Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 6. 2019

Ku dňu 30. 6. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • ZSP č. 2/2019 (2 dokumenty)
 • Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 4/2019 (25 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 5/2019 (14 dokumentov)
 • DPH č. 5/2019 (12 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 5/2019 (10 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 5/2019 (8 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 5/2019 (7 dokumentov)
 • Právny obzor č. 2/2019 (7 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (20 dokumentov)
 • BOZP č. 5/2019 (9 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie – právo a prax č. 2/2019 (7 dokumentov)
 • Dôvodové správy (23 dokumentov) ku 119, 121-124, 126, 127, 129, 130, 132-143, 145, 146/2019 Z.z.

 Štrukturované dôvodové správy (19 dokumentov) ku:

 • 116/1990 Zb. (Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov)
 • 96/1991 Zb. (Zákon o verejných kultúrnych podujatiach)
 • 152/1994 Z.z.  (Zákon o sociálnom fonde)
 • 178/1998 Z.z.  (Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach)
 • 308/2000 Z.z.  (Zákon o vysielaní a retransmisii)
 • 166/2003 Z.z.  (Zákon o ochrane pred odpočúvaním)
 • 190/2003 Z.z.  (Zákon o strelných zbraniach a strelive)
 • 365/2004 Z.z. (Antidiskriminačný zákon)
 • 576/2004 Z.z.  (Zákon o zdravotnej starostlivosti)
 • 326/2005 Z.z.  (Zákon o lesoch)
 • 25/2006 Z.z.  (Zákon o verejnom obstarávaní)
 • 221/2006 Z.z.  (Zákon o výkone väzby)
 • 220/2007 Z.z.  (Zákon o digitálnom vysielaní)
 • 274/2009 Z.z.  (Zákon o poľovníctve)
 • 1/2014 Z.z.  (Zákon o organizovaní verejných športových podujatí)
 • 307/2014 Z.z.  (Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti)
 • 328/2015 Z.z.  (Vyhláška  minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov)
 • 155/2016 Z.z.  (Vyhláška o jednotnom európskom dokumente)
 • 307/2016 Z.z.  (Zákon o o upomínacom konaní)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Toman, Jozef. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 2019
 • Kubík, Ondrej. Investigatívna psychológia, 2. dopln. a preprac. vyd.. 2019
 • Fedorová, Katarína. Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím. 2019
 • Horecký, Ján; Madleňák, Adam; Švec, Marek. Pracovnoprávne vzťahy v zdravotníctve. 2019
 • Ľalík, Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. 2015

Komentáre:

 • Záhora, Jozef. Zákon o ochrane svedka - komentár. 2019

Do modulu Samospráva – MUNI:

114 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 1000 záznamov
 • 52 judikátov
 • 21 konsolidované znenie

Do modulu Vzory:

Rodinné právo (11 nových vzorov):

 • Vz05030 Návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti
 • Vz05033 Návrh na zníženie výživného pre maloleté dieťa
 • Vz05035 Návrh na určenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa
 • Vz05036 Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu
 • Vz05037 Návrh na úpravu výživného pre maloleté dieťa voči jednému z rodičov, ak rodičia žijú spolu
 • Vz05038 Návrh rodiča na určenie vyživovacej povinnosti dieťaťa voči rodičovi
 • Vz05039 Návrh na určenie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými
 • Vz05040 Návrh na určenie výživného manželovi
 • Vz05041 Návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 • Vz05042 Návrh na zabezpečenie príspevku na úhradu výživy a niektorých nákladov nevydatej matke
 • Vz05045 Žaloba na úhradu plnenia vyživovacej povinnosti za iného

Verejné obstarávanie (37 nových vzorov):

 • VZ48100 Plán verejného obstarávania
 • VZ48201 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - žiadosť o predloženie cenovej ponuky
 • VZ48202 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie cenovej ponuky
 • VZ48203 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • VZ48204 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky z projektovej dokumentácie
 • VZ48205 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky - projekt podliehajúci zákonu č. 254/1998 Z. z.
 • VZ48300 Menovanie komisie na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk
 • VZ48401 Konflikt záujmov – etický kódex osôb zúčastnených na procese verejného obstarávania
 • VZ48402 Konflikt záujmov – prehlásenie osoby podieľajúcej sa na príprave verejného obstarávania
 • VZ48403 Konflikt záujmov – prehlásenie člena komisie o neexistencii konfliktu záujmov
 • VZ48404 Konflikt záujmov – prehlásenie zainteresovanej osoby o existencii konfliktu záujmov
 • VZ48405 Konflikt záujmov – zápisnica z vyhodnotenia konfliktu záujmov
 • VZ48406 Konflikt záujmov – výzva na uvedenie opatrení pri identifikovanom konflikte záujmov
 • VZ48407 Konflikt záujmov – použitie samoočistenia uchádzačom
 • VZ48408 Konflikt záujmov – zápisnica z posúdenia opatrení uchádzača na odstránenie konfliktu záujmov
 • VZ48501 Vytvorenie a konanie v mene skupiny dodávateľov - čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
 • VZ48502 Vytvorenie a konanie v mene skupiny dodávateľov - plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov
 • VZ48601 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - zápisnica zo zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa (v závislosti od toho, či bola komisia zriadená)
 • VZ48602 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - výzva na vysvetlenie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
 • VZ48603 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - odpoveď na výzvu na vysvetlenie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
 • VZ48604 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - zápisnica z opätovného zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa (v závislosti od toho, či bola komisia zriadená)
 • VZ48605 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - vylúčenie uchádzača pre nezaslanie vysvetlenia
 • VZ48606 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - zápisnica zo zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa
 • VZ48607 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - výzva na nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej sa preukazuje splnenie podmienok účasti
 • VZ48608 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - odpoveď na výzvu na nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej sa preukazuje splnenie podmienok účasti
 • VZ48701 Doklady nahradené JED-om - žiadosť o predloženie dokladov podľa § 39 ods. 6 ZVO
 • VZ48702 Doklady nahradené JED-om - odpoveď na žiadosť o predloženie dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 6 ZVO
 • VZ48703 Doklady nahradené JED-om - žiadosť o predloženie dokladov podľa § 55 ods. 1 ZVO
 • VZ48704 Doklady nahradené JED-om - odpoveď na žiadosť o predloženie dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom podľa § 55 ods. 1 ZVO
 • VZ48705 Doklady nahradené JED-om - vylúčenie uchádzača z dôvodu, že nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom
 • VZ48801 Žiadosť o nápravu
 • VZ48802 Výzva na doplnenie žiadosti o nápravu
 • VZ48803 Doplnenie žiadosti o nápravu
 • VZ48804 Zamietnutie žiadosti o nápravu pre nedodržanie lehoty
 • VZ48805 Zamietnutie žiadosti o nápravu pre nesúhlas s dôvodmi
 • VZ48806 Čiastočné vybavenie žiadosti o nápravu
 • VZ48807 Oznámenie o vykonaní nápravy vo veci z vlastnej iniciatívy podľa § 171 ods. 6 ZVO

Do modulu Judikatúra:

ZSP č. 2/2019 (10 rozhodnutí)

Celkový počet judikátov k 6.6.2019 – 3.124.381 dokumentov,
tzn. od 4.5.2019 pribudlo 332.941 judikátov