Dopredaj

Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ

Dopredaj - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
Dopredaj
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Dopredaj - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
2/2018

Väzba
mäkká

Počet strán
304

Rozmery
A5 (148x210mm)

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-8168-818-8

ISBN
978-80-8168-819-5

Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi spotrebiteľom na jednej strane a subjektom konajúcim v rámci svojej podnikateľskej alebo profesijnej činnosti na strane druhej. Európsky zákonodarca preto zakotvil minimálny štandard ochrany práv spotrebiteľa na európskej úrovni platný vo všetkých členských štátoch EÚ s predpokladom rozvoja cezhraničných aktivít v oblasti voľného pohybu tovarov a služieb na vnútornom trhu EÚ. Pramene únijného práva sa venujú v prvom rade otázkam hmotných práv a povinností účastníkov právnych vzťahov. Ale s rozvojom voľného pohybu tovarov a služieb v EÚ je nevyhnutne spojená aj potreba vytvorenia systému na riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi spotrebiteľom z jedného členského štátu a obchodníkom z druhého členského štátu.

Monografia prináša a systematizuje poznatky z oblasti právnej úpravy ochrany spotrebiteľa pri riešení sporov v práve EÚ. Prvá kapitola je venovaná vývoju právnej úpravy ochrany spotrebiteľa v práve EÚ, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre pochopenie súčasného stavu právnej úpravy a jej potreby na vnútornom trhu. Druhá kapitola sa zameriava na výklad základných pojmov, ktoré sa využívajú v ďalších kapitolách publikácie. Pozornosť je zameraná najmä na výklad pojmu spotrebiteľ ako kľúčového subjektu spotrebiteľského sporu v právnych predpisoch EÚ a judikatúre Súdneho dvora EÚ. Tretia kapitola venuje pozornosť mimosúdnym spôsobom riešenia spotrebiteľských sporov s ohľadom na existujúcu právnu úpravu v EÚ a s akcentom na aktuálne otázky, ktoré vyvoláva povinné využitie alternatívnych spôsobov riešenia sporov pred súdnym konaním a jeho súlad so základnými ľudskými právami a slobodami, ako aj otázky, ktoré v súčasnosti nastoľuje nový online trend riešenia sporov. Štvrtá kapitola venuje pozornosť súdnym spôsobom riešenia sporov v spotrebiteľských veciach, ktoré upravuje právo EÚ s poukázaním na otázky aplikácie zásad procesnej autonómie. Piata kapitola je zameraná na novovznikajúci právny inštitút kolektívnej ochrany práv, ktorý si vyžiadala v práve EÚ práve ochrana spotrebiteľa a ktorý na seba neustále koncentruje čoraz väčšiu pozornosť právnej vedy i aplikačnej praxe.
 
V monografii sú systematizované názory domácich i zahraničných odborníkov, rozhodnutia súdov, osobitne Súdneho dvora EÚ. Monografia upozorňuje na mnohé otvorené problémy v oblasti spotrebiteľského riešenia sporov v práve EÚ, systematizuje poznatky právnej vedy a aplikačnej praxe v tejto oblasti, čím sa stáva východiskovým materiálom pre aplikačnú prax v štúdiu danej problematiky a miestami poskytnuté úvahy de lege ferenda a načrtnuté interpretačné a aplikačné problémy podporené názormi Súdneho dvora EÚ môžu byť inšpiráciou pre činnosť zákonodarných orgánov. Monografia môže byť tiež užitočným sprievodcom v pedagogickej a výchovno-vzdelávacej činnosti na univerzitách.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.