Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 11. 2017

Ku dňu 31.11.2017 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

Kecerman P., Ficová K. - Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (2017)

Do modulu Literatúra:

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 9/2017 (15 článkov)
Dane a účtovníctvo v praxi č. 9/2017 (15 článkov)
DPH v praxi č. 9/2017 (14 článkov)
Duševné vlastníctvo č. 3/2016 (16 článkov) a č. 4/2016 (18 článkov)
Právo pre ROPO a obce v praxi č. 9/2017 (11 článkov)
Právny obzor č. 2/2017 (11 článkov), č. 3/2017 (14 článkov), č. 4/2017 (16 článkov) a č. 2/2002 (13 článkov)
Bezpečnosť práce v praxi č. 7-8/2017 (10 článkov) a č. 9/2017 (10 článkov)
Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2017 (18 článkov)
Súkromné právo č. 4/2017 (6 článkov)
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (76 dokumentov)
Dôvodové správy (7 dokumentov) ku: 213, 215, 216, 217, 218, 219 a 224/2017 Z.z.

Do modulu Publikácie:

monografie:

Benedik, M . Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť (2017)
Černáková, J. - Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (2017)
Konečná Veverková i. – Rozpočet obce a vyššieho územného celku (2017)
komentáre
Griga, Marek: Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu – komentár. Komentár k vyhláške č.155/2016 Z.z.
Solej, Andrej; Solejová, Tatiana. Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár. 2016. Komentár k zákonu č. 190/2003 Z.z.

Do modulu Preklady:

dva nové preklady v anglickom jazyku
zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Act on occupational health and safety)
vyhláška č. 121/2002 Z. z. - Vyhláška o požiarnej prevencii (Regulation on Fire Prevention).

Do modulu Samospráva – MUNI:

128 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

985 záznamov

Do modulu Vzory:

108 upravených alebo doplnených – nových vzorov z oblasti Pracovného práva

Do modulu Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:
Dane v súdnej praxi č. 3/2017 (27 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 24.10.2017 - 2.501.888 dokumentov