Civilné sporové a nesporové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Zo súdnej praxe s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Civilnému sporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (Horváth, E.)
Komentár k Zákonu o upomínacom konaní (Ivanko, D., Rusnáková, M. a kol., 2018)
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (Kerecman, P., Fabianová, Z., Frištiková, T.)
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (Horváth, E.)
Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR (Pirošíková, M., Bálintová, M.)
Orgány ochrany práva (Svák, J., Balog, B., Polka, L., 2017)
Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo (Krošlák, D., Moravčíková, M., 2015)
Sporové konanie pre každého (Benedik, M., 2017)
Civilný sporový poriadok (Gešková, K.)
Civilný mimosporový poriadok (Tomašovič, M.)
Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v angličtine
Prevodová tabuľka k rekodifikácii (CSP, CMP, SSP vs. OSP)
Rekodifikácia - dôvodové správy k ustanoveniam
Sprievodca rekodifikáciou (Tomašovič, M., Fečík, M.)
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Občianske právo procesné (OSP)