Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 12. 2018

Ku dňu 31. 12. 2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

Dôvodové správy (36 dokumentov) ku: 300-3003, 305-315, 317, 318, 320-335, 337, 338, 341/2018 Z.z.

Súkromné právo č. 5/2018 (5 dokumentov)
Verejné obstarávanie č. 5/2018 (4 dokumenty)
Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 11/2018 (9 článkov)
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 11/2018 (12 článkov)
DPH č. 11/2018 (9 článkov)
Dane a účtovníctvo č. 11/2018 (6 článkov)
Právny obzor č. 5/2018 (10 dokumentov), č. 4/2018 (10 dokumentov), č. 4/1993 (15 dokumentov), č. 5/1993 (11 dokumentov), č. 6/1993 (16 dokumentov)
BOZP č. 11/2018 (11 dokumentov)
Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 10/2018 (23 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 11/2018 (8 článkov)
Metodické usmernenia Finančnej správy (1 dokument)

Do modulu Publikácie:

komentáre:

Mikloš, Peter; Slezáková, Andrea. Zákon o dohľade nad finančným trhom - komentár. 2018
Balog, Boris; Dudlák, Miroslav; Halák, Marián; Hanulák, Rastislav; Paluš, Juraj. Zákon o energetike - praktický komentár. 2018

rekonštrukcie komentárov:

Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z. (posledná novela zákonom č. 87/2017 Z.z.)

Do modulu Preklady:

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. – po novele zákonom č. 312/2018 Z.z.
Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. – po novele zákonom č. 321/2018 Z.z.
Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z. – po novele zákonmi č. 314/2018 Z.z. a č. 321/2018 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

74 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

1637 záznamov
258 judikátov

Do modulu Judikatúra:

Zbierka NS SR 7/2018 (2 rozhodnutia)

celkový počet judikátov k 5.12.2018 – 2.952.008 dokumentov,
tzn. od 5.11.2018 pribudlo 15.696 judikátov