Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 4. 2019

Ku dňu 30. 4. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (144 záznamov)

Do modulu Literatúra:

 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (74 dokumentov)
 • BOZP č. 4/2019 (8 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Finančnej správy (4 dokumenty)
 • Dôvodové správy (28 dokumentov) ku:83, 84, 88, 89, 91-96, 98, 99-115/2019 Z.z.
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 4/2019 (14 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 4/2019 (8 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 4/2019 (13 dokumentov)
 • DPH č. 4/2019 (13 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 4/2019 (7 dokumentov)
 • Právny obzor č. 5/1992 (15 dokumentov), č. 6/1992 (12 dokumentov), č. 7/1992 (12 dokumentov)

Štrukturované dôvodové správy (20 dokumentov) ku:

244/2002 Z.z. (Zákon o rozhodcovskom konaní)
283/2002 Z.z. (Zákon o cestovných náhradách)
431/2002 Z.z. (Zákon o účtovníctve)
480/2002 Z.z. (Zákon o azyle)
527/2002 Z.z. (Zákon o dobrovoľných dražbách)
543/2002 Z.z. (Zákon o ochrane prírody a krajiny)
504/2003 Z.z. (Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov)
514/2003 Z.z. (Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci)
525/2003 Z.z. (Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie)
552/2003 Z.z. (Zákon o výkone práce vo verejnom záujme)
586/2003 Z.z. (Zákon o advokácii)
222/2004 Z.z. (Zákon o dani z pridanej hodnoty)
382/2004 Z.z. (Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch)
420/2004 Z.z. (Zákon o mediácii)
523/2004 Z.z. (Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy)
582/2004 Z.z. (Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
583/2004 Z.z. (Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
747/2004 Z.z. (Zákon o dohľade nad finančným trhom)
138/2017 Z.z. (Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín)
125/2016 Z.z. (Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich rekodifikáciou OSP)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

Mlkvý, Matej. Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku. 2019
Matlovičová, Iveta. Mzdy profesionálne, 2. aktualizované vyd.. 2019
Matlovičová, Iveta. Osobitosti v mzdovej učtárni. 2019

Do modulu Preklady:

Zákon č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon po novele zákonom č. 93/2019 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

50 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

500 záznamov
10 konsolidované znenie

Modul Judikatúra:

celkový počet judikátov k 30.4.2019 – 3.091.440 dokumentov,
tzn. od 3.4.2019 pribudlo 43.893 judikátov