Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 12. 2017

Ku dňu 30.12.2017 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 11/2017 (7 článkov)

Dane a účtovníctvo v praxi č. 11/2017 (12 článkov)
DPH v praxi č. 11/2017 (11 článkov)
Právo pre ROPO a obce v praxi č. 11/2017 (6 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve č. 11/2017 (7 článkov)
Právny obzor č. 3/2001 (12 článkov), č. 4/2001 (24 článkov), č. 5/2001 (11 článkov) a č. 6/2001 (26 článkov)
Metodické pokyny a usmernenia Finančnej správy (4 články)
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (13 dokumentov)
Dôvodové správy (38 dokumentov) ku: 236, 246, 254, 260, 261 a 264 až 296/2017 Z.z.
Bezpečnosť práce v praxi č. 11/2017 (11 článkov)
Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2017 (21 článkov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

- Balog, Boris; Polka, Ladislav; Svák, Ján. Orgány ochrany práva. 2017.
- Bálintová, Miroslava; Pirošíková, Marica. Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR. 2017.
komentáre:
- Budjač, Milan; Šurín, Lukáš. Vyhláška o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov - komentár. 2016.
- Nociar, Adam. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - komentár. 2016.
- Tittlová, Marcela. Zákon o ochrane pred odpočúvaním - komentár. 2016.
- Budjač, Milan; Šurín, Lukáš. Zákon o správcoch bytových domov - komentár. 2016.
- Mičudová, Tatiana. Zákon o verejných kultúrnych podujatiach - komentár. 2014.
- Jablonka, Branislav. Zákon o zmenkový a šekový - komentár. 2015.
novelizovaný komentár:
- Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – 292/2014 Z.z. po novele zákonmi č. 357/2017 Z.z., č. 91/2016 Z.z., č. 171/2016 Z.z., č. 315/2016 Z.z., č. 93/2007 Z.z. a č. 280/2017 Z.z.

Do modulu Preklady:

novelizované predpisy v angličtine:
- Trestný poriadok – č. 301/2005 Z.z. po novele zákonom č. 274/2017 Z.z.
- Zákon o verejnom obstarávaní – č. 343/2015 Z.z. po novele zákonom č. 264/2017 Z.z.
- Zákon o konkurze a vyrovnaní – č. 7/2005 Z.z. po novele zákonom č. 279/2017 Z.z.
novelizované predpisy v nemčine:
- Obchodný zákonník – č. 513/1991 Zb. po novele zákonom č. 264/2017 Z.z.

V neúplnom stave sú (tzn. agentúra v čase uzávierky ešte nepreložila text novely), tieto majú vytvorené nové časové rezy a užívatelia sú upozornení na prípravu prekladu:
- Obchodný zákonník – č. 513/1991 Zb. po novele zákonom č. 264/2017 Z.z.
- Trestný zákon - č. 300/2005 Z.z. po novele zákonom č. 264/2017 Z.z.
- Zákon o konkurze a vyrovnaní – č. 7/2005 Z.z. po novele zákonom č. 264/2017 Z.z.
- Živnostenský zákon – 455/1991 Zb. po novele zákonmi č. 276/2017 Z.z., č. 289/2017 Z.z. a č. 292/2017 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

127 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

1 605 záznamov
307 rozhodnutí ESD

Do modulu Vzory:

24 nových vzorov
z oblasti civilního sporového konania (podľa Civilného sporového poriadku (160/2015 Z.z.):
VZ390016 Dovolanie
VZ390017 Žaloba na obnovu konania
VZ390018 Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia
VZ390019 Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
VZ390020 Návrh na pokračovanie v prerušenom konaní
VZ390021 Návrh na schválenie zmieru strán sporu
VZ390022 Návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dôkazného prostriedku
VZ390023 Odvolanie proti rozsudku
VZ390024 Odvolanie proti uzneseniu
z oblasti civilního mimosporového konania (podľa Civilného mimosporového poriadku (161/2015 Z.z.):
VZ400013 Dovolanie
VZ400014 Námietky proti odmietnutiu vykonania zmeny zapísaných údajov v OR
VZ400015 Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov medzi zápisom v OR a skutočným stavom
VZ400016 Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia
VZ400017 Návrh na pokračovanie v prerušenom konaní
VZ400018 Návrh na pribratie do konania
VZ400019 Návrh na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
VZ400020 Návrh na zabezpečenie dôkazu
VZ400021 Odvolanie proti rozsudku
VZ400022 Odvolanie proti uzneseniu o zamietnutí námietok
VZ400023 Odvolanie proti uzneseniu
VZ400024 Žaloba na obnovu konania
z oblasti správneho súdneho konania (podľa Správneho súdneho poriadku (162/2015 Z.z.):
VZ410012 Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
VZ410013 Návrh na pokračovanie v prerušenom konaní
VZ410014 Žaloba na obnovu konania podľa SSP
Pre Vašu lepšiu orientáciu v metadátach Vzorov budeme na návrh Michala Poliačika meniť pri akejkoľvek úprave textu vzoru aj dátum uvedený v metadátach ako „Vydaný dňa (tzn. zapíšeme dátum zmeny ako „vydaný dňa").

Do modulu Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:
- zbierka rozhodnutí a stanovísk NS (3 rozhodnutia)
- rozhodnutia JNS – Judikatúra NS (4 rozhodnutia) – to sú rozhodnutia spracované sudcom pre účely ASPI

celkový počet judikátov k 22.11.2017 - 2.504.938 dokumentov