Riadenie školy a školského zariadenia

Ceny sú vrátane DPH


Dátum vydania
10/2013

Väzba
mäkká

Počet strán
146

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-8078-651-9

Podmienkou efektívneho fungovania výchovnovzdelávacieho zariadenia je osvojenie si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa. Jeho odbornosť v manažovaní školy či školského zariadenia je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola a školské zariadenia fungovalo úspešne. Manažérska prax si často vyžaduje vedomosti a znalosti z oblasti ekonómie, práva, účtovníctva, správy majetku, finančnej kontroly atď. Riaditeľ ako kľúčový manažér si musí tieto odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti osvojiť a uplatňovať vo svojej riadiacej činnosti. Aj keď je pritom poznanie určitých teoretických základov nevyhnutné, autorka v publikácii nešla cestou teoretického výkladu, ale zvolila formu prezentácie poznania aplikáciou jednotlivých ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi v podobe praktických ukážkok a odporúčaní. Kniha ponúka 29 príkladov, 22 upozornení, 22 otázok a odpovedí, 22 vzorov a 18 odporúčaní riešenia situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť. Poslúži všetkým riadiacim pracovníkom v oblasti školstva a vzdelávania v každodennej rozhodovacej praxi ako aj všetkým ostatným, ktorým záleží na efektívnosti a prosperite vzdelávacích inštitúcií na Slovensku.