Všeobecné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Všeobecné podmienky (ďalej tiež len „VP“) služieb komunitných portálov spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. stanovujú podmienky, za ktorých Wolters Kluwer SR s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262, IČ DPH: SK2020300964 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4868/B, e-mail: office@wolterskluwer.sk, tel.: 02 / 58 10 20 10 (ďalej tiež „Poskytovateľ“), poskytuje produkty a služby komunitných portálov ako služby informačnej spoločnosti, v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 22/2004“ Z.z.), užívateľom služby.

Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti užívateľom - spotrebiteľom, podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Sídlom SOI - ústredný inšpektorát je: Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

1.2. VP upravujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti (ďalej tiež „Poskytovateľ“) a ich príjemcom (ďalej tiež „Užívateľ“) vrátane všeobecného kódexu správania sa Užívateľa.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Obchodná spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. je popri svojej inej obchodnej činnosti prevádzkovateľom profesne zameraných komunitných portálov pre profesionálov z tej ktorej oblasti: Wolters Kluwer SR s. r. o. (dostupný z www.wolterskluwer.sk), Dane a účtovníctvo v praxi (dostupný z www.daneauctovnictvo.sk), Právo a manažment v zdravotníctve (dostupný z www.pravovzdravotnictve.sk), Direktor (dostupný z www.direktor.sk), Otázky & odpovede Online (dostupný z www.otazkyodpovede.sk), (ďalej len „komunitný/é portál/y“). Súčasť komunitných portálov tvorí obsah poskytovateľa, obsah užívateľov a obsah tretích osôb (ďalej tiež len „obsah“).

2.2. Obchodná spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti, tj.produktov a služieb komunitných portálov vrátane sprístupňovania elektronického obsahu a poskytovania voľného priestoru na ukladanie obsahu užívateľom služby. Poskytovateľ je nositeľom práv k obsahu WWW stránok dostupných z www.wolterskluwer.sk vrátane stránok dostupných z komunitných portálov, najmä práv k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva ako sú najmä autorské diela, ochranné známky, v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb.

2.3. Užívateľom služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá užíva, využíva alebo žiada služby informačnej spoločnosti, poskytované Poskytovateľom na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej na diaľku, podľa týchto VP. Užívateľom sa rozumie neregistrovaný užívateľ, registrovaný užívateľ alebo registrovaný užívateľ s plateným prístupom.

2.3.1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti (ďalej ako „spotrebiteľskej zmluvy“) nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.4. Služba / služby sú výrobky a služby poskytované Poskytovateľom Užívateľovi buď bezodplatne (základné služby) alebo za odplatu (platené služby) v závislosti od typu registrovaných a / alebo zaplatených produktov a služieb a typu Užívateľa. V rámci služieb poskytuje Poskytovateľ okrem možnosti prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu možnosť užívať ďalší obsah komunitného servera, vrátane knižnice, a priestor na komunitnom portáli pre ukladanie informácií Užívateľom v podobe osobného profilu v adresári, v podobe príspevkov na blogu či účasti na diskusných fórach vstupovaním do diskusie alebo zakladaním diskusií nových vo forme diskusných príspevkov ukladaných Užívateľom. Názvy a hlavné charakteristiky, popis, prevádzkové, technické a organizačné podmienky poskytovania jednotlivých služieb vrátane cien a spôsobu platby a plnení, ako aj kódexy ako pravidlá správania užívateľa tej ktorej služby, sú obsiahnuté v konkrétnych podmienkach služieb prístupných u jednotlivých služieb na WWW stránkach Poskytovateľa www.wolterskluwer.sk, zo záložky Online produkty alebo v rámci jednotlivých komunitných portálov v podobe osobitného linku alebo obsahu WWW stránky „Obchodné podmienky“ (ďalej tiež len „osobitné podmienky služieb“ alebo „OP“).

2.4.1. Elektronickým obsahom sú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej forme (podobe) bez ohľadu na to, či sú získavané prostredníctvom sťahovania, metódou streamingu z hmotného nosiča, alebo iným spôsobom.

2.4.2. Trvalým hmotným nosičom je prostriedok, ktorý umožňuje Užívateľovi alebo Poskytovateľovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti, na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, ako napr. papier, e-mail, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača. Za hmotný nosič sa nepovažuje webová stránka.

2.4.3. Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom, dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti jej účastníkov, najmä využitím webového sídla alebo elektronickej pošty. Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči sú zmluvami, ktorých predmetom je poskytnutie určitej služby, na druhej strane, ak sa elektronický obsah dodáva na hmotnom nosiči, považuje sa elektronický obsah zaznamenaný na tomto nosiči za tovar v zmysle tohto zákona.

2.5. Základné služby poskytuje Poskytovateľ Užívateľovi bezplatne bez objednávky.

2.6. Platené služby poskytuje Poskytovateľ služby Užívateľovi odplatne na základe objednávky a jej následného potvrdenia Poskytovateľom.

2.7. Registrácia Užívateľa nie je povinná pre používanie základných služieb. Registrácia Užívateľa je nevyhnutná pre použitie služieb platených.

2.8. Blog (web log) je online časopis Poskytovateľa a súčasne označenie služby poskytovanej Poskytovateľom, ktorý Užívateľovi sprístupňuje obsah blogu a poskytuje Užívateľovi priestor na komunitnom portáli pre ukladanie informácií v podobe príspevkov Užívateľa v blogu.

2.9. Blogger je registrovaný užívateľ, ktorý je autorom príspevku/ov obsiahnutých v blogu.

2.10. Diskusia je diskusné fórum prevádzkované Poskytovateľom a súčasne označenie služby poskytovanej Poskytovateľom, ktorý Užívateľovi sprístupňuje obsah diskusie na komunitnom portáli a poskytuje Užívateľovi priestor na komunitnom portáli pre ukladanie informácií v podobe diskusných príspevkov Užívateľom v diskusii.

2.11. Knižnica je elektronický archív článkov, právnych predpisov, judikatúry, komentárov, aktualít a ďalších odborných informácií z danej problematiky a súčasne označenie služby poskytovanej Poskytovateľom.

2.12. Adresár je databáza osobných profilov Užívateľov vrátane profilu ich firiem a služieb a súčasne označenie služby poskytovanej Poskytovateľom, ktorý v rámci tejto služby jednak Užívateľovi sprístupňuje obsah adresára a v stanovených prípadoch poskytuje Užívateľovi priestor na komunitnom portáli pre ukladanie informácií Užívateľom v podobe jeho osobného profilu v adresári.

2.13. Všeobecný kódex upravuje základné pravidlá správania Užívateľov komunitného portálu. Kódexy jednotlivých služieb upravujú osobitné pravidlá správania Užívateľa v rámci tej ktorej služby.

2.14. Objednávka je elektronický formulár pre objednanie platenej služby Užívateľom prístupný na WWW stránkach Poskytovateľa, a to na komunitných portáloch a na https://www.wolterskluwer.sk/ a súčasne predstavuje prejav vôle Užívateľa na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní platených služieb na diaľku.

2.15. Komunikácia medzi poskytovateľom a užívateľom prebieha zásadne vo forme elektronického (elektronicky) doručenia dokumentu či oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu druhej strany alebo umiestnením na príslušných WWW stránkach Poskytovateľa prístupných Užívateľovi prostredníctvom siete Internet; tým je splnená požiadavka písomnosti formy. Charakter písomného oznámenia má tiež vyplnenie a odoslanie formulára / -ov na WWW stránkach poskytovateľa, a to na komunitných portáloch a na www.wolterskluwer.sk. Výnimočne prebieha komunikácia (najmä ak tak vyžaduje zákon) vo forme listinnej, doručenej na kontaktnú adresu pre písomný styk druhej strany.

2.16. WWW stránky poskytovateľa sú komunitné portály a stránky https://www.wolterskluwer.sk/, na ktorých sú Užívateľmi prístupné VP, OP, vrátane cenníkov a kódexov a ďalšie dokumenty v aktuálnom znení.

2.17. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku a od okamihu začatia užívania služieb užívateľom týmito VP, ktorých súčasťou sú OP, vrátane cenníkov a kódexov, nadväzujúcich na VP a doplňujúcich ich. VP sú súčasťou uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej tiež len „zmluva“). VP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, ak nie je výslovne dohodnuté inak a v prípade Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej so spotrebiteľom, podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“), ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zmluva aj VP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Poskytovateľ archivuje zmluvy (dokumenty o registrácii a objednávky) a VP po dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení.

2.18. Užívateľ je povinný sa pred začatím užívania služieb zoznámiť s VP, ktoré obsahujú informácie podľa §4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z.z., tiež informácie podľa §3 zákona č. 102/2014 Z.z. a vyjadriť s nimi súhlas, a to buď implicitne začatím užívania služieb (aj voľne verejne prístupného obsahu) v prípade neregistrovaného užívateľa, či explicitne (výslovne) v rámci registrácie (v prípade užívateľa registrovaného) alebo v rámci procesu vypĺňania objednávky (užívateľ platených služieb). Osoba, ktorá nesúhlasí s VP, je povinná zdržať sa používania služieb, a to aj užívania voľne verejne prístupného obsahu. V prípade platených a dodávaných služieb a tovaru sa informácie o cene objednaného tovaru alebo služby vrátane DPH nachádzajú v cenníku poskytovateľa, aktuálnom v čase tvorby objednávky. Informácie o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehotách do ktorých je Poskytovateľ povinný dodať tovar alebo poskytnúť službu, sa nachádzajú v OP Poskytovateľa. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, o práveodstúpiť od zmluvy, ako aj o zániku tohto práva, sa nachádzajú vo VP ale aj OP poskytovateľa, zverejnených na jeho webovom sídle.

2.19. VP platia obdobne pre Užívateľov všetkých internetových služieb poskytovaných Poskytovateľom na všetkých ostatných internetových stránkach poskytovateľa. V prípade dodávok elektronického obsahu Poskytovateľom Užívateľovi - spotrebiteľovi inak ako na hmotnom nosiči sa uplatnia aj osobitné ustanovenia obsiahnuté v OP Poskytovateľa, týkajúce sa najmä dodávok služieb, udelenia súhlasu Užívateľa na poskytnutie služieb, práva na odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu resp. ustanovenia o zániku tohto práva.

2.20. Súčasťou týchto VP sú aj informácie určené pre Užívateľov, ktorí sú spotrebiteľmi, o možnosti a podmienkach riešenia sporu s Poskytovateľom, prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení.
Poskytovateľ informuje svojich Užívateľov, ktorí sú spoterbiteľmi, v zmysle § 3 ods. 1 písm t) zákona č. 102/2014 Z.z., o tom, že pokiaľ má spoterbiteľ pocit, že boli porušené niektoré jeho spotrebiteľské práva (napr. nie je spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia), môže podať návrh na alternatívne riešenie sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Predtým však je povinný obrátiť sa písomne na Poskytovateľa. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu neobdrží spotrebiteľ odpoveď vôbec, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať do jedného roka od doručenia zamietavej odpovede Poskytovateľa alebo do jedného roka od márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa kedy spoterbiteľ odoslal Poskytovateľovi žiadosť o nápravu, na ktorú Poskytovateľ neodpovedal. Pre všetky spory platí, že vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať 20 EUR.
Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva na webstránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
Ak spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, vyššie uvedené subjekty oznámia Poskytovateľovi začiatok riešenia sporu a doručia mu všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam v lehote minimálne 15 dní. Poskytovateľ je povinný, pod sankciou uloženia pokuty, poskytnúť súčinnosť pri riešení takéhoto sporu. Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. V zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekty alternatívneho riešenia sporov vypracujú dohodu o vyriešení sporu, ktorá je pre strany sporu záväzná. Možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Alternatívne riešenie sporov je bezplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok, ktorý nesmie presiahnuť 5 EUR vrátane DPH.
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať aj prostredníctvom platformy riešenia sporov online (RSP - riešenie sporov online) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. REGISTRÁCIA, UZATVORENIE ZMLUVY A OBJEDNÁVKA SLUŽBY

3.1. Zmluva je uzavretá:

a) v prípade neregistrovaného užívateľa okamihom:

aa) začatia užívania služby (začatia užívania voľne verejne prístupného obsahu), ktorým Užívateľ udeľuje súhlas s VP konkludentne/mlčky;
ab) vloženia komentára Užívateľa k príspevku v blogu prostredníctvom elektronického formulára Pridať komentár prístupného na WWW stránkach poskytovateľa pri jednotlivých článkoch a/alebo účasti na diskusii prostredníctvom elektronického formulára „Pridať diskusiu" prístupného na WWW stránkach Poskytovateľa zo záložky „Nové diskusné fórum", do ktorých užívateľ doplní požadované identifikačné údaje (najmä názov / meno, priezvisko, e-mailovú adresu), zvolí kategóriu, vloží komentár alebo diskusný príspevok, v registračnom formulári vyjadrí výslovný súhlas so znením VP ako neoddeliteľnej súčasti uzatváranej zmluvy zaškrtnutím ikony súhlasu s VP, ktorý odošle po doplnení vygenerovaného overovacieho kódu pomocou ikony „odoslať“ Poskytovateľovi;

b) v prípade registrovaného Užívateľa okamihom:

ba) registrácie nového užívateľa ku komunitnému portálu prostredníctvom elektronického formulára Registrácia užívateľa prístupného na WWW stránkach poskytovateľa zo záložky Registrácia, do ktorého užívateľ doplní požadované identifikačné údaje (najmä užívateľské meno, heslo, názov / meno, priezvisko, e-mailovú adresu), vyjadrí výslovný súhlas so znením VP ako neoddeliteľnej súčasti uzatváranej zmluvy zaškrtnutím ikony súhlasu s VP, ktorý odošle po doplnení vygenerovaného overovacieho kódu pomocou ikony „registrovať“ poskytovateľovi;
bb) registrácie existujúceho užívateľa iných online služieb Poskytovateľa, ku ktorej dôjde automatickým doregistrovaním ku komunitnému portálu po prihlásení užívateľa jeho užívateľským menom a heslom prostredníctvom prihlasovacieho formulára v hlavičke komunitného portálu;
bc) odoslania objednávky platených služieb Užívateľom a jej následného potvrdenia Poskytovateľom.

3.2. Registrácia zaniká žiadosťou Užívateľa o jej zrušenie e-mailom na sk-sm-online@wolterskluwer.com, resp. vyplnením a odoslaním formulára na uplatnenie práv GDPR na vymazanie osobných údajov na https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/uplatnenie-prav-gdpr.

3.3. Žiadosť o registráciu, žiadosť o pridanie komentára či diskusie (ďalej „žiadosť užívateľa“ alebo „žiadosť“) alebo začatie užívania služby je prejavom slobodnej vôle Užívateľa. Odoslaním žiadosti alebo začatím užívania služby potvrdzuje Užívateľ, že akceptuje VP, že sa riadne oboznámil s ich znením, platným v čase odoslania žiadosti alebo začatia užívania služby, a že sa týmito VP, ktoré sú obsahovo neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom. V prípade tých služieb Poskytovateľa, ktoré podliehajú aj osobitným ustanoveniam obsiahnutých v OP Poskytovateľa, odoslaním žiadosti Užívateľ potvrdzuje, že bol s týmito OP riadne oboznámený a že sa jeho zmluvný vzťah s Poskytovateľom riadi aj týmito OP.

3.4. Neregistrovanému Užívateľovi Poskytovateľ poskytuje základné služby bez objednávky a bezplatne možnosť prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu, možnosť vkladania komentárov k príspevkom v blogu a účasť v diskusnom fóre (možnosť pridávať príspevky do diskusií) vrátane k tomu potrebného priestoru, pričom uvedené služby nie sú nárokovateľné a môžu byť kedykoľvek zmenené bez náhrady.

3.5. Registrovanému Užívateľovi so základnou registráciou poskytuje Poskytovateľ základné služby bez objednávky a bezplatne možnosť prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu, základný profil v adresári, blogovanie (možnosť vkladania vlastných príspevkov, komentovanie a hodnotenie iných, možnosť požiadať o vytvorenie novej kategórie blogu) a účasť v diskusnom fóre (možnosť pridávať diskusie a príspevky do diskusií, možnosť požiadať o vytvorenie novej kategórie diskusie), pričom uvedené služby nie sú nárokovateľné a môžu byť kedykoľvek zmenené bez náhrady.

3.6. Registrovanému Užívateľovi s plateným prístupom poskytuje Poskytovateľ okrem základných služieb na základe objednávky a za odplatu platené služby v dohodnutom rozsahu.

3.7. Objednávka platených služieb:

a) Na webovom sídle Poskytovateľa sú zverejnené (jasne a čitateľne) všetky všeobecné a osobitné predzmluvné informácie týkajúce sa podmienok nákupo tovarov alebo objednania služieb. Pred začatím postupu vytvárania Objednávky má teda Užívateľ k dispozícii všetky informácie, ktoré vyžaduje zákon č. 22/2004 Z.z., ako aj zákon č. 102/2014 Z.z..
Registrovaný užívateľ v prípade objednania platených internetových služieb (služby aj tovar), vyplní elektronický formulár Objednávka s povinnosťou platby prístupný na WWW stránkach Poskytovateľa, do ktorého doplní požadované identifikačné údaje (najmä užívateľské meno a heslo, meno a priezvisko, e-mailovú adresu), typ a rozsah služby (počet licencií, resp. počet objednaných kusov) a vyjadrí súhlas so znením VP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Pri vypĺňaní objednávky v rámci objednávkového formulára má Užívateľ poskytnuté predzmluvné informácie o hlavných vlastnostiach tovaru alebo služby, o celkovej cene vátane všetkých nákladov, ktoré bude musieť uhradiť v súvislosti so zmluvou či informácie o zákonnej zodpovednosti Poskytovateľa za vady tovaru, Užívateľ je tiež informovaný o nákladoch na doručenie tovaru a iných nákladoch a poplatkoch, ktoré musí uhradiť a tiež o tom, že náklady na vrátenie tovaru späť Poskytovateľovi v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Užívateľ. Odoslaním objednávky potvrdzuje Užívateľ, že akceptuje výšku ceny za zriadenie alebo poskytovanie služby podľa aktuálneho cenníka prístupného na WWW stránkach Poskytovateľa, VP vrátane OP služby, že sa oboznámil s ich znením platným v čase odoslania objednávky a že sa týmito VP a OP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, pri vypĺňaní registračného formulára (neplatené služby), pri vypĺňaní objednávkového formulára (platené služby), poskytuje spoločnosti Wolters Kluwer s.r.o. svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa) a vyslovuje tiež svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom, prípadne ich sprístupnenie doručovateľovi (kuriér, pošta), ak bude vybratý tento spôsob dopravy. V objednávke musí Užívateľ výslovne udeliť súhlas s týmito VP, inak nebude jeho objednávka v informačnom systéme Poskytovateľa vôbec zaznamenaná a spracovaná. Odoslaná elektronická objednávka Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, s takto udeleným súhlasom, je podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., v platnom znení, považovaná za dokument preukazujúci písomný súhlas Užívateľa - fyzickej osoby, na spracovanie jej osobných údajov.

b) Poskytovateľ Užívateľovi bezodkladne elektronicky potvrdí prijatie objednávky služieb. V prípade produktov/služieb na báze predplatného Poskytovateľ užívateľovi vystaví proforma (praddavkovú/zálohovú) faktúru ako podklad pre zaplatenie ceny za zriadenie a poskytovanie platených služieb podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju Užívateľovi na adresu uvedenú v objednávke, resp. elektronicky emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Po úhrade proforma faktúry Poskytovateľ zriadi Užívateľovi prístup k službám a začne poskytovať platené služby. Zároveň vystaví Užívateľovi aj riadny daňový doklad (faktúru), ktorú mu doručí na adresu uvedenú v objednávke, resp. elektronicky emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke.
V prípade objednávky hmotného tovaru (t.j. knihy, lístkovnice, software na hmotnom nosiči), Poskytovateľ doručí Užívateľovi objednaný tovar až po riadnom zaplatení kúpnej ceny za tento tovar (buď na základe bezhotovostnej platby na účet Poskytovateľa alebo hotovostnou platbou zaplatenou kuriérovi).
Poskytovateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, avšak najneskôr v deň dodania tovaru, pošle Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom, na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku, ktoré bude obsahovať všetky náležitosti uvedené v §6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.. Prílohou tohto potvrdenia bude aj potvrdený objednávkový formulár užívateľa.
Zároveň vystaví Užívateľovi aj riadny daňový doklad (faktúru), ktorú mu doručí na adresu uvedenú v objednávke, resp. elektronicky emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

4. CENA PLATENEJ SLUŽBY

4.1. Cena za zriadenie a poskytovanie platenej služby poskytovanej Užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa prístupného na WWW stránkach Poskytovateľa.

4.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za službu za podmienok VP. Uvedené oprávnenie Poskytovateľa nie je dané pre prípady už potvrdených objednávok Užívateľov na jednorazovú dodávku tovaru alebo potvrdených jednorazových objednávok služieb (e-knihy a e-časopisy).

5. PLATOBNÉ PODMIENKY SLUŽBY

5.1. Užívateľ vytvorením objednávky a súhlasom s týmito VP udeľuje zároveň súhlas s elektronickou fakturáciou. Faktúra s elektronickým podpisom Poskytovateľa bude Užívateľovi zaslaná emailom na emailovú adresu uvedenú v registrácii/objednávke.

5.2. Po obdržaní objednávky Užívateľa Poskytovateľ vystaví proforma (preddavkovú) faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za zriadenie a poskytovanie služby podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní a zašle ju na Užívateľom uvedenú adresu v objednávke. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle poskytovateľ užívateľovi na adresu uvedenú v objednávke daňový doklad.

5.3. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytovanú platenú službu podľa zmluvy a / alebo aktuálneho cenníka poskytovateľa najneskôr k dátumu splatnosti daňového dokladu (preddavkovej faktúry). Dňom zaplatenia / platby ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu poskytovateľa.

5.4. Pokiaľ nebude vyfakturovaná čiastka ceny pripísaná v prospech bankového účtu poskytovateľa tridsiaty (30.) deň od dátumu vystavenia proforma faktúry, zmluva na poskytovanie platených služieb stráca bez ďalšieho platnosť a účinnosť.

5.5. Za opätovné zriadenie platenej služby Užívateľovi, či už z dôvodov prerušenia jej poskytovania z vôle Užívateľa, alebo zastavenia jej poskytovania z dôvodov neplatenia ceny za poskytovanie platenej služby, bude Užívateľovi Poskytovateľom účtovaná suma ceny stanovená v aktuálnom cenníku poskytovateľa za obnovenie platenej služby. Poskytovanie platenej služby Užívateľovi bude obnovené po pripísaní tejto sumy v prospech bankového účtu Poskytovateľa.

5.6. Ak dôjde k zmene platenej služby, bude cena za zmenenú platenú službu účtovaná odo dňa vykonania zmeny platenej služby zo strany Poskytovateľa. Užívateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady spojené so zriadením, zmenou, prerušením alebo zrušením platenej služby, ktoré musel Poskytovateľ vynaložiť v prípade zmeny dohodnutého rozsahu poskytovanej platenej služby vykonanej na žiadosť alebo z dôvodov na strane Užívateľa.

5.7. Ak nie je uvedené v objednávke inak, je účtovaným (zúčtovacím) obdobím za poskytovanie platenej služby jeden (1) kalendárny rok, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom. Poskytovateľ neuzatvára s užívateľmi zmluvy na doby určité, presahujúce jeden kalendárny rok.

5.8. Pri platbe zo zahraničia je užívateľ povinný uhradiť všetky bankové poplatky tak, aby bola v prospech bankového účtu poskytovateľa pripísaná úhrada za poskytnutú platenú službu v plnej výške.

6. VŠEOBECNÝ KÓDEX SPRÁVANIA SA UŽÍVATEĽA (PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA)

6.1. Komunitné portály sú miestom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú rovnaké alebo podobné profesijné potreby, otázky a skúsenosti; pre každú komunitu platia predovšetkým všeobecné pravidlá správania stanovené VP.

6.2. Užívateľ je povinný sa zoznámiť s VP ako aj s kódexmi a obsahom služby v OP pred začatím užívania komunitného portálu / služby.

6.3. Komunitný portál / služby môže užívať len užívateľ, ktorý pri ich užívaní dodržiava tieto VP a právne predpisy.

6.4. Užívateľ berie na vedomie, rešpektuje a súhlasí s tým, že:

a) pre používanie komunitného portálu / služby ako formy stretnutí určitej komunity v prostredí Internetu platia rovnaké pravidlá (morálne, etické aj právne), ako pri akejkoľvek inej forme verejného a verejne prístupného stretávania v rámci určitej komunity;

b) plne zodpovedá za obsah Užívateľa (najmä príspevky Užívateľa), ním ukladaným v rámci použitia služby;

c) obsah užívateľa (najmä príspevky užívateľa), ukladaný užívateľom v rámci používania služby, musí byť vecný, pravdivý, nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi, najmä autorským zákonom, Občianskym zákonníkom či Obchodným zákonníkom, dobrými mravmi, ani zasahovať do práv poskytovateľa alebo tretích osôb;

d) obsah komunitného portálu je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu, či prestať úplne prevádzkovať komunitný portál; užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup ako k obsahu poskytovateľa a tretích osôb, tak i k obsahu užívateľa;

e) komunitný portál / služby sú určené pre užívateľov v Slovenskej republike, nie k používaniu v inom štáte, najmä v takom, kde by takéto používanie bolo v rozpore s právnymi predpismi alebo kde by tvorba, prevádzkovanie alebo sprístupňovanie obsahu, resp. poskytovanie služby vyžadovalo splnenie formálnych náležitostí (napr. povolenia, registrácie);

f) porušenie VP (ako aj kódexu) užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a / alebo zastavenie poskytovania služby a k zablokovaniu prístupu užívateľa k službe. Ak bude prístup zablokovaný, končí tým automaticky účinnosť zmluvy, v prípade registrovaného užívateľa aj jeho registrácie.

6.5. Užívateľ je po dobu poskytovania služby poskytovateľom oprávnený používať službu ako aj predmety ochrany právami duševného vlastníctva ako sú najmä autorské diela sprístupnené poskytovateľom v rámci služby osobne, ale len pre vlastnú / osobnú potrebu, v reálnom čase na jednom počítači alebo inom technickom zariadení umožňujúcim mu použitie služby, a to výlučne prostredníctvom prístupu k službe v rozsahu uvedenom v zmluve a VP. Toto oprávnenie je neprenosné.

6.6. Užívateľ nemá právo poskytnúť, ani postúpiť, ani prenajímať, ani požičiavať, ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup k službe úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a / alebo registračné údaje (vrátane hesiel) pre prístup k službe pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.

6.7. Užívateľ sa okamihom registrácie a / alebo začatím užívania služby zaväzuje, že bude službu užívať v súlade s VP vrátane OP a kódexov, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa a zaväzuje sa dodržiavať VP vrátane OP a kódexov.

6.8. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať práva a chrániť oprávnené záujmy poskytovateľa a tretích osôb. Užívateľ je povinný nevyužiť službu k akýmkoľvek nezákonným činnostiam alebo k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, neukladať v rámci použitia služby obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito VP, obchodnými zvyklosťami či dobrými mravmi.

6.9. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude komunitný portál ani službu meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať jej dobré meno alebo dobré meno poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať či narušovať prevádzku komunitného portálu, ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia komunitného portálu a poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch (popr. ich prihlasovacie mená alebo heslá).

6.10. Užívateľ je povinný pri užívaní služby chrániť práva k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa a tretích osôb, umiestnených na komunitnom portáli (najmä autorské diela, ochranné známky), ktorých vy/použitie poskytovateľ umožnil užívateľovi v rámci poskytovania služby (napr. voľne verejne prístupný obsah, služby knižnice a blog). Užívateľ sa zaväzuje, že nezasiahne do autorských práv k autorským dielam alebo iným predmetom ochrany práv duševného vlastníctva umiestnených na komunitnom portáli, najmä ich nebude užívať a sprístupňovať verejnosti inak, než stanovujú tieto VP alebo zákon. Užívateľ sa zaväzuje, že tak najmä neupraví ani inak nezasiahne do predmetov ochrany právami duševného vlastníctva poskytovateľa či tretích osôb, umiestnených na komunitnom portáli, najmä nebude nad rámec vlastnej potreby rozmnožovať, rozširovať, šíriť verejnosti ani inak používať akýkoľvek obsah poskytovateľa, či tretích osôb; ak je obsah chránený technickými prostriedkami ochrany, je užívateľ oprávnený ho len zhliadnuť, rozmnožovať ho v takom prípade nemôže ani pre vlastnú osobnú potrebu.

6.11. Ak užívateľ zistí, že tretie osoby práva k predmetom ochrany právami duševného vlastníctva porušujú, zaväzuje sa užívateľ informovať bez zbytočného odkladu poskytovateľa o takomto porušení práv či jeho hrozbe.

6.12. Užívateľ okamihom umiestnenia obsahu (príspevku či osobného profilu) na komunitnom portáli v rámci blogu alebo diskusie alebo adresára poskytuje poskytovateľovi oprávnenie na jeho používanie; ak bude obsah užívateľa (príspevok alebo osobný profil) autorským dielom, či iným predmetom ochrany právami duševného vlastníctva, dojednávajú strany pre tento prípad, že užívateľ poskytuje poskytovateľovi nevýhradnú bezodplatnú oprávňujúcu licenciu na použitie takéhoto obsahu (príspevku či osobného profilu) všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu na dobu trvania majetkových autorských práv, resp. dobu ochrany, v pôvodnej i pretvorenej podobe (spracovanej, upravenej alebo inak upravenej, v spojení alebo v súbore s inými dielami alebo prvkami) s právom poskytovať sublicencie, či postupovať licenciu tretím osobám. Užívateľ tak súhlasí so spracovaním, úpravami alebo zmenami obsahu (príspevku či osobného profilu), spojením alebo zaradením obsahu (príspevku či osobného profilu) do súboru s inými dielami alebo prvkami. Poskytovateľ nie je povinný k využitiu licencie a je oprávnený príspevok alebo osobný profil aj odstrániť, ako uvádza vo VP. Uvedené ustanovenie platí primerane pre použitie osobnostných atribútov užívateľa, ak je fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby pre použitie názvu (obchodnej firmy) a ďalších identifikačných údajov a informácií.

6.13. Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VP a overil si dodržiavanie VP užívateľom; užívateľ je povinný strpieť výkon práva kontroly zo strany poskytovateľa.

6.14. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť podmienky poskytovania služby aj VP, teda aj OP vrátane kódexov a cenníka.

6.15. Užívateľ sa zaväzuje uviesť v žiadosti pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v žiadosti; v prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodné údaje uvedené v žiadosti a užívateľ zodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.

6.16. Užívateľ je ďalej povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania služby podľa týchto VP a bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služby poskytovateľom.

6.17. Užívateľ je povinný si zálohovať svoje dáta.

6.18. Užívateľ (fyzická osoba) súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje užívateľ buď vyplnil alebo ich poskytovateľ získal na základe žiadosti, alebo v rámci prístupu užívateľa k službe. Užívateľ odoslaním objednávky alebo vyplnením registračného formulára výslovne potvrdzuje, že všetky údaje ním vyplnené, vrátane údajov osobných, ak sú poskytované, sú pravdivé a presné a potvrdzuje, že bol pred udelením predmetného súhlasu poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie udeleného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený kedykoľvek takýto súhlas odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa (to neplatí pre prípady, kedy dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi). Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

6.19. Užívateľ súhlasí s tým, že mu poskytovateľ bude na jeho e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti zasielať informácie o poskytovaní služby, či ďalších služieb, ako aj zasielať obchodné oznámenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (zákon o elektronickom obchode), v znení neskorších predpisov. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu aj odmietnuť zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom zákazníckeho oddelenia poskytovateľa na kontaktoch uvedených na WWW stránkach poskytovateľa. Obchodným oznámením nie sú informácie technické, prevádzkové a informácie týkajúce sa žiadosti či služby.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

7.1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť bezplatne alebo za odplatu používať služby komunitného portálu v súlade s VP.

7.2. Poskytovateľ zásadne nezodpovedá za obsah užívateľa, ale s ohľadom na svoje zákonné povinnosti ustanovené najmä v ustanovení § 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (zákon o elektronickom obchode), v znení neskorších predpisov, je oprávnený obsah komunitného portálu (najmä blogu, diskusie a adresárov) monitorovať a akékoľvek príspevky či informácie (najmä porušujúce VP, právne predpisy alebo dobré mravy) odstrániť.

7.3. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do komunitného portálu, vrátane zmeny poskytovania služby a týchto VP, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu.

7.4. Zmeny poskytovania služby a VP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VP bude užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na WWW stránkach poskytovateľa. Ak užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. Užívateľ má právo zmluvu ako aj užívanie služby z dôvodu zmien VP alebo zmien poskytovania služby písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách.

7.5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu. Poskytovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby, odstrániť obsah užívateľov a zablokovať prístup užívateľa k službe najmä pri zneužití služby alebo podozrení na zneužitie služby užívateľom, či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľa daných VP alebo právnymi predpismi.

7.6. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na WWW stránkach služby reklamu, a to aj kontextovo cielenú.

8. DOBA ČERPANIA SLUŽBY

8.1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo inak nestanovia v konkrétnom prípade zmluvou alebo VP.

8.2. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VP, a to najmä písomnou výpoveďou poskytovateľa alebo užívateľa s okamžitou účinnosťou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

8.3. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. do štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy na diaľku o poskytovaní elektronického obsahu dodávaného inak ako na hmotnom nosiči. Užívateľ - spotrebiteľ berie na vedomie, že uvedené právo zaniká v prípade, ak užívateľ - spotrebiteľ bol Poskytovateľom prostredníctvom objednávkového formulára riadne poučený, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písm. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení a Užívateľ - spotrebiteľ aj udelil svoj výslovný súhlas na začatie poskytovania elektronického obsahu dodávaného inak ako na hmotnom nosiči, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (tj. pred uplynutím 14 dní od uzavretia zmluvy na diaľku o poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči).
V prípade uzavretia zmluvy na diaľku o dodaní hmotného tovaru je Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy podľa §7 zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní od jejho prevzatia.
Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy len v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

8.4. Porušenie ustanovení týchto VP vrátane OP užívateľom je porušením zmluvy a môže byť dôvodom k okamžitému prerušeniu a / alebo zastaveniu poskytovania služby. Pokiaľ VP neustanovujú inak, je poskytovateľ oprávnený zmluvu jednostranne ukončiť s okamžitou účinnosťou (okamžité odstúpenie od zmluvy) a užívateľ stráca nárok na vrátenie už zaplatenej ceny, resp. poskytovateľ nestráca nárok na zaplatenie ceny za službu za celé fakturačné obdobie. Poskytovateľ je povinný písomne informovať Užívateľa o okamžitom prerušení alebo zastavení poskytovania služby, a to na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke, pokiaľ Užívateľ preukázateľne neuviedol Poskytovateľovi inú emailovú adresu.

8.5. Pri zrušení zmluvy z dôvodov na strane užívateľa z iných dôvodov ako uvádzajú ustanovenia § 12 zákona č. 266/2005 Z.z. vzťahujúce sa na zmluvný vzťah poskytovateľa a užívateľa, je užívateľ povinný poskytovateľovi uhradiť všetky poskytovateľom už vynaložené náklady súvisiace so zriadením alebo zrušením poskytovania služby.

8.6. Okamžité ukončenie zmluvy zo strany poskytovateľa je vykonaná aj okamihom, keď poskytovateľ v súlade s VP zastaví užívateľovi poskytovanie služby a zablokuje prístup užívateľa k službe v prípade porušovania pravidiel poskytovania internetových služieb alebo používania portálu zo strany užívateľa alebo spôsobu využívania služieb, ktoré je možné považovať za šikanózny výkon práva zo strany užívateľa alebo výkon práva v rozpore s dobrými mravmi, či poctivým obchodným stykom; tým končí registrácia užívateľa aj zmluva. Zo strany užívateľa je výpoveď zmluvyalebo odstúpenie od zmluvy, v prípade užívateľa-spotrebiteľa zo zákonných alebo zmluvných dôvodov, uskutočnená doručením príslušného prejavu vôle s uvedením čísla faktúry poskytovateľovi na adresu poskytovateľa; v prípade odstúpenia zmluva zaniká okamihom, kedy užívateľ prejaví vôľu k jej ukončeniu a jeho prejav vôle je doručený poskytovateľovi.

8.7. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia užívateľa na používanie služby.

8.8. Zrušením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa sankcií, ochrany dôverných informácií a ustanovenia týkajúce sa takých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po odstúpení/výpovedi (predovšetkým povinnosť poskytnúť peňažné plnenia za plnenia poskytnuté pred odstúpením/vypovedaním zmluvy). Poskytovateľ nie je po zrušení zmluvy povinný vracať akúkoľvek čiastku ceny prijatej od užívateľa, iba ak zmluva či zákon stanovuje výslovne inak. Všetky, do doby zrušenia zmluvy nevyfakturované a / alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy budú vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní po zrušení zmluvy.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA ŠKODU

9.1. Poskytovateľ zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k platenej službe v rozsahu podľa zmluvy a VP a za to, že je oprávnený poskytnúť službu.

9.2. Poskytovateľ výslovne upozorňuje užívateľa a užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

a) informácie sprístupňované poskytovateľom na komunitnom portáli nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou, ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak nevyplýva z VP inak;

b) poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť ani aktuálnosť týchto informácií;

c) ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejňované v Zbierke zákonov, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov vydaná v tlačenej podobe ministerstvom vnútra, a že je rozhodujúce aktuálne znenie právneho predpisu;

d) poskytovateľ podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zásadne nezodpovedá za obsah užívateľa;

e) poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie komunitných portálov vrátane odkazov na iné internetové stránky, za nepretržité alebo bezchybné poskytovanie služieb, ich dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre užívateľom zamýšľaný účel;

f) poskytovateľ nevykonáva zálohy dát užívateľa umiestnených na komunitnom portáli,

g) v prípade komunikácie prostredníctvom e-mailu nie sú informácie obsiahnuté v správe zabezpečené (zakódované).

9.3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že užíva službu na vlastnú zodpovednosť a riziko a že nesie všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na použitie služieb užívateľom.

9.4. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá predovšetkým za vady služby, ani za straty dát užívateľa či iné škody alebo iné ujmy, priamo či nepriamo spôsobené najmä nesprávnym výberom služby užívateľom, nesprávnym využitím výsledkov získaných pomocou služby, porušením záväzkov užívateľa z VP, napr. zásahom do komunitného portálu a / alebo služby zo strany užívateľa, nedodržaním pokynov poskytovateľa (najmä nesprávnym použitím alebo zneužitím komunitného portálu a / alebo služby), chybou alebo zlyhaním pracovnej stanice používanej užívateľom, alebo iného hardvéru alebo softvéru užívateľa, nesprávnosťou, neúplnosťou alebo neaktuálnosťou informácií sprístupnených na komunitnom portáli, stratou či užívaním dát, prerušením, obmedzením alebo zastavením poskytovania služby užívateľovi vrátane odstránenia jeho obsahu (najmä príspevkov užívateľa či osobného profilu) podľa VP, v prípade zásahu tretích osôb, či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť vrátane vyššej moci, v prípade nemožnosti užívateľa pripojiť sa ku komunitnému portálu, v prípade poruchy na zariadení tretích osôb alebo ktoré boli spôsobené inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní služby či inými príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania služby samej poskytovateľom ani nie sú poskytovateľom zavinené. Zodpovednosť za škodu zo strany poskytovateľa pri poskytovaní služby podľa týchto VP nie je teda v prípadoch ďalej uvedených daná a poskytovateľ nehradí žiadne škody (vrátane ušlého zisku).

9.5. V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je zodpovednosť poskytovateľa voči užívateľovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby; túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania služby. Užívateľovi nepatrí právo uplatňovať iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady, ani za škodu (vrátane ušlého zisku).

9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky poskytovateľa v súvislosti s jeho zodpovednosťou za vady služby a za škodu sú uvedené vo VP, najmä v ustanoveniach tohto článku VP.

9.7. V prípade porušenia povinností poskytovateľa, na ktoré sa nevzťahujú vylúčenia zodpovednosti za škodu a limitácie náhrady škody podľa VP či zákona a kedy z takéhoto porušenia vznikne užívateľovi preukázateľne škoda, má užívateľ právo požadovať na poskytovateľovi iba zaplatenie skutočne preukázaných priamych škôd (nie ušlého zisku) s výnimkou škody vzniknutej okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a prípadov podľa § 374, § 376, 384 a 385 Obchodného zákonníka, vzniknutých preukázateľne zavinením poskytovateľa.

9.8. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú jemu samému, poskytovateľovi či tretej osobe najmä obsahom užívateľa, ako aj tým, že poskytol nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce údaje. Užívateľ zodpovedá poskytovateľovi v plnom rozsahu aj za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorej umožnil užívanie služby. Náhradu škody je užívateľ povinný uhradiť ihneď po výzve poskytovateľa.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené zmluvou a VP prípadne OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský zákon a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2. Vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkone svojho povolania a je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, sa riadia VP so subsidiárnou aplikáciou § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne OP, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov, zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

10.3. Odchylné dojednania zmluvy uzvaretej na diaľku a OP majú prednosť pred znením VP. V prípade, že vznikne rozpor medzi zmluvou a VP alebo medzi zmluvou a OP, majú prednosť ustanovenia zmluvy. V prípade rozporu medzi OP a VP majú prednosť OP pred VP.

10.4. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa. Prevod práv a povinností užívateľov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.

10.5. Neplatnosť niektorého ustanovenia VP nemá za následok neplatnosť celých VP, pokiaľ nejde o skutočnosť, s ktorou spája zákon takéto účinky. Zmluvné strany pre taký prípad dojednali, že neplatné ustanovenie bude nahradené iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmyslu ustanovenia pôvodného, neplatného.

10.6. Tieto VP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VP.

10.7. Aktuálne VP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne prostredníctvom počítačovej siete Internet na WWW stránkach poskytovateľa https://www.wolterskluwer.sk/ a sú v tlačenej podobe k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.

10.8. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 4. apríla 2016. VP sú účinné pre všetkých užívateľov už užívajúcich služby / komunitné portály aj pred týmto dátumom, a to automaticky odo dňa účinnosti VP užívaním služieb užívateľom po dni účinnosti VP.

10.9. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. V prípade užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, je možné na žiadosť spotrebiteľa uskutočniť konanie o alternatívnom riešení sporu pred niektorým z orgánov alternatívneho riešenia sporu. Možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá.

10.10. Komunikačným jazykom počas trvania zmluvy je slovenský jazyk.

10.11. Akékoľvek reklamácie spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese spoločnosti Wolters Kluwer SR s. r. o.

10.12. Zmluvy, ktoré sú povinne zverejňovanými zmluvami (v prípade zmlúv uzavretých na diaľku - povinne zverejňované objednávky, ich potvrdenia a faktúry), uzavreté na určité obdobie, sa končia uplynutím dojednanej doby, nakoľko nie je legislatívne možné ich automatické predlžovanie, tj. po uplynutí dojednaného času. V prípade, ak má takýto užívateľ záujem o poskytovanie služieb aj v ďalšom období, je povinný odoslať Poskytovateľovi novú objednávku!

10.13. Zmluvy uzavreté na určité obdobie je možné vypovedať kedykoľvek počas dohodnutého obdobia , pričom v takom prípade sa platnosť zmluvy končí posledným dňom dohodnutého obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Zmluvy uzavreté na dobu neurčitú je možné vypovedať kedykoľvek počas platnosti zmluvy, pričom v takom prípade sa končí platnosť zmluvy posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

10.14 V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VP prednosť pred týmito podmienkami.