Vybrané problémy v konaní o návrhu na vklad

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Typ produktu
Seminár

Dátum
30.05.2024

Cena (platí pre jedného účastníka):90 eur s DPH

Termín: 30. 5 . 2024

Miesto konania / forma: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Čas konania: 9,30 – 12,00 hod.

Cieľom webinára je: Webinár má za cieľ oboznámiť účastníkov s najčastejšími chybami, ktorých by sa mali vystríhať, aby bolo možné konanie o návrhu na vklad doviesť do zdarného konca, a to k vydaniu rozhodnutia o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam.

Komu je webinár určený (cieľová skupina)? Webinár je určený realitným právnikom/maklérom, advokátom (špeciálne so zameraním na právo nehnuteľností), notárom, podnikovým právnikom a odbornej verejnosti so zameraním na právo nehnuteľností.

Lektorka:JUDr. Lucia Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskej realitnej akadémie (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externou doktorandkou na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.

Konanie o návrhu na vklad je najfrekventovanejším konaním, ktoré na správnom orgáne na úseku katastra nehnuteľností prebieha, a môže sa zdať, že nič mimoriadne, čo by mohlo narušiť jeho priebeh, sa nemôže stať. Opak je však pravdou. Webinár je zameraný na vkladové konanie jeho špecifiká, medzi ktoré môžeme zaradiť odstúpenie od zmluvy, úmrtie účastníka konania (či už na strane prevodcu, alebo nadobúdateľa), opomenutie predkupného práva podielového spoluvlastníka, drobenie poľnohospodárskej pôdy a preukázanie výnimiek z drobenia, nadobúdanie spoločnej nehnuteľnosti, vyhlásenie konkurzu, existencia duplicitného vlastníctva a mnoho ďalších, s ktorými sa správny orgán na úseku katastra nehnuteľností musí počas konania vysporiadať. Niektoré z chýb, ktoré sa vyskytnú počas vkladového konania, môžu mať fatálne dôsledky a vedú až k zamietnutiu návrhu na vklad.

V rámci webinára budú odprezentované aj aktuálne právne názory pri rozhodovaní o odvolaniach voči rozhodnutiam, ktorými bol zamietnutý návrh na vklad a aktuálna judikatúra. 

E-book zdarma

Ako bonus získajú všetci prihlásení ebook komentára k vyhláške č. 461/2009 Z. z. ku katastrálnemu zákonu zadarmo.


Prihlásenie na webinár

Uzávierka prihlášok na webinár: 27.5.2024

Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu.

Storno podmienky:

• Do 27. 5. 2024 – 80 % účastníckeho poplatku
• Od 28. 5. 2024 – 100 % účastníckeho poplatku
Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na webinári. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakty:

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150
Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.