Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 3. 2020

ku dňu 31. 3. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Judikatúra vo veciach potravinového práva

Do modulu Literatúra:

 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 3/2020 (6 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 3/2020 (14 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 3/2020 (12 dokumentov)
 • DPH č. 3/2020 (7 dokumentov)
 • Odpady č. 3/2020 (11 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 1/2020 (10 dokumentov)
 • BOZP č. 3/2020 (9 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 1/2020 (5 dokumentov)
 • ZSP č- 1/2020 (2 dokumenty)
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (21 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 3/2020 (16 dokumentov)
 • Dôvodové správy k 35, 37, 38, 39, 41-44, 46-48, 50-52, 55, 56, 62, 63/2020 Z.z. (17 dokumentov)
 • dokumenty z portálu NIP (7 dokumentov)
 • Nový časopis:Justičná revue č. 1/2020 (14 dokumentov), Justičná revue č. 2/2020 (15 dokumentov)
 • Články k téme Koronavírus (65 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Andrejko, Bohumil; Bellušová, Miriam; Horňak, Michal; Palenčárová, Petra; Slováček, Prokop; Trcka, Ján. BOZP u živnostníka. 2020
 • Konečná Veverková, Ingrid. Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 3. aktualizované vyd.. 2020
 • Birošová, Michaela; Gubala, Peter; Majerová, Edita; Mochňacká, Jana; Timková, Katarína; Trcka, Ján. Legálna práca, legálne zamestnávanie. 2020

České monografie:

 • Lojda, Jiří. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) - Komentář. 2016

Komentáre:

 • Ikrényi, Peter; Jakubčová, Lenka. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - komentár. 2020
 • Hrušovský, Michal; Lacko, Pavel. Zákon o rozhodcovskom konaní - praktický komentár. 2020

České komentáre:

 • Donát, Josef; Lichnovský, Bohuslav; Nonnemann, František; Nulíček, Michal; Tomíšek, Jan. Nariadenie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - komentář. 2018
 • Baňouch, Hynek; Baroš, Jiří; Bobek, Michal; Šimíček, Vojtěch; Šimáčková, Kateřina; Jäger, Petr; Kokeš, Marian; Kysela, Jan; Langášek, Tomáš; Molek, Pavel; Pospíšil, Ivo; Wagnerová, Eliška; Wintr, Jan. Usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky - komentář. 2019

Rekonštrukcie komentárov:

 • Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. po novele zákonom č. 363/2019 Z.z. a č. 390/2019 Z.z.
 • Postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva č. 77/2007 (FS) po novele opatrením č. 24/2014 (FS), 37/2015 (FS) a 17/2018 (FS)

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 105 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 1507 záznamov
 • 514 judikátov
 • 50 konsolidované znenie

Do modulu Vzory:

78 nových vzorov z odboru BOZP a PO:

 • VZ49001         Vnútorný predpis pre pracovné úrazy a iné úrazy
 • VZ49002         Evidencia vyhradených technických zariadení
 • VZ49003         Vnútorný predpis pre oboznamovanie a informovanie
 • VZ49004         Záznam z kontroly BOZP
 • VZ49005         Vnútorný predpis pre kontrolu požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok
 • VZ49006         Záznam z kontroly na zisťovanie požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok
 • VZ49007         Záznam z kontroly na zisťovanie požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok - hromadný záznam
 • VZ49008         Okamžité ukončenie pracovnej zmeny
 • VZ49009         Záznam o kontrole rebríkov
 • VZ49010         Záznam o kontrole regálov
 • VZ49011         Koncepcia politiky BOZP
 • VZ49012         Vnútorný predpis o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre pracovné činnosti so zobrazovacou jednotkou
 • VZ49013         Vnútorný predpis pre bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci
 • VZ49014         Vnútorný predpis pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • VZ49015         Vnútorný predpis o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • VZ49016         Vnútorný predpis pre skladovanie
 • VZ49017         Vnútorný predpis pre zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách
 • VZ49018         Vnútorný prevádzkovo-bezpečnostný predpis
 • VZ49019         Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým, tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • VZ49020         Dopravno-prevádzkový predpis pre osobné a nákladné vozidlá
 • VZ49021         Vnútorný predpis o ochrane nefajčiarov
 • VZ49022         Vnútorný predpis pre kontrolnú činnosť BOZP
 • VZ49101         Identifikačná karta ochrany pred požiarmi (OPP)
 • VZ49102         Písomný pokyn na zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase
 • VZ49103         Písomný pokyn na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve
 • VZ49104         Písomný pokyn na lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov
 • VZ49105         Písomný pokyn na zváranie
 • VZ49106         Písomný pokyn na údržbu a opravy technických a technologických zariadení
 • VZ49107         Určenie zodpovednosti za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi
 • VZ49108         Požiarne poplachové smernice
 • VZ49109         Zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky a určenie jej členov
 • VZ49110         Požiarny poriadok pre sklad horenie podporujúcich plynov
 • VZ49111         Požiarna kniha
 • VZ49112         Požiarny poriadok pre sklad propán-butánu
 • VZ49113         Požiarny poriadok pre archív
 • VZ49114         Požiarny poriadok pre knižnicu
 • VZ49115         Požiarny poriadok pre stolársku dielňu
 • VZ49116         Menovací dekrét - určenie osôb na zabezpečenie ochrany pre požiarmi (OPP) v mimopracovnom čase
 • VZ49117         Požiarny poriadok pre sklad horľavých plynov
 • VZ49201         Protokol o vstupnej pracovno-zdravotnej obhliadke pracoviska
 • VZ49202         Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre kat. 1-2
 • VZ49203         Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre kat. 3-4
 • VZ49204         Vnútorný predpis o systéme zabezpečovania lekárskych preventívnych prehliadok
 • VZ49205         Vnútorný predpis o minimálnych požiadavkách na pracovisko
 • VZ49206         Návrh na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác
 • VZ49207         Analýza pracovných podmienok a hodnotenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • VZ49208         Termínovník lekárskych prehliadok
 • VZ49209         Protokol z kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík
 • VZ49210         Vnútorný predpis pre zabezpečovanie rekondičných pobytov
 • VZ49211         Traumatologický plán
 • VZ49212         Pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností
 • VZ49213         Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
 • VZ49214         Zaradenie zamestnancov do kategórií podľa triedy prác
 • VZ49215         Posudok o riziku z expozície hluku
 • VZ49216         Posudok o riziku z expozície záťaže teplom
 • VZ49217         Posudok o riziku z expozície psychickej pracovnej záťaže
 • VZ49218         Posudok o riziku z expozície fyzickej pracovnej záťaže
 • VZ49219         Posudok o riziku z expozície záťaže chladom
 • VZ49301         Montážny zápis lešenia
 • VZ49302         Povolenie na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • VZ49303         Predpis na udeľovanie žltých a červených kariet
 • VZ49304         Oboznamovanie osôb vykonávajúcich práce vo výškach – záznam zo školenia
 • VZ49305         Oboznamovanie osôb vykonávajúcich zemné práce vo výkopoch - záznam zo školenia
 • VZ49306         Evidencia pracovných úrazov a iných úrazov
 • VZ49307         Výpoveď k úrazu - postihnutý, svedok
 • VZ49308         Záznam o prerušení stavebných prác
 • VZ49309         Vstupná inštruktáž na stavenisko
 • VZ49310         Poverenie zodpovednej osoby
 • VZ49311         Čestné prehlásenie – zdravotná spôsobilosť
 • VZ49312         Čestné prehlásenie – oboznámenie z BOZP, školenie z OPP
 • VZ49313         Čestné prehlásenie – pracovné prostriedky a odborná spôsobilosť
 • VZ49314         Povolenie na prácu, práca v noci
 • VZ49315         Záznam z kontroly na zisťovanie požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok
 • VZ49316         Záznam o kontrole BOZP na stavenisku/pracovisku dodávateľa
 • VZ49317         Ukazovatele stavu BOZP týždenné/mesačné
 • VZ49318         Evidencia nebezpečných udalostí
 • VZ49319         Rýchle oznámenie o udalosti
 • VZ49320         Poverenie koordinátora bezpečnosti stavebníkom

Do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 1/2020 (12 rozhodnutí)

Celkový počet judikátov k 1.4.2020 – 3.456.577 dokumentov,
tzn. od 1.3.2020 pribudlo 54.829 judikátov