Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 5. 2020

ku dňu 31. 5. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (269 záznamov)

Do modulu Literatúra:

 • Justičná revue č. 4/2020 (18 dokumentov) a č. 5/2020 (18 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 2/2020 (5 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 5/2020 (8 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 5/2020 (10 dokumentov)
 • BOZP č. 5/2020 (7 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Finančnej správy (9 dokumentov)
 • Magister Officiorum č. 1/2018 (13 dokumentov) a č. 2/2018 (20 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (1 dokument)
 • Bulletin slovenskej advokácie č. 4/2020 (22 dokumentov)
 • Právny obzor č. 1/2020 (8 dokumentov) a č. 2/2020 (7 dokumentov)
 • DPH č. 5/2020 (11 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 5/2020 (12 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 5/2020 (7 dokumentov)
 • Odpady č. 5/2020 (8 dokumentov)
 • Články z portálu Národného inšpektorátu práce (4 dokumenty)
 • Dôvodové správy k 104-107, 110-112, 114-117, 119-120, 125-140/2020 Z.z. (29 dokumentov)
 • Články k téme Koronavírus (41 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Drozd, Marián. Daň z pridanej hodnoty. Otázky a odpovede. 2020
 • Konečná Veverková, Ingrid. Ekonomika školy a školského zariadenia, 2. aktualizované vyd. 2020
 • Böhmerová, Anna; Stanislavová, Mária. Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia, 2. aktualizované vyd. 2020
 • Tragalová, Dagmar. Rodinná mediácia, 2. aktualizované vyd. 2020

Komentáre:

 • Balog, Boris. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - komentár. 2020

Do modulu Preklady:

 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok po novele zákonom č. 113/2020 Z.z.
 • Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon po novele zákonom č. 90/2020 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 129 dokumentov

Do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 1.6.2020 – 3.469.885 dokumentov,

tzn. od 1.5.2020 pribudlo 13.308 judikátov