Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 28. 2. 2018

Ku dňu 28. 2. 2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra vo veciach dobrých mravov (136 záznamov)
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov – I. diel (220 záznamov)

Do modulu Literatúra:

BOZP č. 1/2018 (10 článkov)
Legal Point č. 1-2/2017 (12 článkov
ZSP č. 1/2018 (2 články)
Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2018 ( 22 článkov)
Dôvodové správy (26 dokumentov) ku: 19-24, 26, 29-31, 33-37, 39-47, 49 a 50/2018 Z.z.
Magister Officiorum č. 1/2016 a č. 1/2017 (41 článkov)
Duševné vlastníctvo č. 1/2018 (17 článkov) a č. 2/2018 (17 článkov)
ROPO a obce v praxi č. 2/2018 (6 článkov)
ROPr č. 2/2018 (8 článkov)
DPH v praxi č. 2/2018 (16 článkov)
Dane a účtovníctvo v praxi č. 2/2018 (9 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve č. 2/2018 (6 článkov)
Právny obzor č. 2/2018 (6 článkov) a č. 6/2017 (14 článkov)
116 dokumentov Národného inšpektorátu práce (viď nižšie)

Do modulu Publikácie:

monografie:

Berthotyová, Elena. Pobyt cudzincov - judikatúra. 2017.
Žulová, Jana; Valentová, Tatiana; Švec, Marek. Nové pravidlá ochrany osobných údajov - podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR. 2018
+ 22 príručiek, monografií zo zdrojov Národného inšpektorátu práce (viď nižšie)

komentáre:

Ondrejová, Anna. Nariadenie Rady EÚ, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry - komentár. 2017
Domin, Marek. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva - komentár. 2021

rekonštrukcie komentárov:
Zákon o účtovníctve – komentár. Wolters Kluwer. (431/2002 Z.z.) stav k 1.1.2018
Opatrenie k postupom účtovania v podvojnom účtovníctve – komentár.Wolters Kluwer. (04/2003 F.s.) stav k 1.1.2018
Opatrenie k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky – komentár. Wolters Kluwer. (45/2014 F.s.) stav k 1.1.2018
Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky – komentár. Wolters Kluwer. (46/2004 F.s.) stav k 1.1.2018
Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky – komentár. Wolters Kluwer. (57/2013 F.s.) stav k 1.1.2018

Do modulu Samospráva – MUNI:

87 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

340 záznamov
41 rozhodnutí Súdu EÚ

Do modulu Vzory:

20 upravených vzorov z oblasti Trestného práva procesného
Vz07031 Uznesenie o pribratí znalca (znalecká organizácia)
Vz07032 Uznesenie o pribratí znalca (znaleckého ústavu)
Vz07033 Uznesenie o vznesení obvinenia
Vz07034 Uznesenie o vznesení obvinenia
Vz07035 Uznesenie o vznesení obvinenia
Vz07036 Uznesenie o odložení veci
Vz07037 Uznesenie o odložení veci
Vz07038 Uznesenie o odmietnutí veci
Vz07039 Uznesenie o odovzdaní veci
Vz07040 Uznesenie o oprave vyhotovenia uznesenia a jeho rovnopisu
Vz07041 Uznesenie o prehliadke a pitve mŕtvoly
Vz07042 Uznesenie o uložení poriadkovej pokuty
Vz07043 Uznesenie o postúpení veci
Vz07044 Uznesenie o prerušení trestného stíhania
Vz07045 Uznesenie o pokračovaní v trestnom stíhaní
Vz07046 Uznesenie o spojení veci
Vz07047 Výška náhrady a odmeny tlmočníkovi
Vz07048 Vylúčenie veci
Vz07049 Výzva na zaplatenie poriadkovej pokuty
Vz07050 Upozornenie na zmenu právnej kvalifikácie
Vz07051 Záznam o dočasnom odložení vznesenia obvinenia

Do modulu Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:
ZSP č. 1/2018 (10 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 3.2.2018 – 2.592.138 dokumentov,
tzn. od 1.2.2018 pribudlo 58.963 judikátov

Nový prameň NIP (Národný inšpektorát práce) – je bezplatný, a to v nasledovných modulov:

 

Do modulu publikácie – monografie pribudli:

1. Bezpečné používanie strojov

2. Príručka pre začínajúceho podnikateľa
3. Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to
4. Najčastejšie priestupky zamestnávateľov. Praktické využitie Zákonníka práce pre zamestnancov a zamestnávateľov
5. Priemyselné čistenie. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory
6. Suché čistenie. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory
7. Spracovanie dreva a výroba nábytku. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory
8. Opravne motorových vozidiel. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory
9. Pekárne. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory
10. Ručná manipulácia s bremenami všeobecne. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň
11. Ručná manipulácia s bremenami v doprave. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň
12. Ručná manipulácia s bremenami v zdravotnej starostlivosti. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň
13. Ručná manipulácia s bremenami v stavebníctve. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň
14. Ručná manipulácia s bremenami v maloobchode. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň
15. Pracovisko s počítačom. Pravidlá dobrej praxe BOZP
16. Obmedzte hluk. Pravidlá dobrej praxe BOZP
17. Zamestnávanie mladistvých. Pravidlá dobrej praxe BOZP
18. Ručná manipulácia s bremenami. Pravidlá dobrej praxe BOZP
19. Bezpečne s počítačmi. Pravidlá dobrej praxe BOZP
20. Chemické riziká. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch
21. Pád a zrútenie osôb. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch
22. Psychická záťaž. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch

Do modulu literatúra pribudlo 116 dokumentov:

- z oblasti BOZP (vydávanie osvedčení a oprávnení, odborné spôsobilosti, pracovné úrazy, riadenie BOZP, požiadavky na pracovisko, požiadavky na pracovné prostriedky, požiadavky na stavenisko, vyhradené technické zariadenia (VTZ), doprava, chemické látky a zmesi a ZPH, dohľad nad trhom),
- z oblasti Nelegálneho zamestnávania,
- z oblasti Vysielania zamestnancov,
- z oblasti Protispoločenskej činnosti a
- z oblasti Pracovnoprávnych vzťahov.