Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Informácie o spracovaní osobných údajov

v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich obchodných partnerov, potenciálnych obchodných partnerov a iné dotknuté osoby o spracovaní ich osobných údajov. 

Prevádzkovateľ:

Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO:
31 348 262
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
4868/B
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje pre informovanie o spracovaní osobných údajov

V prípade, ak máte ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by ste chceli uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na zodpovednú osobu Prevádzkovateľa:

e-mail: sk-dl-osobneudaje@wolterskluwer.com
tel. č.: 02 / 58 10 20 10

(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a môžete ju podať e-mailom, poštou, telefonicky alebo aj osobne.

1. Účel

1.1 Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím obchodným partnerom, potenciálnym obchodným partnerom a iným fyzickým osobám (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).

1.2 Ako Dotknutá osoba máte možnosť informovať sa o spracovaní Vašich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

1.3 Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby ste ako Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní Vašich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby ste poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ máte ako Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá Vám poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom.

2. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa

2.1 Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Vás ako Dotknutých osôb, s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

Účel Právny základ Kategórie Dotknutých osôb Kategórie osobných údajov
z akého dôvodu Vaše osobné údaje spracúvame? na základe čoho Vaše osobné údaje spracúvame? koho osobné údaje spracúvame? aké osobné údaje spracúvame?
(A) splnenie zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)
 • obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
Poznámka (vysvetlenie): Za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblastí daní a účtovníctva (fakturácia, vedenie účtovníctva) spracúvame osobné údaje našich obchodných partnerov.
 (B) evidencia prijatej a odoslanej pošty osobitné zákony (najmä zákon o archívoch a registratúrach, zákon o e-Governmente)
 • prijímatelia a odosielatelia pošty
 •  meno a adresa prijímateľa a odosielateľa pošty
Poznámka (vysvetlenie): Za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblastí vedenia prijatej a odoslanej korešpondencie spracúvame osobné údaje prijímateľov a odosielateľov pošty.
 (C) uzatváranie a plnenie zmlúv s obchodnými partnermi (vrátane autorov publikácií a prednášajúcich na seminároch) zmluva medzi Prevádzkovateľom a obchodným partnerom
 • obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
 • adresa pre doručenie;
 • emailová adresa;
 • telefonický kontakt;
 • číslo bankového účtu;
 • prípadné ďalšie údaje potrebné na plnenie zmluvy
Poznámka (vysvetlenie): Ak ste osobou, ktorá si u nás objednala tovary alebo služby alebo sme si u Vás my objednali tovary alebo služby, spracúvame Vaše osobné údaje na podklade zmluvy uzatvorenej s Vami.
 (D) marketing produktov a služieb Prevádzkovateľa vo forme zasielania marketingových materiálov existujúcim a bývalým obchodným partnerom oprávnený záujem (priamy marketing)
 • súčasní alebo minulí obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, adresa miesta podnikania);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo
Poznámka (vysvetlenie): Za účelom priameho marketingu kontaktujeme našich aktuálnych a minulých obchodných partnerov, najčastejšie ohľadom noviniek v poskytovaní našich služieb. V prípade namietania osobné údaje na tento účel ďalej nespracúvame.   
(E) propagácia Prevádzkovateľa, jeho podujatí a podujatí, na ktorých sa zúčastnil, prostredníctvom sociálnych sietí oprávnený záujem (priamy marketing)
 • účastníci podujatí Prevádzkovateľa a podujatí, na ktorých sa Prevádzkovateľ zúčastnil
 • podobizeň
Poznámka (vysvetlenie): V rámci prezentácie Prevádzkovateľa na verejnosti (tzv. public relations) prostredníctvom sociálnych sietí zverejňujeme fotografie (a iné audiovizuálne materiály) z našich podujatí resp. podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili. Uvedené realizujeme za účelom zlepšenia vnímania našej organizácie zo strany verejnosti. V prípade namietania osobné údaje na tento účel ďalej nespracúvame.
(F) marketing vlastných služieb prostredníctvom telefonátov osobám, ktoré neboli v predchádzajúcom obchodnom vzťahu s Prevádzkovateľom (tzv. cold calling) oprávnený záujem (priamy marketing)
 • potenciálni obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, adresa miesta podnikania);
 • telefónne číslo
Poznámka (vysvetlenie): Za účelom priameho marketingu telefonicky kontaktujeme potenciálnych obchodných partnerov (t.j. subjekty, pri ktorých existuje predpoklad, že budú mať záujem o naše služby), najčastejšie ohľadom noviniek v poskytovaní našich služieb. Kontaktné údaje na potenciálnych obchodných partnerov získavame z verejne dostupných zdrojov. V prípade namietania potenciálnych obchodných partnerov ďalej nekontaktujeme.
(G) marketing vlastných služieb prostredníctvom listov osobám, ktoré neboli v predchádzajúcom obchodnom vzťahu s Prevádzkovateľom oprávnený záujem (priamy marketing)
 • potenciálni obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, adresa miesta podnikania)
Poznámka (vysvetlenie): Za účelom priameho marketingu kontaktujeme potenciálnych obchodných partnerov (t.j. subjekty, pri ktorých existuje predpoklad, že budú mať záujem o naše služby) formou listu, a to najčastejšie ohľadom noviniek v poskytovaní našich služieb. Kontaktné údaje na potenciálnych obchodných partnerov získavame z verejne dostupných zdrojov. V prípade namietania potenciálnych obchodných partnerov ďalej nekontaktujeme.
(H) komunikácia s kontaktnými osobami obchodných partnerov oprávnený záujem
 • kontaktné osoby obchodných partnerov
 • meno, priezvisko;
 • pozícia;
 • spoločnosť, v ktorej kontaktná osoba pôsobí;
 • kontaktné údaje (email, telefónne číslo)

Poznámka (vysvetlenie): Našimi zmluvnými partnermi sú väčšinou právnické osoby, s ktorými komunikujeme prostredníctvom tzv. kontaktných osôb. Na účely tejto komunikácie potrebujeme spracúvať osobné údaje týchto kontaktných osôb.

(I) vymáhanie oprávnených nárokov oprávnený záujem
 • súčasní alebo minulí obchodní partneri;
 • kontaktné osoby obchodných partnerov
 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách
Poznámka (vysvetlenie): V prípade nesplnenia Vašich zmluvných povinností sme (v zriedkavých prípadoch) nútení naše oprávnené nároky vymáhať. Za týmto účelom je v nevyhnutnej miere potrebné spracúvať Vaše osobné údaje.
(J) využívanie sociálnych sietí za účelom marketingu oprávnený záujem (priamy marketing)
 • používatelia sociálnych sietí
 • podľa nastavenia sociálnej siete a osobných údajov, ktoré v nej používateľ uviedol
Poznámka (vysvetlenie): Prevádzkovateľ využíva pri svojej činnosti aj sociálne siete, ktoré môžu pri Vašej návšteve spracovať Vaše osobné údaje. Rozsah spracúvania osobných údajov je možné stanoviť v nastaveniach pri používaní konkrétnej sociálnej siete.

(K) registrácia na portáloch

súhlas

 • osoby registrované na portáloch
 • identifikačné údaje registrovanej osoby (najmä meno, priezvisko, titul);
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo
Poznámka (vysvetlenie): V prípade registrácie na našich portáloch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
(L) záznamy zo zasadnutí riadiacich orgánov spoločnosti Prevádzkovateľa

osobitný zákon (Obchodný zákonník)

 • spoločníci;
 • štatutárne orgány;
 • iné osoby zúčastňujúce sa na zasadnutiach riadiacich orgánov
 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul)
Poznámka (vysvetlenie): Pri vyhotovovaní záznamov zo zasadnutí riadiacich orgánov spracúvame osobné údaje na základe osobitného zákona.

2.2 V súvislosti so službou Monitor firiem Prevádzkovateľ konštatuje, že táto je poskytovaná ako služba tretej strany priamo spoločnosťou IndexPodnikateľa s.r.o. (so sídlom: 158, 974 01 Dolná Mičiná, IČO: 55 970 770 [ďalej len „IP“]), pričom Prevádzkovateľ v tejto súvislosti žiadne verejne dostupné osobné údaje (ktoré sú v rámci služby Monitor firiem vyhľadávané a poskytované) neuchováva ani inak neukladá. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti vystupuje vo vzťahu k spoločnosti IP ako sprostredkovateľ (v zmysle čl. 28 GDPR), pričom spoločnosti IP dáva k dispozícii kontaktné údaje dotknutých osôb, aby mohli byť vyhľadávané verejne dostupné údaje medzi IP a Zákazníkom priamo preposielané.

Zákazníci Prevádzkovateľa sú so spoločnosťou IP vo vzťahu prevádzkovateľ – prevádzkovateľ, keďže sami určujú účel spracúvania.

2.3 V prípade, ak máte ako Dotknutá osoba záujem informovať sa o bližších detailoch ohľadom osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.

3. Kategórie príjemcov osobných údajov

3.1 Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo a mzdovú agendu (účel A);
 • daňový úrad (účel A);
 • audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre Prevádzkovateľa (účel A);
 • poskytovateľ doručovacích služieb (účel B, C);
 • poskytovateľ služieb vyhľadávania vo verejne dostupných zdrojoch (účel C);
 • dodávatelia podnikového informačného systému a CRM (účel C, K);
 • poskytovateľ cloudových služieb (účel C, K);
 • dodávateľ portálovej technológie (účel C, K);
 • poskytovateľ IT podpory (účel C, K);
 • externá spoločnosť kontaktujúca obchodných partnerov s marketingovými ponukami (účel D, F, G, H);
 • poskytovatelia sociálnych sietí (účel E, J);
 • advokát, súd, exekútor (účel I);
 • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

3.2 Osobné údaje budú príjemcom poskytované len v nevyhnutnej miere na realizáciu daného účelu.

3.3 V prípade, ak máte ako Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

4.1 Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny (mimo Európskej únie). Výnimku tvorí prípad, ak prevádzkovateľ využije služby sociálnej siete, ktorá má sídlo v USA (v takom prípade sa poskytovateľ sociálnej siete musí zúčastňovať na Privacy Shield).

5. Doba uchovávania osobných údajov

5.1 Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe osobitného zákona, budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný zákon.

5.2 Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty posledného, do úvahy prichádzajúceho zmluvného nároku.

5.3 Osobné údaje na marketingové účely spracúvame najdlhšie po dobu trvania 5 rokov od posledného kontaktu s Vami. Marketingové hovory archivujeme najdlhšie po dobu 2 rokov od ich realizácie.

5.4 Osobné údaje na účely komunikácie s obchodným partnerom a na účely vymáhania našich oprávnených nárokov sú spracúvané po dobu, po ktorú je spracúvanie na uvedený účel potrebné (najdlhšie po dobu premlčania týchto nárokov).

5.5 Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe súhlasu, budú spracúvané do odvolania súhlasu. Udelený súhlas na spracovanie osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

5.6 Na základe Vašej žiadosti Vám prostredníctvom Poverenej osoby poskytneme akékoľvek bližšie informácie o dobe, počas ktorej uchovávame Vaše osobné údaje.

6. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

6.1 Ako Dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.
Toto právo si môžete uplatniť tu.

6.2 Ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Toto právo si môžete uplatniť tu.

6.3 Ako Dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) ako Dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
Toto právo si môžete uplatniť tu.

6.4 Ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) ako Dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a ako Dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) ako Dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako Dotknutej osoby.
Toto právo si môžete uplatniť tu.

6.5 Ako Dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Vás ako Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako Dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu.
Toto právo si môžete uplatniť tu.

6.6 Ako Dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
Toto právo si môžete uplatniť tu.

6.7 Ako Dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s platnými predpismi.

6.8 Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.

7. Ďalšie informácie o osobných údajoch

7.1 Ako Dotknutá osoba sa môžete u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či ste povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.