Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 29. 2. 2020

ku dňu 29. 2. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 2/2020 (11 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 2/2020 (6 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (38 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Finančnej správy (5 dokumentov)
 • Odpady – archív: č. 4 až 12/2017 (52 dokumentov)
 • Odpady č. 2/2020 (9 dokumentov)
 • DPH č. 2/2020 (7 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 2/2020 (14 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 2/2020 (10 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 1-2/2020 (25 dokumentov)
 • Ars Notaria č. 2/2019 (11 dokumentov)
 • BOZP č. 2/2020 (6 dokumentov)
 • Dôvodové správy k 21, 22, 24, 26-30, 32-34/2020 Z.z. (11 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Komentáre:

 • Galovcová, Ingrid; Katarína, Tejnská; Tittlová, Marcela; Tlapák Navrátilová, Jana. Zákon o výkone trestu povinnej práce - komentár.

Rekonštrukcie komentárov:

 • Komentár zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení po novele zákonmi č. 397/2015 Z.z., č. 430/2015 Z.z., č. 125/2016 Z.z., č. 311/2016 Z.z., č. 315/2016 Z.z. a č. 393/2019 Z.z.
 • Komentár zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci po novele zákonmi č. 118/2015 Z.z., č. 128/2015 Z.z. a č. 378/2015 Z.z.

České komentáre:

 • Lojda, Jiří - Komentár Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (11/1975 Zb.)
 • Lojda, Jiří-  Komentár Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) (231/2008 Z.z.)
 • Komisia OSN -  Komentár Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (160/1991 Zb.)

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 65 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 841 záznamov
 • 30 konsolidovaných znení

Do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 1.3.2020 – 3.418.937 dokumentov,

tzn. od 1.2.2020 pribudlo 17.189 judikátov