Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 3. 2018

Ku dňu 31. 3. 2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (23 záznamov)

Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov. 2. diel (120 záznamov)

Do modulu Literatúra:

Súkromné právo č. 1/2018 (7 článkov)
Verejné obstarávanie č. 1/2018 (8 článkov)
ROPO a obce v praxi č. 3/2018 (14 článkov)
Dane a účtovníctvo v praxi č. 3/2018 (9 článkov)
ROPr č. 3/2018 (10 článkov)
DPH v praxi č. 3/2018 (14 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve č. 3/2018 (7 článkov)
Právny obzor č. 2/2010 (10 článkov), č. 3/2010 (13 článkov), č. 4/2010 (12 článkov) a č. 5/2010 (10 článkov)
BOZP č. 2/2018 (8 článkov)
Dôvodové správy (31 dokumentov) ku: 51-74, 76, 78, 81, 83-86/2018 Z.z.
Bulletin slovenskej advokácie č. 3/2018 ( 18 článkov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

Lazíková, Jarmila. Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ. 2018.

komentáre:

Griga, Marek. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie - komentár. 2016
Hager, Bernhard; Jánošková, Natália; Liebscherová, Katarína; Sapáková, Jana. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov - praktický komentár. 2016

Do modulu Preklady:

zapracované novely:

do Zákonníka práca - zákon č. 311/2001 Z.z. po novele zákonom č. 63/2018 Z.z.
do Živnostenského zákona - zákon č. 311/2001 Z.z. po novele zákonom č. 56/2018 Z.z. a č. 87/2018 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

93 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

942 záznamov
8 rozhodnutí Súdu EÚ

Do modulu Vzory:

148 upravených vzorov z oblasti Trestného práva procesného
VZ07052 Podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na zatknutie
VZ07053 Zápisnica o zadržaní podozrivej osoby
VZ07054 Zápisnica o zadržaní obvineného
VZ07055 Zápisnica o výsluchu zadržaného – podozrivého
VZ07056 Podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby
VZ07057 Podnet na podanie návrhu na rozhodnutie o zmene dôvodov väzby
VZ07058 Príkaz na prepustenie zadržaného
VZ07059 Uznesenie o nevylúčení policajta z úkonov trestného konania
VZ07060 Uznesenie o vylúčení policajta z úkonov trestného konania
VZ07061 Opatrenie na pribratie tlmočníka
VZ07062 Opatrenie na pribratie prekladateľa
VZ07063 Uznesenie o zamietnutí sťažnosti podľa § 193 ods. 1 písm. b) TP
VZ07064 Uznesenie o zamietnutí sťažnosti podľa § 193 ods. 1 písm. c) TP
VZ07065 Uznesenie o zrušení uznesenia a vylúčení vyšetrovateľa Policajného zboru podľa § 194 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku
VZ07066 Sľub znalca
VZ07067 Opatrenie na pribratie odborného konzultanta
VZ07068 Uznesenie o určení výšky odmeny obhajcovi
VZ07069 Uznesenie o náhrade nákladov spojených s opakovaním úkonu
VZ07070 Predloženie sťažnosti proti uzneseniu policajta
VZ07071 Návrh na vyšetrenie duševného stavu obvineného
VZ07072 Návrh na vyšetrenie duševného stavu obvineného pozorovaním
VZ07073 Návrh na predĺženie lehoty na pozorovanie duševného stavu
VZ07074 Návrh na vyšetrenie duševného stavu svedka
VZ07075 Žiadosť o vypracovanie správy o povesti
VZ07076 Opatrenie na vypracovanie odborného vyjadrenia z odboru kriminalistika
VZ07077 Opatrenie na vypracovanie odborného vyjadrenia
VZ07078 Žiadosť o vypracovanie pracovného posudku
VZ07079 Žiadosť o zistenie pomerov
VZ07080 Žiadosť o vypracovanie posudku
VZ07081 Zápisnica o trestnom oznámení
VZ07082 Zápisnica o prehliadke tela
VZ07084 Podnet na podanie návrhu na ustanovenie opatrovníka obvinenému
VZ07085 Podnet na podanie návrhu na ustanovenie opatrovníka poškodenému
VZ07086 Zápisnica o výsluchu zadržaného – podozrivého
VZ07087 Zápisnica o výsluchu obvineného
VZ07088 Zápisnica o výsluchu obvineného – osoby mladistvej
VZ07089 Uznesenie o odovzdaní veci na predaj
VZ07090 Uznesenie o vrátení veci
VZ07091 Uznesenie o vydaní veci
VZ07092 Uznesenie o zničení veci
VZ07093 Zápisnica o zničení veci
VZ07094 Vyhlásenie verejného opisu veci
VZ07095 Výzva na prevzatie vrátenej veci
VZ07096 Zápisnica o domovej prehliadke
VZ07097 Zápisnica o vydaní veci
VZ07098 Zápisnica o odňatí veci
VZ07099 Zápisnica o prevzatí zaistenej veci
VZ07100 Zápisnica o otvorení zásielky
VZ07101 Žiadosť na vydanie príkazu na sledovanie osôb a vecí
VZ07102 Návrh na ustanovenie spoločného zástupcu poškodených
VZ07103 Uznesenie o rozhodnutí v spore o príslušnosť
VZ07104 Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov
VZ07105 Návrh na oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej činnosti
VZ07106 Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania
VZ07107 Uznesenie o zamietnutí sťažnosti
VZ07108 Návrh na vzatie do väzby
VZ07109 Uznesenie o nariadení exhumácie
VZ07110 Uznesenie o neodňatí veci
VZ07111 Upozornenie na zmenu právnej kvalifikácie
VZ07112 Uznesenie o prepustení obvineného z väzby
VZ07113 Obžaloba
VZ07114 Uznesenie o osvedčení v skúšobnej dobe podmienečne zastaveného trestného stíhania
VZ07115 Vyrozumenie o podaní obžaloby
VZ07116 Návrh generálneho prokurátora SR, aby Najvyšší súd SR nepripustil účasť poškodených v trestnom konaní
VZ07117 Poriadková pokuta
VZ07118 Spojenie veci
VZ07119 Vylúčenie veci
VZ07120 Zahladenie odsúdenia
VZ07121 Neosvedčenie odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody
VZ07122 Osvedčenie odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody
VZ07123 Uloženie ochranného liečenia
VZ07124 Neuloženie ochranného liečenia
VZ07125 Námietka zaujatosti
VZ07126 Odklad výkonu trestu odňatia slobody
VZ07127 Ustanovenie opatrovníka poškodenému
VZ07128 Svedočné
VZ07129 Prepustenie z výkonu ochranného liečenia
VZ07130 Zmena spôsobu výkonu ochranného liečenia
VZ07131 Preskúmavanie dôvodov ochranného liečenia
VZ07132 Upustenie od výkonu ochranného liečenia
VZ07133 Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
VZ07134 Osvedčenie v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
VZ07135 Oprava vyhotovenia rozsudku
VZ07136 Odkázanie poškodeného na civilný proces, resp. iné konanie v prípade podania odporu poškodeným proti výroku o náhrade škody trestného rozkazu
VZ07137 Späťvzatie obžaloby
VZ07138 Zničenie bezcennej veci alebo veci nepatrnej hodnoty
VZ07139 Späťvzatie odporu
VZ07140 Zhabanie veci
VZ07141 Postúpenie samosudcovi veci, o ktorej mal pôvodne rozhodovať senát
VZ07142 Zmier
VZ07143 Zápisnica o výsluchu obvineného (pokračovanie)
VZ07144 Zápisnica o výsluchu svedka
VZ07145 Zápisnica o výsluchu poškodeného – právnickej osoby
VZ07146 Zápisnica o výsluchu svedka – poškodeného
VZ07147 Informácia pre poškodeného trestným činom
VZ07148 Informácia o podmienkach odškodňovania osôb poškodených násilnými trestnými činmi
VZ07149 Zápisnica o výsluchu svedka - osoby mladšej ako 18 rokov
VZ07150 Zápisnica o výsluchu osoby mladšej ako 14 rokov
VZ07151 Zápisnica o výsluchu znalca
VZ07152 Zápisnica o konfrontácii medzi obvinenými
VZ07153 Zápisnica o konfrontácii medzi obvineným a svedkom
VZ07154 Zápisnica o konfrontácii medzi svedkami
VZ07155 Zápisnica o rekognícii osoby
VZ07156 Zápisnica o vyšetrovacom pokuse
VZ07157 Previerka výpovede na mieste činu
VZ07158 Zápisnica o výsluchu poškodeného
VZ07159 Zápisnica o rekonštrukcii
VZ07160 Zápisnica o obhliadke miesta činu
VZ07161 Zápisnica o obhliadke miesta požiaru
VZ07162 Zápisnica o obhliadke miesta železničnej nehody
VZ07163 Zápisnica o obhliadke miesta cestnej dopravnej nehody
VZ07164 Záznam o nazretí do vyšetrovacieho spisu
VZ07165 Záznam o odopretí nazretia do vyšetrovacieho spisu
VZ07166 Vyhlásenie mlčanlivosti
VZ07167 Zápisnica o obhliadke miesta leteckej nehody
VZ07168 Záznam o preštudovaní vyšetrovacieho spisu
VZ07169 Návrh na podanie obžaloby
VZ07170 Návrh na postúpenie veci
VZ07171 Návrh na zastavenie trestného stíhania
VZ07172 Návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania
VZ07173 Návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného
VZ07174 Návrh na zmier
VZ07175 Návrh na konanie o dohode o vine a treste
VZ07176 Zápisnica o obhliadke predmetov (vecí)
VZ07177 Žiadosť o oznámenie údajov tvoriacich tajomstvo podľa osobitných zákonov
VZ07179 Príkaz na zatknutie
VZ07180 Pribratie tlmočníka (prekladateľa)
VZ07181 Ustanovený obhajca
VZ07182 Náhradný obhajca
VZ07183 Oslobodenie od povinnosti obhajovania
VZ07184 Zrušenie ustanoveného obhajcu
VZ07185 Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke
VZ07186 Príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
VZ07187 Príkaz na domovú prehliadku
VZ07188 Postúpenie veci príslušnému súdu pri preskúmaní obžaloby alebo predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 241 ods. 1 písm. a) alebo § 244 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku
VZ07189 Postúpenie veci príslušnému súdu po vykonaní hlavného pojednávania podľa § 280 ods. 1 Trestného poriadku
VZ07190 Postúpenie veci inému orgánu (po podaní obžaloby)
VZ07191 Zastavenie trestného stíhania pri preskúmaní obžaloby alebo predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 241 ods. 1 písm. c) alebo § 244 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (obligatórne)
VZ07192 Zastavenie trestného stíhania po vykonaní hlavného pojednávania podľa § 281 ods. 1 Trestného poriadku (obligatórne)
VZ07193 Fakultatívne zastavenie trestného stíhania (po podaní obžaloby)
VZ07194 Prerušenie trestného stíhania (po podaní obžaloby)
VZ07195 Pokračovanie v trestnom stíhaní (po podaní obžaloby)
VZ07196 Odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi
VZ07197 Podmienečné zastavenie trestného stíhania (po podaní obžaloby)
VZ07198 Osvedčenie obvineného v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania (po podaní obžaloby)
VZ07199 Vrátenie veci prokurátorovi na konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
VZ07200 Odmietnutie návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu

Do moduli Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:
Zbierka NS č. 2/2018 (12 rozhodnutí)
JNS (10 rozhodnutí)
DSP č. 1/2018 (34 dokumentov)

celkový počet judikátov k 3.4.2018 – 2.699.233 dokumentov,
tzn. od 1.3.2018 pribudlo 107.095 judikátov