Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Predaj ukončený
  • Dostupné v sieti Martinus
  • Dostupné v sieti Panta Rhei
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Predaj ukončený
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Galéria


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
3/2016

Väzba
tvrdá

Počet strán
1044

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978–80–8168–388-6

ISBN
978–80–8168–389-3

Druhé, podstatne doplnené a prepracované vydanie komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii je spracované s cieľom ponúknuť odbornej verejnosti širší pohľad na jednotlivé ustanovenia zákona s prihliadnutím na posledné legislatívne zmeny uskutočnené zákonmi č. 87/2015 Z. z., č. 117/2015 Z. z., č. 282/2015 Z. z., č. 389/2015 Z. z., č. 390/2015 Z. z. a č. 437/2015 Z. z.

Publikácia oproti pôvodnému spracovaniu ponúka aktuálny pohľad širšieho okruhu autorov tak z oblasti praktickej, ako aj z oblasti teoretickej, legislatívnej. Komentár pracuje aj s rodiacou sa judikatúrou v oblasti konkurzného práva a ponúka do diskusie, okrem iného, aj nové praktické skúsenosti z aplikácie jednotlivých ustanovení zákona, a tým sprehľadňuje a vysvetľuje ich podstatu, zmysel, účel a zjednodušuje ich správnu aplikáciu. Z dôvodu poskytnutia čo najkomplexnejšieho pohľadu na problematiku konkurzov a reštrukturalizácií sú súčasťou publikácie aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848/EÚ o insolvenčnom konaní, nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní a zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch.

Komentár ako jediný na slovenskom trhu je koncipovaný tak, aby čitateľ získal čo najkomplexnejšie informácie a prehľad tak o konkurznom, ako aj reštrukturalizačnom konaní. Publikácia je určená správcom konkurzných podstát, likvidátorom, advokátom, sudcom a ostatnej právnickej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou konkurzov a reštrukturalizácií.

O autoroch:

JUDr. Branislav Pospíšil
Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK v rokoch 2002 až 2006 pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR najprv na odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí aj naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti tak konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

JUDr. Jaroslav Macek
Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave v roku 1996. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. Od roku 2003 je sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 bol predsedom Okresného súdu Žilina. Od roku 2007 sa venuje pedagogickej a prednáškovej činnosti.

JUDr. Martin Maliar
Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobil v rokoch 2003 až 2010 ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Žilina, kde sa venoval najmä problematike insolvenčného a obchodného práva. V roku 2010 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa sekcie civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR, kde vykonával aj dohľad nad riadnym výkonom správcovskej činnosti v konkurzoch a reštrukturalizáciách. Od roku 2012 pôsobí na odbore legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa zúčastňuje na tvorbe zásadných právnych predpisov pre oblasť obchodného, občianskeho a insolvenčného práva v slovenskom a v európskom právnom prostredí.

JUDr. Vladimír Kitta
Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK Komenského v Bratislave sa v roku 1990 začal venovať hospodárskemu právu na Krajskej štátnej arbitráži. Počas jeho pôsobenia v tejto inštitúcii sa podieľal na jej premene na orgán zaoberajúci sa rozhodovaním o novokreovaných obchodných vzťahoch, najskôr ako člen prvostupňového senátu, a následne vo funkcii samosudcu na obchodnom oddelení Krajského súdu v Bratislave. Počas pôsobenia vo funkcii sudcu bol v rokoch 1996 a 1999 menovaný za predsedu Komisie pre novelizáciu konkurzných zákonov. V roku 2006 prijal funkciu riaditeľa legislatívy odboru občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, kde sa aj naďalej aktívne venuje novelizáciám konkurzného práva.