Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 5. 2019

Ku dňu 31. 5. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

ZSP č. 2/2019 (2 dokumenty)
Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 4/2019 (25 dokumentov)
Dane a účtovníctvo č. 5/2019 (14 dokumentov)
DPH č. 5/2019 (12 dokumentov)
Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 5/2019 (10 dokumentov)
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 5/2019 (8 dokumentov)
Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 5/2019 (7 dokumentov)
Právny obzor č. 2/2019 (7 dokumentov)
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (20 dokumentov)
BOZP č. 5/2019 (9 dokumentov)
Verejné obstarávanie – právo a prax č. 2/2019 (7 dokumentov)
Dôvodové správy (23 dokumentov) ku 119, 121-124, 126, 127, 129, 130, 132-143, 145, 146/2019 Z.z.

Štrukturované dôvodové správy (19 dokumentov) ku:
116/1990 Zb. (Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov)
96/1991 Zb. (Zákon o verejných kultúrnych podujatiach)
152/1994 Z.z. (Zákon o sociálnom fonde)
178/1998 Z.z. (Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach)
308/2000 Z.z. (Zákon o vysielaní a retransmisii)
166/2003 Z.z. (Zákon o ochrane pred odpočúvaním)
190/2003 Z.z. (Zákon o strelných zbraniach a strelive)
365/2004 Z.z. (Antidiskriminačný zákon)
576/2004 Z.z. (Zákon o zdravotnej starostlivosti)
326/2005 Z.z. (Zákon o lesoch)
25/2006 Z.z. (Zákon o verejnom obstarávaní)
221/2006 Z.z. (Zákon o výkone väzby)
220/2007 Z.z. (Zákon o digitálnom vysielaní)
274/2009 Z.z. (Zákon o poľovníctve)
1/2014 Z.z. (Zákon o organizovaní verejných športových podujatí)
307/2014 Z.z. (Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti)
328/2015 Z.z. (Vyhláška minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov)
155/2016 Z.z. (Vyhláška o jednotnom európskom dokumente)
307/2016 Z.z. (Zákon o o upomínacom konaní)

Do modulu Publikácie:

monografie:

Toman, Jozef. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 2019
Kubík, Ondrej. Investigatívna psychológia, 2. dopln. a preprac. vyd.. 2019
Fedorová, Katarína. Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím. 2019 (
Horecký, Ján; Madleňák, Adam; Švec, Marek. Pracovnoprávne vzťahy v zdravotníctve. 2019
Ľalík, Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. 2015
komentáre:
Záhora, Jozef. Zákon o ochrane svedka - komentár. 2019

Do modulu Samospráva – MUNI:

114 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

1000 záznamov
52 judikátov
21 konsolidované znenie

Do modulu Vzory:

Rodinné právo (11 nových vzorov):
- Vz05030 Návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti
- Vz05033 Návrh na zníženie výživného pre maloleté dieťa
- Vz05035 Návrh na určenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa
- Vz05036 Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu
- Vz05037 Návrh na úpravu výživného pre maloleté dieťa voči jednému z rodičov, ak rodičia žijú spolu
- Vz05038 Návrh rodiča na určenie vyživovacej povinnosti dieťaťa voči rodičovi
- Vz05039 Návrh na určenie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými
- Vz05040 Návrh na určenie výživného manželovi
- Vz05041 Návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
- Vz05042 Návrh na zabezpečenie príspevku na úhradu výživy a niektorých nákladov nevydatej matke
- Vz05045 Žaloba na úhradu plnenia vyživovacej povinnosti za iného
Verejné obstarávanie (37 nových vzorov):
- VZ48100 Plán verejného obstarávania
- VZ48201 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - žiadosť o predloženie cenovej ponuky
- VZ48202 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie cenovej ponuky
- VZ48203 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky
- VZ48204 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky z projektovej dokumentácie
- VZ48205 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky - projekt podliehajúci zákonu č. 254/1998 Z. z.
- VZ48300 Menovanie komisie na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk
- VZ48401 Konflikt záujmov – etický kódex osôb zúčastnených na procese verejného obstarávania
- VZ48402 Konflikt záujmov – prehlásenie osoby podieľajúcej sa na príprave verejného obstarávania
- VZ48403 Konflikt záujmov – prehlásenie člena komisie o neexistencii konfliktu záujmov
- VZ48404 Konflikt záujmov – prehlásenie zainteresovanej osoby o existencii konfliktu záujmov
- VZ48405 Konflikt záujmov – zápisnica z vyhodnotenia konfliktu záujmov
- VZ48406 Konflikt záujmov – výzva na uvedenie opatrení pri identifikovanom konflikte záujmov
- VZ48407 Konflikt záujmov – použitie samoočistenia uchádzačom
- VZ48408 Konflikt záujmov – zápisnica z posúdenia opatrení uchádzača na odstránenie konfliktu záujmov
- VZ48501 Vytvorenie a konanie v mene skupiny dodávateľov - čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
- VZ48502 Vytvorenie a konanie v mene skupiny dodávateľov - plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov
- VZ48601 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - zápisnica zo zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa (v závislosti od toho, či bola komisia zriadená)
- VZ48602 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - výzva na vysvetlenie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
- VZ48603 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - odpoveď na výzvu na vysvetlenie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
- VZ48604 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - zápisnica z opätovného zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa (v závislosti od toho, či bola komisia zriadená)
- VZ48605 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - vylúčenie uchádzača pre nezaslanie vysvetlenia
- VZ48606 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - zápisnica zo zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa
- VZ48607 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - výzva na nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej sa preukazuje splnenie podmienok účasti
- VZ48608 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - odpoveď na výzvu na nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej sa preukazuje splnenie podmienok účasti
- VZ48701 Doklady nahradené JED-om - žiadosť o predloženie dokladov podľa § 39 ods. 6 ZVO
- VZ48702 Doklady nahradené JED-om - odpoveď na žiadosť o predloženie dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 6 ZVO
- VZ48703 Doklady nahradené JED-om - žiadosť o predloženie dokladov podľa § 55 ods. 1 ZVO
- VZ48704 Doklady nahradené JED-om - odpoveď na žiadosť o predloženie dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom podľa § 55 ods. 1 ZVO
- VZ48705 Doklady nahradené JED-om - vylúčenie uchádzača z dôvodu, že nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom
- VZ48801 Žiadosť o nápravu
- VZ48802 Výzva na doplnenie žiadosti o nápravu
- VZ48803 Doplnenie žiadosti o nápravu
- VZ48804 Zamietnutie žiadosti o nápravu pre nedodržanie lehoty
- VZ48805 Zamietnutie žiadosti o nápravu pre nesúhlas s dôvodmi
- VZ48806 Čiastočné vybavenie žiadosti o nápravu
- VZ48807 Oznámenie o vykonaní nápravy vo veci z vlastnej iniciatívy podľa § 171 ods. 6 ZVO

Do modulu Judikatúra:

ZSP č. 2/2019 (10 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 6.6.2019 – 3.124.381 dokumentov,
tzn. od 4.5.2019 pribudlo 32.941 judikátov

ku dňu 5. 6.2019 sme pridali do ASPI nasledovné dokumenty:

 

Do modulu Literatúra:


ZSP č. 2/2019 (2 dokumenty)

Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 4/2019 (25 dokumentov)

Dane a účtovníctvo č. 5/2019 (14 dokumentov)

DPH č. 5/2019 (12 dokumentov)

Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 5/2019 (10 dokumentov)

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 5/2019 (8 dokumentov)

Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 5/2019 (7 dokumentov)

Právny obzor č. 2/2019 (7 dokumentov)

Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (20 dokumentov)

BOZP č. 5/2019 (9 dokumentov)

Verejné obstarávanie – právo a prax č. 2/2019 (7 dokumentov)

Dôvodové správy (23 dokumentov) ku 119, 121-124, 126, 127, 129, 130, 132-143, 145, 146/2019 Z.z.

 

Štrukturované dôvodové správy (19 dokumentov) ku:

116/1990 Zb. (Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov)

96/1991 Zb. (Zákon o verejných kultúrnych podujatiach)

152/1994 Z.z.  (Zákon o sociálnom fonde)

178/1998 Z.z.  (Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach)

308/2000 Z.z.  (Zákon o vysielaní a retransmisii)

166/2003 Z.z.  (Zákon o ochrane pred odpočúvaním)

190/2003 Z.z.  (Zákon o strelných zbraniach a strelive)

365/2004 Z.z. (Antidiskriminačný zákon)

576/2004 Z.z.  (Zákon o zdravotnej starostlivosti)

326/2005 Z.z.  (Zákon o lesoch)

25/2006 Z.z.  (Zákon o verejnom obstarávaní)

221/2006 Z.z.  (Zákon o výkone väzby)

220/2007 Z.z.  (Zákon o digitálnom vysielaní)

274/2009 Z.z.  (Zákon o poľovníctve)

1/2014 Z.z.  (Zákon o organizovaní verejných športových podujatí)

307/2014 Z.z.  (Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti)

328/2015 Z.z.  (Vyhláška  minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov)

155/2016 Z.z.  (Vyhláška o jednotnom európskom dokumente)

307/2016 Z.z.  (Zákon o o upomínacom konaní)

  

Do modulu Publikácie:

monografie:

Toman, Jozef. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 2019

Kubík, Ondrej. Investigatívna psychológia, 2. dopln. a preprac. vyd.. 2019

Fedorová, Katarína. Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím. 2019 (

Horecký, Ján; Madleňák, Adam; Švec, Marek. Pracovnoprávne vzťahy v zdravotníctve. 2019

Ľalík, Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. 2015

komentáre:

Záhora, Jozef. Zákon o ochrane svedka - komentár. 2019

 


Do modulu Samospráva - MUNI:

114 dokumentov

      

Do modulu EÚ dokumenty:

1000 záznamov

52 judikátov

21 konsolidované znenie

 

Do modulu Vzory:


Rodinné právo (11 nových vzorov):

-          Vz05030 Návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti

-          Vz05033 Návrh na zníženie výživného pre maloleté dieťa

-          Vz05035 Návrh na určenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

-          Vz05036 Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu

-          Vz05037 Návrh na úpravu výživného pre maloleté dieťa voči jednému z rodičov, ak rodičia žijú spolu

-          Vz05038 Návrh rodiča na určenie vyživovacej povinnosti dieťaťa voči rodičovi

-          Vz05039 Návrh na určenie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými

-          Vz05040 Návrh na určenie výživného manželovi

-          Vz05041 Návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

-          Vz05042 Návrh na zabezpečenie príspevku na úhradu výživy a niektorých nákladov nevydatej matke

-          Vz05045 Žaloba na úhradu plnenia vyživovacej povinnosti za iného

Verejné obstarávanie (37 nových vzorov):

-             VZ48100 Plán verejného obstarávania

-             VZ48201 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - žiadosť o predloženie cenovej ponuky

-             VZ48202 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie cenovej ponuky

-             VZ48203 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky

-             VZ48204 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky z projektovej dokumentácie

-             VZ48205 Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenie predpokladanej hodnoty zákazky - projekt podliehajúci zákonu č. 254/1998 Z. z.

-             VZ48300 Menovanie komisie na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk

-             VZ48401 Konflikt záujmov – etický kódex osôb zúčastnených na procese verejného obstarávania

-             VZ48402 Konflikt záujmov – prehlásenie osoby podieľajúcej sa na príprave verejného obstarávania

-             VZ48403 Konflikt záujmov – prehlásenie člena komisie o neexistencii konfliktu záujmov

-             VZ48404 Konflikt záujmov – prehlásenie zainteresovanej osoby o existencii konfliktu záujmov

-             VZ48405 Konflikt záujmov – zápisnica z vyhodnotenia konfliktu záujmov

-             VZ48406 Konflikt záujmov – výzva na uvedenie opatrení pri identifikovanom konflikte záujmov

-             VZ48407 Konflikt záujmov – použitie samoočistenia uchádzačom

-             VZ48408 Konflikt záujmov – zápisnica z posúdenia opatrení uchádzača na odstránenie konfliktu záujmov

-             VZ48501 Vytvorenie a konanie v mene skupiny dodávateľov - čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

-             VZ48502 Vytvorenie a konanie v mene skupiny dodávateľov - plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov

-             VZ48601 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - zápisnica zo zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa (v závislosti od toho, či bola komisia zriadená)

-             VZ48602 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - výzva na vysvetlenie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti

-             VZ48603 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - odpoveď na výzvu na vysvetlenie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti

-             VZ48604 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - zápisnica z opätovného zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa (v závislosti od toho, či bola komisia zriadená)

-             VZ48605 Vysvetľovanie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - vylúčenie uchádzača pre nezaslanie vysvetlenia

-             VZ48606 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - zápisnica zo zasadnutia komisie/(verejného) obstarávateľa

-             VZ48607 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - výzva na nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej sa preukazuje splnenie podmienok účasti

-             VZ48608 Nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej došlo k preukázaniu splnenia podmienok účasti - odpoveď na výzvu na nahradenie osoby, prostredníctvom ktorej sa preukazuje splnenie podmienok účasti

-             VZ48701 Doklady nahradené JED-om - žiadosť o predloženie dokladov podľa § 39 ods. 6 ZVO

-             VZ48702 Doklady nahradené JED-om - odpoveď na žiadosť o predloženie dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 6 ZVO

-             VZ48703 Doklady nahradené JED-om - žiadosť o predloženie dokladov podľa § 55 ods. 1 ZVO

-             VZ48704 Doklady nahradené JED-om - odpoveď na žiadosť o predloženie dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom podľa § 55 ods. 1 ZVO

-             VZ48705 Doklady nahradené JED-om - vylúčenie uchádzača z dôvodu, že nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom

-             VZ48801 Žiadosť o nápravu

-             VZ48802 Výzva na doplnenie žiadosti o nápravu

-             VZ48803 Doplnenie žiadosti o nápravu

-             VZ48804 Zamietnutie žiadosti o nápravu pre nedodržanie lehoty

-             VZ48805 Zamietnutie žiadosti o nápravu pre nesúhlas s dôvodmi

-             VZ48806 Čiastočné vybavenie žiadosti o nápravu

-             VZ48807 Oznámenie o vykonaní nápravy vo veci z vlastnej iniciatívy podľa § 171 ods. 6 ZVO

 

Do modulu Judikatúra:


-   ZSP č. 2/2019 (10 rozhodnutí)

 

celkový počet judikátov k 6.6.2019 – 3.124.381 dokumentov,

tzn. od 4.5.2019 pribudlo 32.941 judikátov