Novinka

Sankcie zamestnávateľa - od krátenia dovolenky a nadtarifných zložiek mzdy po skončenie pracovného pomeru

V predaji
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Nástroje pre sankcionovanie zamestnanca 

Sankcie zamestnávateľa - od krátenia dovolenky a nadtarifných zložiek mzdy po skončenie pracovného pomeru

Čas: 12.00 – 15.00 (s 15 min. prestávkou od 13.30 do 13.45)

Miesto konania: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Lektori:

 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof.
 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.  

 

Komu je webinár určený?

Webinár je predovšetkým určený personalistom, advokátom z oblasti pracovného práva, zamestnávateľom.

Súčasťou výkonu kontrolnej činnosti zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi je aj prípadné ukladanie pracovnoprávnych sankcií za porušenie rôznych povinností plynúcich z obsahu pracovného pomeru. Tento proces sankcionovania však nie je v Zákonníku práce a ani v ostatných pracovnoprávnych predpisoch explicitne upravený. V mnohých prípadoch je  faktický postup zamestnávateľov výsledkom zaužívanej praxe, ktorý sa aj na základe aktuálnych súdnych rozhodnutí môže dostávať do rozporu s pracovnoprávnou úpravou.

Odpovede na akútne otázky zamestnávateľov

Zamestnávatelia často ukladajú sankcie zamestnancom za porušenie pracovných povinností, ale postup nie je explicitne upravený v právnych predpisoch. Webinár „Sankcie zamestnávateľa“ rieši, ako správne postupovať pri ukladaní sankcií a nastavovať podmienky odmeňovania a povinností zamestnancov. 

Praktické príklady riešenia problematiky v praxi

Webinár je preto vystavaný skôr na poskytovaní odpovedí a riešení praktických prípadov v téme ukladania sankcií v pracovnom práce ako k vysvetľovaniu základnej právnej úpravy, ktorej poznanie sa od účastníkov očakáva. Vzhľadom na zloženie lektorov sa preto pozornosť zameriava na prezentovanie záverov tvorcov zákon a  z aplikačnej praxe.

Ak hľadáte odpovede na odpovede na otázky:

 • ako krátiť dovolenku zamestnancom pri ich neospravedlnenej neprítomnosti v práci,
 • ako nastaviť podmienky priznávania variabilných zložiek mzdy a čo znamená „nenárokovateľná zložka mzdy“,
 • ako možno krátiť náhradu mzdy zamestnanca za sviatok,
 • ako možno posudzovať plynutie subjektívnej a objektívnej lehoty pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom,
 • do akej miery sú relevantné tvrdenia zamestnanca o jeho šikane ako obrany na vytýkanie porušenia pracovnej disciplíny,
 • aké podmienky musia byť splnené, aby sa zamestnanec nemohol brániť absenciou oboznámenia s povinnosťou, ktorú mal dodržiavať,
 • čo všetko možno subsumovať pod oprávnený záujem zamestnávateľa a hodnotiť prípadne ako porušenie povinnosti zamestnancom nekonať v rozpore s ním,
 • za akých okolností musí zamestnávateľ uplatniť inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce,
 • aké sú najnovšie trendy v posudzovaní skončení pracovného pomeru pri porušení pracovnej disciplíny,

určite si nenechajte tento webinár ujsť.

Profily prednášajúcich:

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof.

Marek Švec pôsobí ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Pôsobí na funkčnom mieste profesora v študijnom odbore Pracovné právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2022 – 2024. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva publikácií z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom interaktívneho produktu Navigátor ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI, ako aj vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI. Je odborným garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom a odborným garantom najvýznamnejšieho podujatia o pracovnom práve na Slovensku s názvom „Odborná konferencia k pracovnému právu“, ktorú každoročne organizuje spoločnosť Wolters Kluwer SR. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer SR pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, členom Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a členom rôznych odborných komisií a orgánov pre kontrolu kvality vysokoškolského štúdia a vedeckovýskumnej činnosti.

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Andrea Olšovská je profesorkou v odbore pracovné právo na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, kde pôsobí od roku 2001. Od roku 2015 do roku 2022 bola dekankou tejto fakulty. Súčasne pôsobí od roku 2006 v PRK Partners s.r.o., od roku 2011 ako advokátka, a špecializuje sa na oblasť pracovného práva. Je predsedníčkou Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vo vedeckej a odbornej činnosti sa orientuje najmä na problematiku vzniku a skončenia pracovného pomeru, pričom v tejto oblasti aj publikuje a prednáša. Zúčastňuje sa odborných seminárov a konferencií a vedie aj rad komerčných prednášok, kde sa venuje aktuálnym otázkam slovenského a európskeho pracovného práva.

 

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Jozef Toman vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a medzinárodné vzťahy a európske štúdia na Metropolitnej univerzite v Prahe. Doktorandské štúdium absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v ­Trnave. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov, zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v SR (ako napr. Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde). Je podpredsedom Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Publikuje vedecké a odborné knihy a články v oblasti pracovného práva a prednáša problematiku pracovného práva so zameraním na individuálne pracovnoprávne vzťahy

 

Prečo by ste si nemali nechať tento webinár ujsť?

Na vaše otázky sú pripravení odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva

Všetci traja lektori majú veľa praktických skúseností v predmetnej problematike, preto sa môžete pripraviť na podujatie, kde dostanete praktické odpovede uplatniteľné na podnikovej úrovni.

Dostanete odpovede na otázky, ako uplatňovať svoje práva a predchádzať porušeniu pracovnoprávnej úpravy

Rôzne výklady a postupy pri ukladaní sankcií zamestnancom zo strany zamestnávateľov vyvolávajú právnu neistotu ohľadom správnej aplikácie zákonných ustanovení či právnych záverov súdov. Absolvovaním tohto webinára by ste mali získať istotu, že váš postup je v súlade so Zákonníkom práce.

Prihlásenie na webinár

Uzávierka prihlášok na webinár: 7.3.2024

Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu.

Storno podmienky:

• Do 7.3.2024 – 80 % účastníckeho poplatku
• Od 8.3.2024 do 14.3.2024 – 100 % účastníckeho poplatku
Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na webinári. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakty:

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150
Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.