Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 3. 2019

Ku dňu 31. 3. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 3/2019 (25 dokumentov)
Právny obzor č. 1/2019 (8 dokumentov), č. 6/2018 (11 dokumentov), č. 8/1992 (12 dokumentov), č. 9/1992 (14 dokumentov) a č. 10/1992 (10 dokumentov)
Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 3/2019 (8 dokumentov)
DPH č. 3/2019 (12 dokumentov)
Dane a účtovníctvo č. 3/2019 (11 dokumentov)
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 3/2019 (15 dokumentov)
Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 3/2019 (8 dokumentov)
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (13 dokumentov)
ZSP č. 1/2019 (3 dokumenty)
BOZP č. 3/2019 (9 dokumentov)
Kazuistisky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rok 2016 (23 dokumentov) a rok 2017 (20 dokumentov)
Metodické usmernenia Finančnej správy (7 dokumentov)
Verejné obstarávanie – právo a prax č. 1/2019 (10 dokumentov)
Dôvodové správy (16 dokumentov) ku:62-66, 71-81/2019 Z.z.

Štrukturované dôvodové správy (17 dokumentov) ku:

36/2005 Z.z. (Zákon o rodine)
475/2005 Z.z. (Zákon o výkone trestu odňatia slobody)
24/2006 Z.z. (Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)
124/2006 Z.z. (Zákon o BOZP)
125/2006 Z.z. (Zákon o inšpekcii práce)
569/2007 Z.z. (Geologický zákon)
663/2007 Z.z. (Zákon o minimálnej mzde)
167/2008 Z.z. (Zákon o periodickej tlači)
245/2008 Z.z. (Školský zákon)
289/2008 Z.z. (Zákon o používaní registračnej pokladne)
506/2009 Z.z. (Zákon o ochranných známkach)
9/2010 Z.z. (Zákon o sťažnostiach)
161/2011 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niekt. služieb)
250/2012 Z.z. (Zákon o regulácii sieťových odvetví)
251/2012 Z.z. (Zákon o energetike)
394/2012 Z.z. (Zákon o obmedzení platieb v hotovosti)
39/2013 Z.z. (Zákon o integrovanej prevencii)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

Beran, Karel; Dvořák, Bohumil; Čech, Petr; Elischer, David; Hrádek, Jiří; Janeček, Václav; Kühn, Zdeněk; Ondřejek, Pavel. Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability. 2019
Dulaková, Denisa. Krátkodobý nájom bytu. 2018
Mateášová, Martina; Meluchová, Jitka; Ondrušová, Lucia; Vašeková, Miroslava. Účtovné súvzťažnosti. Najčastejšie problémy praxe. 2019
Kádek, Pavol. Trestné právo v zdravotníctve, 3. aktualizované vyd.. 2018

Komentáre:

Farkaš, Richard. Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi. 2019.
Roháček, Peter. Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi - komentár. 2019

Do modulu Samospráva – MUNI:

113 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

1455 záznamov
177 judikátov
15 konsolidovaných znení

Do modulu Judikatúra:

1 rozhodnutie - K údajne úmyselnému obohateniu sa banky (bezúročnosť úverov) - neznalosť/nesprávna interpretácia zákonov veriteľom

celkový počet judikátov k 3.4.2019 – 3.047.547 dokumentov,
tzn. od 4.3.2019 pribudlo 21.063 judikátov