Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Podmienky používania elektronického obsahu v aplikácii Smarteca

 

Tento dokument nadväzuje na Všeobecné podmienky a Obchodné podmienky vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o. a upravuje podmienky používania elektronického obsahu koncovým používateľom prostredníctvom aplikácie Smarteca. Podmienky, ktoré neurčuje priamo tento dokument, určujú Všeobecné podmienky a Obchodné podmienky a platná legislatíva. Používateľ nainštalovaním tejto aplikácie do svojho zariadenia a jej používaním akceptuje tieto podmienky.

1. Smarteca

Aplikácia Smarteca umožňuje čítanie elektronického obsahu vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o. a jeho partnerov výhradne prostredníctvom aplikácie Smarteca. Táto je dostupná prostredníctvom bežne používaných internetových prehliadačov.

2. Elektronický obsah

Elektronickým obsahom pre Smarteca sa rozumie akýkoľvek digitálny obsah označený názvom "Smarteca" na stránkach vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o. - najmä e-knihy, e-časopisy a pod. Elektronický obsah je možné zakúpiť v elektronickom obchode vydavateľstva a používateľovi bude sprístupnený po úhrade predajnej ceny určeným spôsobom.

Používateľ pristupuje k elektronickému obsahu prihlásením sa do aplikácie Smarteca so svojimi prihlasovacími údajmi. Tieto získa registráciou na stránkach elektronického obchodu vydavateľstva Wolters Kluwer SR a sú rovnaké pre vstup do aplikácie Smarteca ako aj pre používateľské konto na stránkach elektronického obchodu. Zakúpený elektronický obsah uvidí používateľ vo svojej "polici" v aplikácii Smarteca. Používateľ je oprávnený používať elektronický obsah výlučne pre vlastnú potrebu.

3. Ochrana elektronického obsahu

Elektronický obsah vydavateľstva Wolters Kluwer SR je chránený autorským zákonom. Používateľ ho nesmie žiadnym spôsobom šíriť, požičiavať alebo ho predávať akejkoľvek tretej strane v celku ani žiadnu jeho časť.

Elektronický obsah je súčasťou aplikácie Smarteca. Používateľ ho nesmie z aplikácie extrahovať ani inak znefunkčňovať ochranu zamedzujúcu jeho neoprávnenému šíreniu.

Používateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred použitím tretími osobami.

4. Zmena služby

Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR si vyhradzuje právo pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť službu Smarteca alebo jej súčasti. V takomto prípade nemá vydavateľstvo voči používateľovi žiadne záväzky.

5. Porušenie podmienok používateľom

Ak používateľ akýmkoľvek spôsobom poruší tieto podmienky alebo nedodrží ktorúkoľvek ich časť, budú mu jeho práva súvisiace s elektronickým obsahom ukončené bez upozornenia a bez nároku na vrátenie poplatkov za elektronický obsah.

Používateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto podmienok je povinný nahradiť spoločnosti Wolters Kluwer SR s. r. o. náhradu škody vo výške 100 násobku hodnoty ním zakúpeného obsahu, okrem prípadu, kedy Wolters Kluwer SR preukáže inú výšku náhrady škody.

6. Zmena a doplnenie podmienok

Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto podmienky uverejnením aktualizácie podmienok na svojich stránkach. Používateľ s ich aktualizovaným znením súhlasí ak aj naďalej bude využívať službu Smarteca.