Didaktika

V predaji - počet čísiel 6
Cena ročného predplatného: 79,00 € / 6 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Galéria


Vydavateľ

Počet strán
32

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Odborný dvojmesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, vedúcich projektových tímov, tímov pre rozvoj školy a pre vedúcich metodických orgánov škôl a školských zariadení.

Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. Prispievateľmi sú skúsení odborníci v didaktike, metodike predmetov, erudovaní pedagogickí a odborní zamestnanci všetkých typov škôl a školských zariadení, pracovníci špecializovaných pracovísk, riaditelia škôl.

DIDAKTIKA:

 • monitoruje aktuálne dianie v oblasti vývoja, prezentácie a uplatňovania moderných foriem a metód realizácie procesu výučby,
 • je platformou pre výmenu skúseností v oblasti zavádzania nových prístupov a prostriedkov do vyučovacieho procesu,
 • zastrešuje výmenu skúsenosti v oblasti manažovania tímu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o zmenách v legislatíve v predmetnej oblasti,
 • informuje prostredníctvom erudovaných odborníkov,
 • ponúka odborné články k aktuálnym témam realizácie procesu výučby a výchovy pri dodržiavaní didaktických zásad.

Časopis je určený:

 • vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom všetkých typov škôl a školských zariadení,
 • pedagogickým zamestnancom vykonávajúcim špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kariérových pozíciách vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia,
 • vedúcim projektových tímov,
 • inkluzívnym tímom,
 • vedúcim tímov pre rozvoj školy,
 • metodikom teórie a praxe vyučovania,
 • vedúcim vzdelávacej oblasti, študijného odboru, záujmovej oblasti,
 • školským koordinátorom vo výchove a vzdelávaní,
 • školským špecialistom vo výchove a vzdelávaní,
 • supervízorom.

Výhody časopisu:

 • publikovanie pôvodných, dosiaľ nezverejnených odborných textov,
 • ľahká orientácia a prehľadnosť textu,
 • aktívna spolupráca s erudovanými odborníkmi,
 • príklady a skúsenosti skvelých didaktikov a metodikov z praxe.

Informácia pre nových predplatiteľov: Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.