Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Typ produktu
Seminár

Dátum
05.06.2024

Čas konania: 9.00 – 13.00 hod.

Miesto konania/forma: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena (platí pre jedného účastníka): 98,00 eur bez DPH, 117,60 eur s DPH

Webinár je určený účtovníkom, audítorom, finančným riaditeľom, podnikateľom a všetkým záujemcom o účtovníctvo a finančné riadenie, ale aj širšej verejnosti.

Pridajte sa k nášmu webináru, kde Vám odborník v oblasti účtovníctva odhalí kľúčové aspekty účtovnej závierky a predstaví najnovšie trendy a zmeny. Zistíte, ako správne vypracovať účtovnú závierku, ako identifikovať dôležité účtovné položky a interpretovať výsledky. Okrem toho sa dozviete o najnovších legislatívnych požiadavkách a praktických odporúčaniach na zlepšenie procesu uzatvárania účtovného obdobia.

Program:

Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve

 • základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke,
 • prípravné práce pri účtovnej uzávierke.

Inventarizácia majetku a záväzkov

 • fyzická a dokladová inventúra,
 • posúdenie ocenenia majetku a záväzkov,
 • inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového.

Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke

 • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka,
 • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov,
 • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
 • posúdenie reálnosti ocenenia,
 • účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na predaj.

Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti

 • splatná daň,
 • odložená daň.

Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky

 • účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát,
 • poznámky,
 • výkaz Cash flow,
 • výročná správa,
 • ukladanie účtovnej závierky do registra v elektronickej forme.

Uzavretie účtovných kníh.

Zmeny v účtovníctve v roku 2023.

Odpovede na otázky.

Profil lektora: Ing. Ondrej Baláž je významný svojimi rozsiahlymi skúsenosťami v daňovej a účtovníckej sfére. Jeho prínos sa odráža v autorstve mnohých odborných publikácií a v pedagogickej činnosti ako lektor pre Slovenskú Komoru audítorov (SKAU) a ďalšie vzdelávacie inštitúcie zamerané na účtovníctvo. Ako spoluautor softvéru PROLUC a člen redakčných rád odborných časopisov “Dane a účtovníctvo v praxi” a “Účtovníctvo, audítorstvo a daňovníctvo v teórii a praxi” má významný vplyv na odbornú literatúru. V minulosti, v období 2008 – 2016, vykonával funkciu prezidenta SKAU. V súčasnosti sa venuje spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na tvorbe a hodnotení legislatívnych štandardov v auditovaní, účtovníctve a daňovom poradenstve.

Uzávierka prihlášok na webinár je 29. 5. 2024. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám budú e-mailom zaslané pokyny na úhradu.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:

 • Do 29. 5. 2024 – 80 % účastníckeho poplatku
 • Od 30. 5. 2024 do 5. 6. 2024 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na webinári. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

 

Súvisiace produkty 

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov – komentár

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.