Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 28. 2. 2019

Ku dňu 28. 2. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

DPH č. 1/2019 (6 článkov)

Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 12/2018 (19 článkov)
Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 1/2019 (10 článkov)
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 1/2019 (11 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 1/2019 (7 článkov)
Dane a účtovníctvo č. 1/2019 (11 článkov)
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (55 dokumentov)
Verejné obstarávanie č. 6/2018 (6 dokumentov)
Súkromné právo č. 6/2018 (10 dokumentov)
BOZP č. 1/2019 (8 dokumentov)
Metodické usmernenia Finančnej správy (7 dokumentov)
Dôvodové správy (64 dokumentov) ku:362-404 a 415/2018 Z.z. a 1-7, 9-17, 19, 21, 22 a 26/2019 Z.z.

Štrukturované dôvodové správy (7 dokumentov) ku:
- 311/2001 Z.z. (Zákonník práce),
- 595/2003 Z.z. (Zákon o dani z príjmov),
- 7/2005 Z.z. (Zákon o konkurze a vyrovnaní),
- 8/2005 Z.z. (Zákon o správcoch),
- 300/2005 Z.z. (Trestný zákon),
- 563/2009 Z.z. (Daňový poriadok)a
- 154/2010 Z.z. (Zákon o eur.zatýk. rozkaze)
(Pozn.:
Štrukturované DS – umožňujú priamo z právneho predpisu cez hypertextový odkaz prechod na konkrétne miesto v dôvodovej správe. DS v takej podobe vytvárame už dva roky, podľa zadania obchodníkov bude pretvárať aj historické DS. Takto upraviť môžeme len určité typy DS.)

Do modulu Publikácie:


monografie:

- Meliš, Roman; Peceň, Pavol. Bankové právo záväzkové. 2018
- Pivarníková, Oľga. Metodický deň učiteľov. 2018
- Konečná Veverková, Ingrid. Rozpočtové pravidlá v praxi. 2018
- Domin, Marek. Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. 2018
- Farkaš, Richard. Vlastné imanie obchodných spoločností. 2018

komentáre:

- Šalkovičová, Ingrid; Beňo, Mojmír; Maťko, Emil. Zákon o dani z poistenia - komentár. 2018
- Gallová, Jana. Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky - komentár. 2019
rekonštrukcie komentárov:
- Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. po novele zákonom č. 334/2017 Z.z. a č. 323/2018 Z.z.

Do modulu Preklady:

- Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. - po novele zákonom č. 9/2019 Z.z.
- Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. – po novele zákonom č. 376/2018 Z.z.
- Zákon o konkurze č. 7/2005 Z.z. - po novele zákonom č. 373/2018 Z.z.
- Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z.- po novele zákonom č. 3/2019 Z.z. a č. 6/2019 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

103 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

1454 záznamov
2 judikátov
24 konsolidované znenie

Do modulu Judikatúra:

redakčne spracované judikáty:
Zbierka NS SR 10/2018 (6 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 7.2.2019 – 3.004.172 dokumentov,
tzn. od 1.1.2019 pribudlo 32.200 judikátov