Balíček - Školská a rovesnícka mediácia


Typ produktu
Tlačená kniha

Školská mediácia analyzuje mediáciu definovanú zákonom, prezentuje jej výhody a vysvetľuje úlohu mediátora v procese mediačného konania. Ponúka nový pohľad riešenia konfliktov v školskom prostredí medzi učiteľom a žiakom, nadriadeným a podriadeným, učiteľom a rodičom ako aj medzi žiakmi navzájom. Text sa člení na teoretické poznane a praktickú (aplikačnú) časť, ktorá pozostáva z konkrétnych prípadových štúdií a príkladov z praxe. Inšpiráciou môžu byť úlohy aj reflexie k témam. Publikácia je určená mediátorom, vedúcim pedagogických kolektívov, špeciálnym pedagógom či učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom.

Rovesnícka mediácia sa zameriava na tú časť mediácie, ktorá sa uskutočňuje v školskom prostredí priamo žiakmi. Vychádza z praktických skúseností a z predpokladu, že mnohé zo žiackych konfliktov, ktoré má potrebu riešiť dospelá autorita – učiteľ, rodič, zvládnu za pomoci rovesníckeho mediátora žiaci sami. Témy okrem popisu aktivít obsahujú aj kľúčové kompetencie rovesníckeho mediátora a stručný obsah teoretického základu, o ktorý sa môže oprieť koordinátor mediátorskeho tréningu. Publikácia je určená vedúcim pedagogických kolektívov, špeciálnym pedagógom či učiteľom a koordinátorom pre rovesnícku mediáciu.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.