Balíček - Tresty, výchova a poznanie pravdy


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Ponúkané publikácie sú určené vedúcim pedagogickým pracovníkom, učiteľom a vychovávateľom škôl a školských zariadení, školským psychológom, ako aj odborníkom na kriminalitu mládeže, na podporu správnosti vnímania konania detí a mládeže a poznania súvislostí pri uplatňovaní trestov a iných sankcií vo výchovnom procese, na zvýšenie kvality práce učiteľov, sociálnych pedagógov a odborníkov v podporných profesiách, a je vhodným študijným materiálom pre študentov pedagogických odborností.

Tresty vo výchove – rieši problematiku trestov a ich aplikáciu vo výchovnom procese z teoreticko-empirického hľadiska. Prezentuje základné východiská problematiky trestov v kontexte súčasných tendencií vo výchove, vymedzuje postavenie trestov v spoločenských súvislostiach, podáva prehľad základných druhov trestov uplatňovaných vo výchove, ich funkcie a princípy aplikácie. Súčasťou diela je aj pohľad na trestanie vo vybraných krajinách a na výchovné tresty z historického hľadiska.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých – vymedzuje základné pojmy, definuje kriminalitu a delikvenciu mládeže, faktory jej vzniku a trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých. Prináša informácie a príklady kriminality a trestnej zodpovednosti a zameriava sa na trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov. Rieši priestupky páchané v objektoch škôl, približuje postihovanie mladistvých a maloletých páchateľov v občianskom a v trestnom konaní a venuje sa aj sociálnoprávnej ochrane, sociálnej kuratele a postupu orgánov činných v trestnom konaní v rámci prípravného konania či možným odklonom v trestnom konaní.

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? – výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi oblasti, ktoré rodičia a učitelia konzultujú s odborníkmi. Často, aj z neznalosti príčin takéhoto stavu, tieto vyvolávajú reakcie, ktoré nezriedka vedú k bezdôvodným sankciám voči deťom a mladistvým. Publikácia rieši problematiku komplexne a ponúka netradičné témy, ktoré pracujú aj s vysoko odbornou problematikou, ktorá v tomto kontexte dosiaľ nebola riešená. Koncepcia diela sa zakladá na vysvetlení teoretických východísk mechanizmu vzniku a rozvoja porúch aktivity so všetkými jej dôsledkami. Praktická časť prezentuje metódy práce s deťmi a mladistvými na zvládnutie nežiaduceho stavu.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.