Balíček: Praktické komentáre


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Výhodný balíček obsahuje štyri kvalitne spracované publikácie z edície praktických komentárov, prinášajúcich výklad ustanovení predpisov v pragmaticky zhutnenej štruktúre s vysokou informačnou hodnotou a v používateľsky príťažlivom formáte, pripravených pre potreby praxe.

Zákon o regionálnej investičnej pomoci – praktický komentár
Základným cieľom legislatívy regionálnej investičnej pomoci je vytvorenie takého legislatívneho rámca, ktorý umožní na jednej strane podporu investícií smerujúcich do menej rozvinutých regiónov a na druhej strane umožní podporu zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov v období potreby zvyšovania produktivity, zavádzania riešení automatizácie a robotizácie a ostatných trendov inteligentného priemyslu. V komentári sa autori zameriavajú na výklad jednotlivých paragrafov zákona o regionálnej investičnej pomoci a snažia sa zložité znenie zákona pretlmočiť do prehľadne spracovaného komentára a praktických príkladov.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby – praktický komentár
Publikácia obsahuje podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Komentár je určený pre každého, kto podniká alebo sa chystá podnikať v oblasti energetiky. Nepochybne však osloví aj súkromné osoby, ktoré využívajú, resp. chcú využívať energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov – praktický komentár
Sloboda poskytovania služieb ako jedno zo základných práv Európskej únie je veľmi úzko spätá s vysielaním zamestnancov, pričom vzniká potreba dočasné poskytovanie služieb regulovať. Jedným z regulačných nástrojov je zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Kolektív autorov ponúka komplexný komentár k jednotlivým paragrafom tohto zákona a zároveň poskytuje domácim, ale aj zahraničným zamestnávateľom návod na splnenie povinností, ktoré im zákon ukladá. Komentár je vhodne doplnený praktickými príkladmi, na ktorých autori ilustrujú konkrétne situácie, aby čitateľ ľahšie pochopil, kedy ide o vyslanie a aké povinnosti z neho pre zamestnávateľa vyplývajú.

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár
Nový koncept ochrany práva na súkromie a ochranu osobných údajov vstúpil do platnosti 25. mája 2018 v podobe nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ucelený komentár od renomovaných autorov prináša výklad zložitej problematiky právnej úpravy ochrany osobných údajov. Zrozumiteľné vysvetlenie umocnené príkladmi z praxe poskytuje čitateľovi prípravu na práva a povinnosti v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov fyzických osôb.