Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 4. 2020

ku dňu 30. 4. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Justičná revue č. 3/2020 (16 dokumentov)
 • Bulletin slovenskej advokácie č. 3/2020 (28 dokumentov)
 • ZSP č- 2/2020 (2 dokumenty)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 4/2020 (9 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 4/2020 (14 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 4/2020 (14 dokumentov)
 • Odpady č. 4/2020 (8 dokumentov)
 • DPH č. 4/2020 (10 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 4/2020 (13 dokumentov)
 • BOZP č. 4/2020 (5 dokumentov)
 • Výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie (18 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 2/2020 (8 dokumentov)
 • dokumenty z portálu NIP (8 dokumentov)
 • Dôvodové správy k 67 71, 73-80, 82, 84, 85, 87-96, 100-107/2020 Z.z. (34 dokumentov)
 • Články k téme Koronavírus (79 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Divékyová, Karina; Mészáros, Marián; Olšovská, Andrea. Okamžité skončenie pracovného pomeru. 2020
 • Stanislavová, Mária. Rada školy - školská samospráva. Otázky a odpovede. 2020

Do modulu Preklady:

 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po novele zákonom č. 62/2020 Z.z.
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 63/2020 Z.z. a č. 66/2020 Z.z.
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci po novele zákonom č. 66/2020 Z.z.
 • Zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon po novele zákonom č. 76/2020 Z.z.
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi po novele zákonom č. 73/2020 Z.z.
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po novele zákonom č. 74/2020 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 138 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 153 záznamov
 • 24 konsolidovaných znení

Do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 2/2020 (10 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 2.5.2020 – 3.456.577 dokumentov,

tzn. od 1.4.2020 pribudlo 13.155 judikátov