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL a Klient/Server)    
Obchodný vestník (NGA)    
Monitor pripravovanej legislatívy (NGA)    
Monitoring spravodajstva TASR v oblasti práva a ekonomiky (Cloud)    

Systém ASPI si, samozrejme, môžete vyskladať aj individuálne, presne podľa vašich potrieb.