Dane v súdnej praxi

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
48

Periodicita
štvrťročník

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
2453-787X

Najnovšie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Súdneho dvora EÚ vo veciach daňového práva

Časopis DANE v súdnej praxi ponúka čitateľom každý štvrťrok aktuálne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, správy daní, ako aj ostatných daní. Autorský kolektív – sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR – výberom prezentujú zaujímavé a zásadné rozhodnutia z oblasti daňového práva s doplnením vlastného komentára.

Pravidelne prináša aj prehľady najnovších rozhodnutí Súdneho dvora EÚ z oblasti priamych aj nepriamych daní, resp. analýzu starších rozsudkov s precedentným vplyvom na riešenia pre oblasť daní. Rubriku spracovávajú renomovaní odborníci zo spoločnosti KPMG Slovensko.

Časopis je určený pre širokú právnickú obec – advokátov, notárov, súdy, prokuratúry a orgány štátnej správy, ako aj podnikateľskú verejnosť, daňových poradcov, audítorov a ostatných odborníkov pre oblasť daňového práva.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.