Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 6. 2018

Ku dňu 30. 6. 2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

- ZSP č. 3/2018 (3 dokumenty)
- DPH v praxi č. 6/2018 (8 článkov)
- Dane a účtovníctvo v praxi č. 6/2018 (13 článkov)
- ROPO a obce v praxi č. 6/2018 (11 článkov)
- ROPr č. 6/2018 (8 článkov)
- Právny obzor č. 3/2018 (9 článkov), č. 1/1999 (9 článkov), č. 2/1999 (13 článkov), č. 3/1998 (15 článkov), č. 4/1998 (13 článkov), č. 5/1998 (16 článkov) a č. 6/1998 (14 článkov),
- Právo a manažment v zdravotníctve č. 6/2018 (8 článkov)
- Usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (36 dokumenty)
- Dôvodové správy (29 dokumentov) ku: 156-174, 177, 178, 182-189/2018 Z.z.
- Usmernenia a pokyny Finančnej správy (3 dokumenty)

Do modulu Publikácie:

monografie:

- Gúčik, Marian; Kolektiv autorů. Marketing podnikov cestovného ruchu. 2018
komentáre:
- Budjač, Milan; Šurín, Lukáš. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu - komentár. 2018
- Ivanko, Daniel; Krišová, Dominika; Rusnáková, Martina; Štefčeková, Miroslava. Zákon o upomínacom konaní - komentár. 2018
rekonštrukcie komentárov:
nič

Do modulu Preklady:

zapracované posledné novely do preložených predpisov v anglickom jazyku:
- Občiansky zákonník – č. 40/1964 Sb. po novele zákonom č. 160/2018 Z.z. a zákonom č. 170/2018 Z.z.
- Stavebný zákon – č. 50/1976 Sb. po novele zákonom č. 177/2018 Z.z.
- Živnostenský zákon – č. 455/1991 Sb. po novele zákonom č. 157/2018 Z.z., zákonom č. 170/2018 Z.z. a zákonom č. 177/2018 Z.z.
- Zákon o ochrane pred požiarmi – č. 314/2001 Z.z. po novele zákonom č. 177/2018 Z.z.
- Trestný zákonník – č. 300/2005 Z.z. po novele zákonom č. 161/2018 Z.z.
- Trestný poriadok – č. 301/2005 Z.z. po novele zákonom č. 161/2018 Z.z.
- Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – č. 24/2006 Z.z. po novele zákonom č. 177/2018 Z.z.
- Zákon o verejnom obstarávaní – č. 343/2015 Z.z. po novele zákonom č. 177/2018 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

116 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

1686 záznamov

Do modulu Vzory:

10 upravených vzorov z oblasti Rodinného práva:
Vz05001 Žiadosť o delegáciu sobáša
Vz05002 Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo maloletému staršiemu ako 16 rokov
Vz05004 Návrh na rozvod manželstva, z ktorého nepochádzajú maloleté deti
Vz05006 Návrh na začatie konania o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
Vz05008 Návrh na určenie neplatnosti manželstva
Vz05010 Oznámenie o prijatí predošlého priezviska
Vz05011 Potvrdenie o vzatí oznámenia o prijatí predošlého priezviska na vedomie
Vz05013 Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom
Vz05014 Návrh na určenie priezviska maloletého dieťaťa súdom
Vz05015 Návrh na uloženie povinnosti podávať pravidelné informácie o maloletom dieťati
20 nových vzorov z oblasti GDPR:
VZ460001 Interná smernica o predpísanom postupe pri zadávaní nového spracúvania osobných údajov alebo zmene súčasného spracúvania osobných údajov
VZ460004 Informácia o likvidácii osobných údajov
VZ460005 Formulár posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov
VZ460006 Posudok zodpovednej osoby k návrhu posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov
VZ461009 Interná smernica o postupe vybavovania žiadostí dotknutých osôb ohľadom ich práv
VZ461013 Informácia o výmaze osobných údajov
VZ461024 Informácia o obnovení spracúvania osobných údajov
VZ461025 Informácie o spracúvaní osobných údajov pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
VZ462026 Informácie o spracúvaní osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
VZ462029 Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá so sprostredkovateľom
VZ462030 Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá medzi spoločnými prevádzkovateľmi
VZ463031 Interné oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
VZ463032 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
VZ463033 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
VZ463034 Protokol o riešení bezpečnostného incidentu
VZ463035 Interná smernica o postupe riešenia bezpečnostných incidentov
VZ464036 Protokol o určení zodpovednej osoby
VZ464037 Protokol o odvolaní zodpovednej osoby
VZ464038 Štandardné zmluvné doložky
VZ464040 Interná smernica o spracúvaní osobných údajov

Do modulu Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:
Zbierka stanovísk NS SR č. 3/2018 (5 rozhodnutí)
ZSP č. 3/2018 (10 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 27.6.2018 – 2.805.863 dokumentov,
tzn. od 1.6.2018 pribudlo 42.105 judikátov