Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 1. 2020

ku dňu 31. 1. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 1/2020 (10 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 1/2020 (14 dokumentov)
 • DPH č. 1/2020 (8 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 1/2020 (11 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 1/2020 (9 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 12/2019 (19 dokumentov)
 • Odpady č. 1/2020 (10 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 2/2019 (13 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (34 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Finančnej správy (16 dokumentov)
 • Dôvodové správy k 1-6, 11, 16, 17, 19 a 20/2020 Z.z. (11 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 6/2019 (4 dokumenty)
 • Verejné obstarávanie č. 6/2019 (9 dokumentov)
 • BOZP č. 1/2020 (6 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Komentáre:

 • Mičudová, Tatiana. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - komentár. 2019
 • Lazíková, Jarmila. Zákon o ochranných známkach - komentár. 2019
 • Bujňák, Vincent; Domin, Marek. Zákon o politických stranách a politických hnutiach - komentár. 2019

České monografie:

 • Janků, Linda. Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu. 2019

Do modulu Preklady:

Do anglického jazyka:

 • Zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon po novele zákonom č. 6/2020 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 97 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 780 záznamov
 • 154 ESD rozhodnutí
 • 20 konsolidovaných znení

Do modul Judikatúra:

 • Zbierka NS č. 7/2019 (7 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 1.2.2020 – 3.401.748 dokumentov,

tzn. od 1.1.2020 pribudlo 52.589 judikátov